Varför köper män sex utomlands?

Dagens Nyheter har en intressant artikelserie där det nämns olika förklaringar till varför män köper sex utomlands.  Naturligtvis finns det inte bara en förklaring utan flera.

En vanlig förklaring är att män beroende på uppfostran blir ”känslomässigt handikappade” vilket gör att det finns ingenting mellan ”grabbig” kommunikation och sex. De är inte uppfostrade till intimitet och att hantera nära intima känslor. Det gör att intimitet lätt förväxlas med sex vilket många kvinnor upplever som jobbigt. Så  efter en tids relation när kvinnan vill ha intimitet och närhet och mannen sex så börjar relationen att halta. Och i dessa lägen så blir en enkel lösning för mannen att köpa sex.

Det som är intressant med artikelserien är att det finns få förklaringar som tyder på att sexköp har att göra med makt och maktrelationer. Det är inte i huvudsak för att män vill utöva makt som de köper sex. Det tyder på att könsmaktsteorierna om över och underordning kanske inte är en bra förklaringsmodell.

Glömmer aldrig när jag för många år sedan läste en intervju med en prostituerad som klagade på hur jobbigt det var att jobba som sexsäljare. Det jobbigaste med kunderna, männen, var att de pratade så mycket. De ville ha nån som lyssnade på dem. Sexsäljaren ville bara sälja sexet så hon kunde få sina pengar önskade att män skulle sluta prata.

I huvudet på en feminist

På Newsmill skriver Lawen Mohtadi

”I valrörelsetider bör svenska feminister rita blicken utåt och solidarisera sig med dem som kämpar för sina mänskliga rättigheter utanför Sveriges gränser. Iran och dess utsatta kvinnorörelse är ett sådant brännande exempel. ”

Det är förnämligt att Lawen Mohtadi anser att mänskliga rättigheter är något att kämpa för. Men jag blir minst förvånad när hennes artikel i stort sett går ut på att Carl Bildt är hemsk för att han inte i tillräckligt skarpa ordalag fördömt regimen i Iran och att Urban Ahlin istället är rätt man för utrikesministerjobbet. Vad är det egentligen Lawen vill säga och hur tänker hon?

Det råder ingen tvekan om att Iran är att ett land som systematiskt diskriminerar och förtrycker kvinnor och att det startade direkt i samband med att Khomeini och mullorna tog över 1979. Vänsterrörelserna på 70-talet ansåg att man skulle stötta Khomeini för att han var en viktig kraft mot Shahen. Nu så här efteråt verkar det inte som en helt förnuftig politik.

”Iran beskrivs av många som en apartheidstat när det gäller synen på könen. Enligt islamiska regler måste kvinnor och män hållas åtskilda och religionen förespråkar en strikt rollfördelning mellan kvinnor och män.” skriver Lawen Mohtadi. Om jag förstår henne rätt är det de ”islamska reglerna”, Irans tolkning av reglerna, som är grunden till förtrycket och diskrimineringen. Men varför stanna vid Iran. ”Islamska regler” finns på väsentligt fler ställen i världen och de finns också innanför vårt lands gränser. Läs mer

Mona Sahlin om samtycke

Den 1 juni skrev jag ett öppet mail till Mona Sahlin där jag frågade om hennes inställning till en samtyckesparagraf i sexualbrottslagen. Den 9 juni fick jag ett svar. Eftersom jag tyckte att svaret var konstigt valde jag att vänta med att publicera det för att försöka få några förtydliganden. Då jag inte fått ett svar på mina kompletterande frågor så publicerar jag nu Mona Sahlins svar.

Hej Göran,

Tack för ditt mejl.

Mona Sahlin får många brev och har därför svårt att hinna med att svara
personligen. Hon har därför bett mig att svara på ditt brev.

Det är en självklarhet att ingen ska behöva utstå sexuella handlingar mot sin vilja. Sexuella handlingar ska naturligtvis bygga på samtycke. Så är det också idag. Frågan är om vi ska skriva in samtycke explicit i våldtäktsparagrafen och vilka konsekvenser detta får. Därför vill vi rödgröna tillsätta en utredning som grundligt går igenom om en sådan lagstiftning på något sätt skulle innebära negativa konsekvenser för offret. Det är oerhört viktigt att inte skapa en lagstiftning som innebär att den som blir kränkt och utsatt för sexuella övergrepp kommer i ett sämre läge än idag.

Med vänlig hälsning

Birthe Nordengard

Politiker blir ofta kritiserade för att de inte har en aning om hur det ser ut i verkligheten. När jag läser Mona Sahlins svar får jag uppfattningen att företrädaren för Sveriges största feministiska parti inte har en aning om hur verkligheten ser ut. Läs mer

Sex ungdomar offer för tvångsäktenskap i Göteborg

TvångsäktenskapTvångsäktenskap är ett stort problem för ungdomar i Sverige har Ungdomstyrelsens rapport visat. Förra året tvingades minst sex ungdomar i Göteborg gifta sig mot sin vilja och 40 flickor från Göteborg bodde på skyddat boende på grund av tvångsgifte eller hot om att giftas bort. Så det är ett allvarligt problem även om de finns de som fortfarande bagatelliserar problemet för de tror att det handlar om ”islamofobi”.

I en undersökning som Göteborgs-Posten gjort bland Göteborgs högstadie- och gymnasieskolor rapporteras att fem flickor och en pojke giftes bort. Tre av flickorna var 18 år medan pojken och två flickor var omyndiga. De sex ungdomarna, som skolorna känner till, hade rötter i Mellanöstern, Sydasien och Balkan. Läs mer

Våld mot kvinnor utreds ”oproffsigt”

I dagens Dagens Nyheter kan vi läsa att våld mot kvinnor utreds godtyckligt av polisen. Hur arbetet bedrivs avgörs inte av polisens egna föreskrifter utan det ankommer på enskilda polismäns uppfattningar, inställning och magkänsla. Det är bara 3 av 21 polismyndigheter som har som har rutiner, struktur och organisation för hur man ska arbeta med hot och riskbedömningar när det gäller våldsutsatta kvinnor. Det skriver Magnus Lindgren på Stiftelsen Tryggare Sverige i en rapport inför The Stockholm Criminology Symposium, en internationell konferens med 600 deltagare från 40 länder. -–

När det gäller våldsutsatta kvinnor ser vi hur polisens arbete skiljer sig mycket åt. Det kan fungera bra i ett närpolisområde, för att inte fungera alls i ett annat. Förutsättningarna att få hjälp och skydd beror på var man bor och vilken polis som tar upp anmälan. Men det är inte resurs- eller utbildningsbrist som är problemet. Det är en attitydfråga:– Statsmakten tror att ett strukturerat arbetssätt har slagit igenom, men det har det inte. Det handlar om att få tjänstemän att arbeta på ett nytt sätt och att öka trycket mot både polisen och politiker.

Det är naturligtvis inte acceptabelt att arbetet år 2010 bedrivs på detta sättet. Det visar återigen att det är långt från ord till handling. De flesta politiska företrädare säger sig vara mot våld och sexuellt våld mot kvinnor. I praktiken görs relativt lite. Det finns inget samlat grepp på hur vi ska komma tillrätta med problemet.

Var tredje flicka får oönskade sexkontakter på nätet

Knappt var tredje flicka uppgav att hon hade utsatts för någon form av oönskad sexuell kontakt på nätet och var femte hade haft en sexuell internetkontakt med en äldre person under det senaste året. Bland pojkarna är siffran väsentligt lägre, 6 %. Allt enligt en enkätundersökning från Brottsförebyggande Rådet.

I samband med att internetanvändandet växer ökar också antalet sexuella kontakter. Skälen till att vuxna tar sexuella kontakter med barn varierar. Det kan handla om att få barn att skicka sexuella bilder, posera framför en web-camera eller delta i s.k. cybersex. Eller så handlar det om vuxna som försöker övertala bar och ungdomar att träffa dom för att ha sex. Det kan antingen göras genom att först utveckla en känslomässig relation till barnet eller genom att erbjuda ersättning. Brås rapport finner du här. Läs mer

”Rätten till sexuellt självbestämmande är kontroversiell”

I en artikel i Dagens Juridik skrivs om  Maria Eriksson som vid Örebro universitet disputerade på onsdagen med avhandlingen ”Defining Rape: Emerging Obligations for States under International Law”.

Definitionen av våldtäkt är många länder restriktiv och exkluderar inte sällan män, makar och individer som inte kan påvisa fysiskt motstånd eller våld som brottsoffer. Det menar Maria Eriksson, som på onsdagen disputerade vid Örebro universitet.

– Därför är en enhetlig och könsneutral definition där man fokuserar på bristande samtycke och inte våld mycket viktig. Läs mer

Hur mycket kostar en våldtäkt?

En våldtäkt innebär givetvis ett stort och långt lidande för det utsatta offret. Försämrad livskvalité för offret och offrets omgivning. Detta kostar offret och samhället stora pengar. Till detta ska läggas kostnader för att utreda brottet, eventuella kostnader i domstol och kostnader för fängelse.

För att få en uppfattning om storleken på alla dessa kostnader har Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) gjort en utredning och låtit en ekonom, Stefan de Vylder, göra en beräkning. Han kommer fram till att kostnaderna är i mångmiljonklassen. Detta redovisades på ett seminarium om våldtäkt i Uppsala den 8 juni. Se artikel i DN.

I antologin Sju perspektiv på våldtäkt har NCK samlat några av Sveriges ledande experter för att belysa och analysera frågan om våldtäkt. Här förenas teoretiska och praktiska perspektiv genom de medverkandes olika yrkesbakgrunder och erfarenheter från sju vetenskapliga discipliner. Några av författarna är Petter Asp, professor i straffrätt vid Stockholms universitet, Åsa Bergenheim, professor i idéhistoria vid Umeå universitet, Gun Heimer, professor i kvinnomedicin, Uppsala universitet, Stefan de Vylder, docent och nationalekonon vid Handelshögskolan och Maria Wendt, filosofie doktor och lektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Skriften ger en bra genomlysning på hur samhället sett och ser på våldtäktsbrottet. Det ger en bra bakgrund och vi rekommenderar en genomläsning.

Rättslig gräns för våldssex prövas

Vad innebär ett samtycke? Idag kan vi inte samtycka om att bli dödad. Vi anses inte heller kunna samtycka till att vi blir allvarligt skadade. Det finns det ett antal rättsfall om. Däremot finns inget rättsfall som bestämmer gränserna för hur långt ett samtycke till våldssex gäller. I Malmö kommer det att prövas i domstol i ett fall med en 16-årig flicka och en 32 årig man som hon kommit i kontakt med på en sexsajt.

Läs mer

Samtycke ska självklart kunna återkallas

Samtyckeslagstiftning finns i många länder. Detta utan att rättssäkerheten äventyras och fängelser befolkas av oskyldiga män. Att en samtyckeslagstiftning skulle medföra att falska anklagelser ökar i antal finns det inte heller något stöd för.

Att vi samtyckt till en prenumeration av en tidskrift innebär inte att vi för resten av livet kommer att tvingas ta emot tidskriften och betala för den. Det är en självklarhet. Ett lämnat samtycke gäller inte för evigt. Sunt förnuft säger att ett samtycke när det gäller sex gäller tills det återkallas. Det är inget konstigt. ”Jag samtycker tills jag slutar samtycka.” Det enda som gäller är att när jag slutar samtycka måste jag uttrycka det mycket tydligt. Läs mer