Bättre skydd mot stalking

Den 10 september lämnade regeringen en remiss till Lagrådet med förslag på hur man kan förbättra skyddet för personer som utsätts för förföljelse, s.k. stalking. Förföljelse är ett vanligt brott. Enligt en undersökning som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) gjort 2005 uppger 9 % att de någon gång i livet blivit utsatta för upprepade trakasserier av en och samma person och att 3 % utsätts årligen. Trakasserier i form av oönskade telefonkontakter, upprepad förföljelse, hot, e-mailkontakt, ovälkomna besök, brev eller andra oönskade kontakter. Trakasserier som gör att personen som utsätts känner rädsla och oro för liv och hälsa.

Enligt BRÅ: Tre fjärdedelar av de utsatta var kvinnor. Av undersökningen framgår vidare att nästan tre procent av de tillfrågade drabbats på årlig basis. I ungefär en fjärdedel av fallen var gärningsmannen och offret närstående till varandra. I en dryg tredjedel av fallen var gärningsmannen någon annan som offret hade en relation till, t.ex. en vän, en granne, en tillfällig sexuell bekant, en studiekamrat eller en kollega. I övriga fall var gärningsmannen obekant eller okänd. Ju närmare relationen mellan offer och gärningsman var, desto allvarligare var trakasserierna och desto större var risken att utsättas för våld. Resultaten är snarlika vad som framgår av utländska studier.

Förföljelse är en form av våld mot kvinnor som män använder. Det är därför mycket bra att problemet uppmärksammas och att det förhoppningsvis inom en snar framtid kommer att resultera i en ny lag. Det föreslagna maxstraffet för stalking är fyra års fängelse.

I samma remiss föreslås att besöksförbud i framtiden ska kallas kontaktförbud och det reglerna för kontaktförbud (besöksförbud) ska skärpas. Som en undersökning tidigare i år visade så är det vanligt att besöksförbud överträds. Det är vanligare att tidigare straffade och kriminellt aktiva oftare överträder besöksförbud. Överträdelse av besöksförbud kan ge maximalt ett års fängelse. Regeringen föreslår ingen förändring.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*