Hotas välfärden av massinvandring?

En medborgare i Volkdräkt

Sverigedemokraterna har ett mantra. Sverige och välfärden hotas av massinvandring? Är det sant? Eller är det bara skrämselpropaganda? Har andra nationella partier sagt samma sak tidigare?

Sverigedemokraternas hävdar att det är av omtanke om vårt land och välfärdssystem som de vill stoppa invandringen till Sverige. De påstår att på sikt hotas den svenska kulturen av invandringen. Invandrare föder fler barn och om invandringen och barnafödandet fortsätter så kommer Sverige och svenskhet att bli historia. Också den Svenska Kyrkans roll i samhället är hotad på sikt. Hotad av islam.

I riksdagsvalet röstade drygt 300 000 personer på Sverigedemokraterna. Står de bakom partiets politik? Eller är oroliga för utvecklingen i landet med hög arbetslöshet och en allmän oro för framtiden? En rädsla för globalisering och nedläggningar och utförsäljningar av svenska industrier.

En kort historisk betraktelse

Sverige har sedan länge, tack vare ekonomisk utveckling, haft ett lågt barnafödande. Det uppmärksammades redan på 30-talet. Makarna Myrdal skrev i boken ”Kris i befolkningsfrågan” att om det låga barnafödandet fortsatte ”så skulle vi i slutet av 1970-talet ha nästan dubbelt så många åldringar i förhållande till individer i de arbetsföra åldrarna som nu (1934)”. Detta skulle leda till stora problem. Makarna Myrdal menade att “en positiv befolkningspolitik bör icke inriktas på att få enstaka fattiga familjer att föda ett mycket stort antal barn, utan att förmå det stora flertalet att föda låt oss säga t. ex. 3 barn.” Lösningen sades vara en socialdemokratisk välfärds- och familjepolitik. Barnfamiljerna måste stödjas med olika reformer som fri sjukvård, gratis skollunch, barnbidrag, större och bättre bostäder, förmånliga bostadslån och subventionerade hyror. Tanken var också att bägge föräldrarna skulle kunna jobba utanför hemmet och att det rådande patriarkala familjesystemet (yrkesarbetande far, hemmaarbetande mor) måste revideras i grunden. Om barnen placeras på någon form av institution med utbildad personal medan föräldrarna arbetar, skulle detta ge positiva ekonomiska konsekvenser samt pedagogiska fördelar för det enskilda barnet.

Efter andra världskriget åtnjöt Sverige en mycket stark ekonomisk utveckling. Detta berodde på att vår industri var oförstörd. Våra konkurrenters industrier var förstörda. För att återuppbygga Europa krävdes det massvis med industriprodukter. Det kunde Sverige leverera. Vi fick så många beställningar att våra industrier inte kunde producera tillräckligt mycket. Det var blev brist på arbetare. Sverige importerade därför många arbetare. Vi fick en positiv invandringspolitik efter kriget. Invandrare kom hit och hjälpte till att bygga landet. De byggde vår välfärd.

Eftersom tillväxten var så god fanns det ekonomiskt utrymme för en expansiv välfärds- och reformpolitik. Många trodde att den enorma ekonomiska utvecklingen i Sverige berodde på ”framgångsrik socialdemokratisk politik” och ”den svenska modellen”. De såg inte att vår framgång berodde på att vi slapp konsekvenserna av andra världskriget och att invandrare jobbade i våra industrier.

Efter kriget var skattekvoten ca 18% (de totala skatternas andel av samhällsekonomin). Skattekvoten ökade dramatiskt för att mot slutet av 70-talet vara runt 50%. Skatterna gjorde att de exporter vi levt på ökade i pris. När konkurrenterna på sjuttiotalet kom ikapp fick vi svårt att sälja våra exportprodukter. Ekonomin bromsades upp. Svenska folket såg inte detta utan var lyckliga för den expansiva ”välfärdspolitiken” som fördes.

På 70-talet ledde den förda politiken tillsammans med höjda oljepriser till en ekonomisk kris. För att försöka undkomma effekterna av krisen inleddes en aktiv devalveringspolitik. Fördelen med devalveringarna var att lönerna i kronor kunde vara kvar. Det såg bra ut i landet. Man såg inte att våra löner sjönk i köpkraft mot omvärlden. Devalveringspolitiken gjorde också att industrin förlorade drivkrafter för produktutveckling. Vi kunde ju fortsätta att exporterar utan att göra nåt. Vi ”exporterade” arbetslöshet till priset av sänkta löner mot omvärlden och långsiktig förlust av konkurrenskraft. Eftersom devalveringspolitiken inte löste det grundläggande problemet utan bara mildrade symptomen blev Sverige tvingat till många devalveringar. Den sista genomfördes hösten 1982 av en nytillträdd socialdemokratisk regering. Det var också den största, ca 18% förlorade kronan i värde.

För att få ett grepp om omfattningen av hur mycket köpkraft vi förlorat på grund av politiska beslut kan vi studera växelkurser. I början på 70-talet när jag började åka skidor kostade en schweizerfranc (CHF) en krona. Idag får vi betala 6,45 kr för samma CHF.

Då Sverige hamnade i kris och arbetslösheten ökade på 70-talet såg fackföreningsrörelsen via LO till att arbetskraftsinvandringen minskade. Invandringen hotade jobben ansåg LO. Helt plötsligt såg arbetarrörelsen på invandraren som en som tog arbete från svenskar. LO och fackföreningsrörelsen ville eller kunde inte förstå att det var bristen på framsynt ekonomisk politik som hotade jobben.  Gränserna stängdes. Den invandring som skulle tillåtas i framtiden blev i huvudsak återinvandring av svenskar och den anhörig- och asylinvandring som vi har idag.

Det är denna invandring som Sverigedemokraterna anser hotar välfärden. De talar aldrig om de invandrare som byggt landet. Tyskar, skottar, valloner, fransmän, italienare, finländare, ester, jugoslaver, greker m.fl.  De talar aldrig om att ca 20% av ”massinvandringen” består av svenskar som återkommer.

De pratar om att ”återupprätta det svenska folkhemmet”. Ett folkhem som det var på 30- och 40-talet. Då vi inte hade arbetskraftsinvandring. Då Sverige var mer ”svenskt”. Då Sverige såg till att judars pass stämplades med J.

Sverigedemokraterna, och många andra, blundar för det faktum att på ”folkhemmets tid” härjade ett förödande krig i Europa. Att under folkhemmets tid köpte ett aggresivt Tyskland mer och mer av vår export för att bygga upp en krigsmaskin. Under kriget gick över 70% av vår export till Tyskland och en mycket stor andel av vår import kom från Tyskland. Ett krig som förstörde våra konkurrenters industrier. Ett krig som gjorde att vi fick enorma konkurrensfördelar gentemot omvärlden som gjorde att vi kunde bygga upp ett svenskt ”välfärdssamhälle”.

Vår historia är kopplad till Europas historia. Vår välfärdsstat har byggts bl.a. tack vare andra världskriget. 60 miljoner människor dog i denna enorma mänskliga katastrof. Vi lade grunden för vår välfärdsstat.

Har nationella socialistiska partier ansvar för krig?

En annan medborgare i Volkdräkt

Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) grundades 1920. Adolf Hitler var partiets ”Führer”. Partiet hade ett 25-punktsprogram från som kvarstod oförändrat från 1920 fram till det att Tyskland upphörde att existera som stat vid krigsslutet i maj 1945.

Programmet krävde bl.a. ett Stortyskland för rasrena tyskar. Bara tyskar av rent tyskt blod kan vara medborgare i Tyskland. Tyska judar fråntogs rätten att vara medborgare. Andra personer än tyskar kunde få vistas i Tyskland som gäster, gästarbetare, men de skulle vara föremål för speciell gästlagstiftning. Man krävde att tyska staten skulle ge företräde för tyskar till såväl arbete och som välfärd. Om det skulle vara så att landet inte hade möjlighet att ge arbete och välfärd åt alla tyska medborgare skulle alla icke tyskar utvisas ur landet. All invandring till Tyskland skulle stoppas. Alla icketyska personer som invandrat till Tyskland efter den 2 augusti 1914 skulle utvisas utan dröjsmål. Och så krävde man en kraftigt förbättrad äldrevård med ett utbyggt pensionssystem.

Nationalsocialisterna propaganda talade om en yttre fiende till Tyskland och den tyska kulturen. Det var judarna, de judiska bolsjevikerna och andra lågt stående raser som var det stora hotet. Om judarna inte stoppades skulle Tyskland utarmas och den tyska kulturen skulle försvinna. Judarna ansågs också ha en starkt utvecklad sexualdrift som var orsak till att de förförde och förgrep sig på de ariska tyska kvinnorna. Det var de lägre stående rasernas starka sexualdrift som gjorde att de inte kunde utveckla en högre kultur och att de födde så många barn.. Antingen kultur eller sex. För att se till att det föddes fler tyska barn i var nationalsocialisterna mot abort. Och de förföljde homosexuella och allt annat som kunde hota barnafödandet.

Sveriges nationalsocialistiska parti

Likheterna med Sverigedemokraternas program är slående. Sverigedemokraterna är väldigt noga med att påpeka att de inte talar om ras. De har bytt ras mot etnicitet och kultur som om det skulle vara någon avgörande skillnad. De har sedan 1996 slutat använda uniform. Men Sverigedemokraterna är ett nationalistiskt parti. Ett parti som står för en social välfärdsstat, ett folkhem. Ett nationalsocialistiskt parti.

Sverigedemokraterna vill stoppa invandringen därför invandrare kostar så mycket pengar att vi inte har råd till välfärd. Invandrarna tar också jobben från svenskar. Invandrare attackerar och våldtar svenska kvinnor. Invandrare föder många barn. Det måste födas fler svenska barn. Därför är Sverigedemokraterna emot abort. Sverigedemokraterna vill också kraftigt förbättra äldrevården. Och så ska det bli mycket svårare att bli svensk medborgare. Det svenska kulturarvet ska försvaras. Den Svenska Kyrkan ska återupprättas. Dock inte som den Svenska Kyrkan. Utan som den Sverigedemokratiska Kyrkan. Det har de tydligt sagt efter utmarschen ur Storkyrkan. Så det är inte sant att Svenska Kyrkan hotas av islam. Den är hotad av Sverigedemokraterna.

Problemet för Sverigedemokraterna är att det går inte att återupprätta ett svenskt folkhem utan att återupprätta omständigheterna runt folkhemmet. För att Sverige ska bli ett starkt industriland igen måste våra konkurrenters industrier förstöras. För att Sverigedemokraternas nationalsocialistiska program ska leda till ett återupprättande av folkhemmet måste vi få ett krig i vår omvärld. Det räcker inte med att vi får nationalsocialism i Sverige. Sverigedemokraterna måste skapa nationalsocialism i omvärlden som leder till ett krig som Sverige kan stå utanför. Då kan socialdemokraterna återuppbygga upp folkhemmet. Viktigt att notera är att folkhemmet byggdes upp utan nationalsocialister.

Vill vi ”återupprätta folkhemmet i Sverige” måste vi exportera Sverigedemokraternas nationalsocialistiska politik till omvärlden. Jimmie Åkesson och hans nationalsocialister i Sverigedemokraterna är en exportprodukt. Det är den enkla sanningen. Om vår skolpolitik utvecklas och våra barn och ungdomar lär sig mer historia kommer förhoppningsvis valet 2014 vara det val då Sverigedemokraterna ”exporterades”.

3 reaktion på “Hotas välfärden av massinvandring?

 1. Förr i tiden hade man en arbetskraftsinvandring efter behov. Idag har vi en asylinvandring som går under kategorin, arbetskraftsresurs för framtiden. Detta betyder att den mängd människor vi tar in idag kommer inte få något jobb tills dess att nya jobb tillträder. Och redan då är dom sist i kön att få jobb eftersom den inhemska befolkningen troligtvis kommer gå före i kön pga utbildning, språkkunskap och arbetsmoral.

  Arbetskraftsinvandring bör alltså endast vidtas när landet är i behov av den, inte i väntan på. Sverige har en arbetslöshet på 8% av den totala befolkningen. Detta skuggas givetvis åt utbildningar, pensionärer, och sjukskrivna.

  Jag är väldigt intresserad av hur många av den ”riktiga arbetskraften” som faktiskt är arbetslösa idag, dvs Folk som kan jobba och vill men har mer eller mindre blivit tvingade till att plugga, praktisera pga brist på jobb.

  /tack på förhand

 2. ”Sverigedemokraterna måste skapa nationalsocialism i omvärlden som leder till ett krig som Sverige kan stå utanför.” det är inte möjligt längre att Sverige kommer kunna stå utanför ett eventuellt ww3 p g a massa avtal som staten har tecknad under och att vi har numera politiker som lägger näsan i blöt gör saken inte enklare
  möjligheten finns för Norge

 3. Jag är Sverigedemokrat av det enkla skälet att jag är klartänkt! Vore jag dum är risken hög att jag skulle rösta på något annat parti. T ex Moderaterna eller Nationalsocialisterna.

  Först och främst måste vi skilja på muslimsk och övrig invandring! Låt oss förenkla problemeställningen:

  Ponera att vi behöver invandring! Då bör vi uteslutande ta in icke muslimer av det enkla skälet att islam skapar problem varthelst de är i majoritet. Inget enda muslimskt land i världen har demokrati, jämlikhet, yttrandefrihet och välstånd. Alla muslimska länder är underutvecklade i ena eller andra avseendet. Skälet är islam som begränsar handlingsfriheten!

  Så skall vi ta in invandrare så ta in ICKE MUSLIMER! Europeer i första hand, i andra hand icke muslimska utomeuropeer: japaner, kineser, indier osv! Det räcker med Kina och indien för att lösa våra problem och lätta minimalt på deras befolkningstryck!

  Vi skulle slippa de enorma problem som islam innebär i form av medeltida värderingar. Det går en jihadistisk och fundamentalistisk våg genom den muslimska värdlen. Blir Sverige muslimskt, (Vilket är en klar realitet om massinvandringen fortsätter några deccenier till) så är i skiten! Kanske sharia införs, kanske inte! Det är vansinne att chansa! Så ta enbart in icke muslimer!

  Vilka vi tar in skall helt avgöras av VÅRT behov, inte invandrarnas! Annars är vi idioter!

  Sen bör vi inte överväga massinvandring av någon grupp, innan vi uttömt möjligheterna att föda vår egen befolkning! Öka bidragen till barnfamiljer! Minska massinvandringen drastiskt så bromsas bostadsbristen! Bostadsbristen beror HELT på massinvandringen! Inget annat! Drygt en miljon invandrade de senaste 25 åren!
  Där har vi hela bostadsbristen!

  Muslimerna står för en stor del av arbetslösheten och oroligheterna i vårt samhälle.

  Upphör massinvandringen så ökar framtidstron hos barnfamiljerna pga ökad bidrag till dom, bättre bostadssituation i storstäderna och tryggare samhälle! Först när detta prövats bör vi överväga massinvandring av ICKE MUSLIMER!

  Vad är ditt svar?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *