Sex, lögner, inga videoband och mer lögner. Falska anklagelser i fallet Assange.

Denna artikel är en översättning och en utveckling av ”Sex, lies, no videotape and more lies” som publicerades den 5 juli.

”If it looks like a duck, walks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, we have at least to consider the possibility that we have a small aquatic bird of the family anatidae on our hands.”

Ett ”anktest” är en metod att försöka lista ut ett subjekts sanna natur genom att studera  dess identifierbara karaktärsdrag. En enkel metod för att avslöja att ett subjekt inte är vad det utger sig för att vara.

Anklagelser om sexuella övergrepp som bär alla tecken på att vara påhittade och som saknar trovärdighet är med stor sannolikhet falska.

I fallet Assange är det uppenbart att något ”anktest” ännu inte gjorts av polis och åklagare. Det är lätt att se. För hade det gjorts så hade man kunnat konstatera att en av målsägarna, Anna Ardin, framför anklagelser mot Julian Assange som med stor säkerhet är falska.

Fallet Assange är märkligt hanterat redan från början. Bristen på kvalitet i utredningen är slående. Det som kanske är mest besvärande är att sen den 1 september 2010 har ärendet hanterats av en ”högt kvalificerad utredningsapparat” under ledning av överåklagare Marianne Ny. Om detta är det bästa som Sverige har att erbjuda när det gäller utredningar om sexuella övergrepp så har vi ett enormt stort problem med att få rättvisa för offer för sexuella övergrepp. För kan polis och åklagare inte skilja mellan riktiga och falska anmälningar så blir det mycket svårt att lagföra verkliga förövare.

Medhjälp till falsk tillvitelse?

Medhjälpare till falskt tillvitelse?

Fallet Assange ställer också en annan fråga på sin spets. Vad är målsägarbiträdets uppgift under processen?  Om ett målsägarbiträde på goda grunder kan anta att en målsägarens anklagelser om sexuella övergrepp är falska, vad ska biträdet göra då? Det kan omöjligen vara så att det är  målsägarbiträdets uppgift är att stödja falska anklagelser och att medvetet medverka till att en oskyldig person blir lagförd och kanske dömd. Om målsägarbiträdet hjälper en målsägare att framföra falska anklagelser vilket ansvar har då målsägarbiträdet? Medhjälp till falsk tillvitelse är vad det är. Och det borde självklart vara straffbart. Men vad säger lagen? Är det brottsligt? Och vad säger advokatsamfundets disciplinnämnd? Claes Borgströms agerande i fallet Assange måste granskas. Han har även tidigare medverkat till att en oskyldig dömts för flera allvarliga brott.

”Men vet vi vad som hänt?”

Jag har fått en del kritik för det jag skriver. Kritikerna säger ”Vi vet ju inte vad som har hänt!” Det är förvisso sant, vi vet inte allt. Men vi vet rätt väl vad som berättats för polisen. Och vi känner till en hel del bakgrundsfakta. Det är ju det enda material som polis och åklagare kan gå på när de försöker reda ut fallet. Och från det materialet kan vi konstatera att mycket av det som har hänt inte är berättat för polisen. Och en del av det som berättats uppenbarligen inte är sant.

Ett annat vanligt argument är att det är bara tre personer som vet vad som hänt. Det är också sant. Men som det ser ut  har dessa tre personer inte berättat för polisen allt vad de vet. Mycket är utlämnat. En av dessa, Julian Assange, vill inte ens komma till förhör utan försöker med hjälp av engelska advokater och märkliga historier undvika att bli förhörd av svensk polis.

Alternativa hypoteser

Vid en rättslig prövning prövas inte bara om åklagarens gärningsbeskrivning, hypotesen, är rimlig och trovärdig. Man prövar också huruvida det finns alternativa hypoteser som också är rimliga och trovärdiga. Det är inte förrän man kan avfärda alternativa hypoteser som man  möjligen kan att fälla en tilltalad.

Ofta är det försvaret som kommer med alternativa hypoteser. Det är en av försvarets uppgifter. För att en rättslig prövning ska bli av hög kvalitet och rättssäker är det en stor fördel om polis och åklagare på ett tidigt stadium utreder alternativa hypoteser långt innan fallet går till domstol. Något polis och åklagare är skyldiga att göra enligt Rättegångsbalken Kapitel 23 §4. Då kan elementära misstag undvikas.

I fallet Assange är hypotesen att han gjort sig skyldig till en rad sexbrott. Våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt ofredande och ofredande. Han är anmäld av två kvinnor som uppgivit att de haft ömsesidigt samtyckt sex med honom, sex som sen urartat till övergrepp. Anmälningarna har gjorts flera dagar efter att brotten begåtts och de två kvinnorna har tillsammans gått till polisen efter ha samtalat med varandra. Assange erkänner att han haft sex med kvinnorna men förnekar att något brottsligt förekommit.

Vad kan vara de alternativa hypoteserna? Uppenbart handlar det inte om någon annan gärningsman. Samlag och sex har också förekommit. Det har alla parter bekräftat. Och att sexet varit samtyckt från början har alla parter också bekräftat.

Att två kvinnor kommer till polisen samtidigt för att anmäla en och samma man för allvarliga sexuella övergrepp som har begåtts flera dagar tidigare är inte vanligt. Inte ens i Sverige. Det vore därför helt rimligt att polisen hade gjort en noggrann undersökning av de två kvinnornas relation. När de kommit i kontakt med varandra, varför de kommit i kontakt, vad de pratat om, varför de anmält och varför de dröjt med att anmäla. Och det vore också rimligt att om det sen skulle finnas indikationer på att något inte stämmer i kvinnornas berättelser så skulle polisen låta utreda det omedelbart och noggrant.

Den alternativa hypotesen i detta fall är att en eller möjligen båda kvinnorna kommer med falska anklagelser. Det är den mest närliggande och rimliga alternativa hypotesen. Ett ”anktest” hade avslöjat att Anna Ardins anklagelser med mycket stor sannolikhet är påhittade. Av vad jag kunnat se har polisen och åklagarna inte utrett denna alternativa hypotes. Det är extremt märkligt och oförsvarligt. Istället verkar det som om polis och åklagare på ett tidigt stadium ansett att Assange är skyldig och ägnat tid och energi för att försöka hitta bevis som eventuellt kan fälla honom i en domstol.

Varför skriver jag ut namnen på de inblandade?

Julian Assanges namn blev offentligt den 21 augusti 2010 i samband med att affären exploderade i media världen över. Den 23 augusti publicerade Newsglobe Anna Ardins namn som en av de två kvinnorna bakom anmälan. I början på september fick jag tydliga indikationer på att Anna Ardins anklagelser är påhittade. Då hon vid tidpunkten kandiderade till kommunfullmäktige i valet 2010 ansåg jag att hon bör tåla en granskning. Så jag publicerade också hennes namn.

Ett antal av de ansvariga poliserna och åklagarna har gjort tveksamma insatser i detta fall. Därför är publicerar jag deras namn så vi vet vilka de är. Jag vill undvika alla poliser och åklagare ska känna sig medskyldiga. När jag i texten skriver polis och åklagare så menar jag specifikt de som jobbat med just detta fall.

Sen slutet på januari 2011 har Häktningspromemorian varit tillgänglig på nätet. I den är namnen på de inblandade utskrivna. Då denna artikel bl.a. är en granskning av vad målsägare och vittnen sagt i de polisförhör som ingår i Häktningspromemorian blir det väsentligt lättare att förstå sammanhangen om namnen skrivs ut.

Julian Assange har kritiserat ordningen att vi i Sverige håller vissa delar av en rättegång gällande sexualbrott bakom lyckta dörrar. Så det är ytterligare ett skäl att publicera namn på de inblandade.

Jag är fullt medveten om att vissa av de namngivna personerna kan skadas av detta. Det är mycket olyckligt men tyvärr ofrånkomligt.  Ansvariga för denna skada är ett stort antal personer har genom inkompetens och dåligt omdöme bidragit till att fallet Assange blivit ett så utdraget och komplicerat ärende. De ansvariga för detta är poliser, åklagare, försvarsadvokater, journalister, kändisar, bloggare, politiker mfl. Fallets huvudperson, Julian Assange, har också en stor del av ansvaret. Om Julian Assange från början hade berättat sanningen att det hela handlar vad han privat gjort i relation med två kvinnor och att WikiLeaks inte har något med fallet att göra hade detta varit utrett och klart för länge sedan. Nu är Julian Assange frigiven mot borgen och en överprövning om hans utlämning ska ske i London den 12-13 juli. Assange har valt ett nytt försvarsteam vilket förhoppningsvis kommer att leda till en lösning kommer att nås.

Vad är trovärdigt?

Att reda ut vad som är trovärdigt kräver mer än en artikel på en blogg. Därför blir detta mycket kort. En trovärdig berättelse är en fritt lämnad, detaljrik och sammanhängande berättelse som ska vara självupplevd. För att berättaren ska vara trovärdig krävs också att han/hon över tid berättar samma sak. Att den är detaljrik är viktigt så att berättelsen går att verifiera mot kända fakta och vad vittnen berättar.

Polisens instruktioner vid upptagande av målsägares och vittnens berättelser är att ge personen tid och utrymme att fritt berätta vad de känner till och har varit med om utan att avbryta. Frågor kommer senare. Instruktioner som jag tror polisen följer vare sig det är video-, ljudbands- eller konceptförhör.

Bara för att två kvinnor träffats, pratat sig samman och sedan tillsammans gått till polisen och gjort anmälningar om brott som begåtts för flera dagar sedan betyder inte att berättelserna är påhittade. Om kvinnorna var och en för sig, helt oberoende av varandra kommit till polisen och berättat sina historier hade de dock haft högre trovärdighet. Om kvinnorna kommit till polisen i direkt anslutning till att brotten begåtts hade de också haft högre trovärdighet. Inget konstigt med detta, så är det. Bara för att kvinnorna kommit till polisen tillsammans, efter de pratat sig samman och att de anmäler brott som begåtts flera dagar tidigare betyder inte att det är falska anklagelser. Men polisen hade haft större skäl att utreda kvinnornas relation och varför de anmäler.

Sen slutet på januari 2011 har Häktningspromemorian legat fullt tillgänglig på nätet. I den kan vi läsa två förhör med målsägarna, ett med den misstänkte och sammanlagt nio förhör med olika vittnen. Totalt tolv förhör. Utöver detta har även jag blivit förhörd i fallet.

Förhöret med målsägare Sofia Wilén har jag analyserat i en tidigare artikel. Sofias berättelse är sammanhängande, detaljrik och den verkar vara självupplevd. Tyvärr är den inte inspelad på video eller på band. Något som den borde varit enligt polisens egna instruktioner. Men av sammanfattningen verkar det som om berättelsen är lämnad fritt. För mig är berättelsen trovärdig. Samma bedömning gör chefsåklagare Eva Finné den 21 augusti 2010. I min artikel om fallet går jag igenom Sofias berättelse. Jag kan inte finna något brottsligt i Sofias berättelse. Det kunde inte heller chefsåklagare Eva Finné göra i sitt slutgiltiga beslut den 25 augusti 2010 när hon helt avskrev alla misstankar mot Julian Assange gällande anklagelserna från Sofia.

Den andra målsägaren, Anna Ardin, har också förhörts. Hennes förhör har i strid mot polisens instruktioner gjorts över telefon. Förhöret har genomförts dagen efter det att de två kvinnorna var på polisstationen och gjorde en polisanmälan. Förhöret är inte bandat och det är utskrivet som en sammanfattning. Av förhöret kan vi utläsa att berättelsen inte är sammanhängande. Den är inte heller fritt lämnad och den saknar många viktiga detaljer. Den verkar inte vara självupplevd. Dessutom kan vi se att mycket väsentlig information aktivt undanhålles för polisens utredare. Ett ”anktest” av Anna Ardins berättelse visar att berättelsen har många kännetecken av falsk anklagelse. Jag kommer därför att göra en noggrann genomgång av Anna Ardins berättelse och jämföra den med kända fakta och andra vittnens berättelser.

Kända fakta i fallet Assange.

Den 11 augusti kom Julian Assange till Sverige för att medverka på ett seminarium  anordnat av Broderskapsrörelsen. Han hade också för avsikt att söka arbets- och uppehållstillstånd samt ansöka om utgivningsbevis för WikiLeaks. Från ankomsten fram till och med seminariet lördagen den 14 augusti blev Julian Assange anvisad att bo i Anna Ardins lägenhet på Södermalm då Anna Ardin enligt överenskommelse skulle vara bortrest till den 14 augusti.

Dagen innan seminariet, fredagen den 13 augusti, återkom Anna Ardin till sin lägenhet en dag tidigare än överenskommet och fann Julian Assange där. Efter en middag på en lokal restaurang bestämde paret att det var okay att sammanbo i Anna Ardins lilla ensängs-lägenhet. Senare på kvällen hade paret sex. Det är detta sex som en vecka senare anmäls som ett övergrepp.

Lördagen den 14 augusti genomför Julian Assange och Anna Ardin seminariet på LO-borgen vid Norra Bantorget. På en lunch efter seminariet träffar Julian Sofia Wilén. Ömsesidigt intresse uppstår. Innan Julian och Sofia avviker från lunchen för lättare erotisk aktivitet bestäms att Anna Ardin ska anordna en kräftskiva för Julian senare på kvällen.

Julian med flera deltar på Annas kräftskiva på kvällen. Under festen har Julian telefonkontakt med Sofia. Omkring kl. 02.00 tweetar Anna om hur hon känner sig.Söndagen den 15 augusti möts Piratpartiet och Wikileaks. Med på mötet är Anna Troberg, Rick Falkvinge och en IT-ansvarig från Piratpartiet. Julian är självklart med. Anna Ardin är också med tillsammans med en väninna,  Petra Ornstein. Anna Ardin är där i egenskap som Julian Assanges pressekreterare i Sverige. Något som bekräftas den 17 augusti i ett pressmeddelande från Piratpartiet.

Under måndagen den 16 augusti försöker Sofia få  kontakt med Julian. Runt lunchtid pratar de med varandra och bestämmer sig för att träffas senare under kvällen. Ca kl 21 träffas de på Hornsgatan och efter en promenad genom ett somrigt Gamla Stan och grovt hångel på kajen vid Kornhamnstorg bestämmer sig paret för att bege sig till Sofias lägenhet i Enköping. Paret har sex ett antal gånger. När paret skiljs på morgonen tisdagen den 17 augusti lovar Julian Assange att han ska ringa.

Julian ringer inte Sofia. Sofia försöker nå Julian utan framgång.  Under tisdagen publicerar Piratpartiet ett pressmeddelande där Anna Ardin anges som Julians pressekreterare. Under onsdagen ansöker Julian om arbets- och uppehållstillstånd. Tisdagen den 17 och onsdagen den 18 sammanbor Julian och Anna i hennes lägenhet.

Torsdagen den 19 augusti blir Anna medveten om att Julian varit intim med Sofia. Denna medvetenhet får troligen till resultat att Anna från  torsdagen inte längre sammanbor med Julian. Anna uppmanar Julian att flytta ut ur hennes lägenhet. Något som han gör under fredagen den 20.

På morgonen den 20 augusti, möjligen redan den 19, pratar Sofia och Anna med varandra. Efter ett, eller möjligen flera samtal, uppsöker Sofia Danderyds Sjukhus och senare också Södersjukhuset där hon undersöks med ett s.k. rape-kit. De två kvinnorna träffas senare för att tillsammans runt kl 14 besöka Klara Närpolisstation för att anmäla Julian Assange för våldtäkt och ofredande. Kl. 17.00 blir Julian Assange anhållen i sin frånvaro. Under kvällen letar polispatruller efter Julian Assange utan att finna honom.

På morgonen lördagen den 21 augusti exploderar nyheten världen över om att Julian Assange är anhållen för våldtäkt.

Förhören med målsägarna.

Förhör med Sofia Wilén

Förhörsledare: Irmeli Krans, personligt förhör utskrivet som sammanfattning
Fredagen den 20 augusti, kl. 16.21 – 18.40

I min artikel, Våldtäktsanklagelsen mot Assange, går jag igenom Sofia Wiléns berättelse. Därför blir detta mycket kort.

”Plötsligt sa Julian att han skulle lägga sig ned och sova. Hon kände sig avvisad och chockad. Det kom så tvärt, de hade haft ett jättelångt förspel och sen … ingenting. Hon frågade vad som var fel, hon förstod ingenting. Han drog täcket över sig, vände sig från henne och somnade. Hon gick iväg och hämtade fleecefilten eftersom hon frös. Hon låg länge vaken och undrade vad som hände och smsade med sina kompisar.”

”När hon pratade med sina kompisar efteråt förstod hon att hon utsatts för brott. Hon åkte till Danderyds sjukhus och åkte sen därifrån till Södersjukhuset. Där undersöktes hon och man tog även prover med s.k. rape-kit.”

Min kommentar till Sofia Wiléns berättelse

Sofia uppger en gång i förhöret att hon blev ”chockad”. Det var när Julian valde att avbryta ”förspelet” och vända sig om och somna. Av detta kan vi förstå att Sofia önskade ha sex med Julian. Och att hon var besviken när det inte hände.

Efter ”övergreppet” är inte Sofia chockad eller upprörd. Istället skämtar hon med Julian om att hon kanske blivit gravid och om namn på det kommande barnet, Afghanistan.

Vid tidpunkten för ”övergreppet” var inte Sofia medveten om att hon var utsatt för ett brott. Det är möjligen därför som hon inte gjorde motstånd eller motsatte sig de sexuella handlingarna.Det är därför svårt att tro att hon hade sex mot sin uttryckta vilja. Det är först när Sofia talar med sina vänner efteråt som hon fick uppfattningen att hon var  utsatt för ett sexbrott. Vilka dessa vänner är har polisen inte utrett.

Under ”övergreppet” var Sofia inte medveten om att hon eventuellt utsattes för ett brott. Hon erbjöd inte motstånd eller uttryckte sin motvilja men hade tidigare uttryckt sin önskan om att kondom skulle användas. Hon hade tidigare under natten/morgonen haft två, möjligen tre samtyckta samlag med Julian. Hur skulle Julian då förstå att hon inte ville ha sex med honom? Eftersom Julian inte fått någon signal om att Sofia inte önskade ha sex med honom kan han omöjligen ha uppsåt, mens rea.

Så slutsatsen är att Sofia Wiléns vittnesmål är trovärdigt men att det finns inget brottsligt i hennes berättelse. Precis så som chefsåklagare i sitt beslut den 25 augusti skrev.

Vad gör Anna Ardin runt tiden för polisanmälan?

Anna Ardin var på polisstationen fredagen den 20 augusti tillsammans med Sofia Wilén från ca kl 14.00 till före kl 18.02. Det kan man utläsa av polisens handlingar. Hon lämnade polisstationen innan hon blivit förhörd. Varför hon valde att göra det vet vi inte. Troligen var hon av uppfattningen att hon inte skulle bli föremål för en våldtäktsutredning. Hon hade bara anklagat Julian för ofredande. Polisen ansåg det tydligen inte viktigt att hon blev förhörd omgående. Något som är svårt att förstå.

På fredagen den 20, möjligen lördagen 21, raderar Anna tre kommentarer på Twitter. Däribland den kommentar som visar att hon trivdes i Julians sällskap. Hela historien om raderade tweets finns här. Hon tar också kontakt med Piratpartiet och uppger att hon inte längre är Julians pressekreterare och ber dem att ta bort hennes namn från pressreleasen av den 17 augusti. Om hon gör ytterligare raderingar, på Facebook, bloggar, mail eller SMS vet vi inte. Men det kan inte uteslutas.

Av vad man kan se har allt hon raderar har att göra med hennes samröre med Julian. Och det handlar om uppgifter som tyder på att hon hade en bra relation till Julian efter det påstådda ”övergreppet”.

Av skäl som vi inte vet har Anna en ”spegling” av sin Twitter-blogg på annaardin.bloggy.se. I början på september hittade jag på annaardin.bloggy.se de tre Twitterkommentarer som Anna raderade från Twitter. På natten mellan 13-14 september gör Anna en andra radering. Då raderar hon från Bloggy.se de tre kommentarer hon tidigare raderat från Twitter. För mer information om detta se, se under rubriken Det tionde vittnet.

Förhör med Anna Ardin

Förhörsledare: Sara Wennerblom, telefonförhör dokumenterat som sammanfattning
Lördagen den 21 augusti, kl. 11.31 – 12.20

Anledningen till förhöret är att polisen är av uppfattningen att Anna har varit utsatt för en våldtäkt. Det är den uppfattning som hon ger polisen när hon är på polisstationen dagen innan. Förhöret görs över telefon trots att det strider mot polisens och åklagarmyndighetens instruktioner. Förhöret bandas inte utan det skrivs ned som en sammanfattning av vad polisen anser är viktigt, (konceptförhör).

”Då Anna skulle resa bort mellan den 11-14 augusti lånade hon ut sin lägenhet till Assange. Anna kom dock tillbaka till Stockholm redan på fredagen den 13 augusti då hon hade mycket att och göra inför seminariet. Anna och Assange hade tidigare aldrig träffat varandra personligen utan endast haft arbetsmässig kontakt per mail och telefon.

Aktuell fredag gick Assange och Anna ut och åt middag tillsammans. De hade kommit överens om att Assange skulle bo kvar i Annas lägenhet trots att hon kommit hem en dag för tidigt. Efter middagen på stan gick de tillbaka till Annas lägenhet och drack te.”

Senare under kvällen har paret samtyckt sex. Hur detta inleddes och hur det förlöpte beskrivs av Anna.

”På fråga svarar Anna att varken hon eller Assange druckit alkohol under kvällen. När de satt och drack te började Assange smeka Anna på benet. På fråga svarar Anna att Assange tidigare under kvällen inte gjort några som helst fysiska närmanden på henne förutom nu vilket Anna till en början välkomnade. Dock kändes det enligt Anna ”obehagligt redan från början” då Assange var hårdhänt och otålig. Enligt Anna gick ”allt så fort”. Han slet av henne kläderna och drog i samband med detta sönder hennes halsband. Anna försökte sätta på sig några klädesplagg igen då det hela gick så fort och kändes obekvämt men Assange plockade genast av dem igen. Anna uppger att hon då tänkte att hon egentligen inte ville gå vidare längre men att det var för sent att säga stopp till Assange då hon ”gått med så här långt”. Hon kände att hon ”fick skylla sig själv.” Därför lät hon Assange dra av henne alla kläder.

De lade sig därefter i sängen. Anna låg på rygg och Julian ovanpå henne. Anna upplevde det som att Assange direkt ville föra in sin penis i hennes vagina vilket hon inte ville då han inte hade någon kondom på sig. Hon försökte därför vrida sina höfter åt sidan och knipa ihop med benen i syfte att hindra en penetration. Anna försökte flera gånger sträcka sig efter en kondom vilket Assange förhindrat henne att göra genom att hålla fast hennes armar och bända ut hennes ben och ändå försöka penetrera henne med sin penis utan kondom. Anna uppger att hon kände sig helt gråtfärdig då hon var fasthållen och inte kunde få tag i en kondom och kände att ”det här kan sluta illa”. På fråga svarar Anna att Assange måste ha vetat att det var en kondom som Anna sträckte sig efter och han därför höll i hennes armar för att förhindra henne.

Efter en stund ifrågasatte Assange vad Anna höll på med och varför hon knep ihop benen. Anna berättade då att hon ville att han skulle sätta på sig en kondom innan han kom in i henne. Assange hade då släppt hennes armar och tagit på sig en kondom som Anna plockade fram åt honom. Anna upplevde ett stort outtalat motstånd från Assanges sida att använda kondom vilket gjorde att hon fick känslan av att han inte satte på sig den han blev tilldelad. Hon tog därför ned sin hand till Assanges penis för att kontrollera att Assange verkligen hade satt på sig den.”

”Efter en stund märker Anna att Assange drar sig ur henne och börjar ordna med kondomen. På ljudet att döma lät det enligt Anna som Assange tog av sig kondomen. Han trängde därefter in i henne på nytt och fortsatte samlaget. Anna kände då ytterligare en gång på Assanges penis och kände som tidigare kanten på kondomen vid penisroten varför hon lät honom fortgå.

Ytterligare en stund därefter fick Assange utlösning i henne och drog sig därefter ur. När Assange plockade bort kondomen från sin penis såg Anna att den var tom på sädesvätska. När Anna sedan började röra kroppen märkte hon hur det ”rann” något ur hennes vagina. Anna förstod ganska fort att det måste vara sperma från Assange. Hon påtalade detta för Assange vilken förnekade detta och svarade att det bara var hon själv som var blöt. Anna är övertygad om att Assange, när han drog sig ur henne första gången, tog sönder kondomen uppe vid ollonet och därefter fortsatte samlaget med efterföljande utlösning. På fråga svarar Anna att hon inte tittade närmare på kondomen, om den var sönder på det viset hon tror, men uppger att hon tror att hon har kvar kondomen hemma och skall undersöka detta. Hon uppger även att lakanen som användes vid detta tillfälle förmodligen ligger otvättade i hennes tvättkorg.

Efter ovannämnda händelse uppger Anna att hon och Assange inte hade mer sex. Assange bodde dock kvar hos Anna till och med igår (fredag 20 augusti, FL:s ant.) Enligt Anna försökte Assange göra sexuella närmanden på henne varje dag efter den kvällen då de hade haft sex. Detta genom att exempelvis ha henne på brösten. Anna hade avfärdat Assange vid alla dessa tillfällen vilket Assange accepterat. Vid ett tillfälle, onsdagen den 18 augusti, hade han helt plötsligt klätt av sig alla kläderna på  underkroppen och därefter gnuggat underkroppen och sin erigerade penis mot Anna. Anna uppger att hon upplevde det som konstigt beteende och obehagligt och hade därför flyttat ner på en madrass och sovit där istället för uppe i sängen hos Assange. Natten därefter hade Anna bott hos en kamrat då hon inte ville  umgås eller vistas nära Assange på grund av hans märkliga beteende. Hon hade även påtalat sedan onsdagen den 18 augusti att hon inte längre ville att Assange skulle bo kvar i hennes lägenhet vilket han inte hörsammat förrän igår då han tog sina saker och gav tillbaka hennes lägenhetsnyckel.

På fråga svarar Anna att Assange bott hos henne men att de knappt sovit ihop då Assange varit vaken på nätterna och arbetat med sin dator. När han gick och lade sig, vid ca kl 07-tiden på morgonen gick Anna i princip upp.

På fråga svarar Anna att hon kände till Sofia (mä i K246314-10, FL:ant) då hon varit i kontakt med Anna innan ovan nämnda seminarium och varit åhörare vid själva genomförandet. Enligt Anna hade Sofia köpt elsladdar till Assange samt varit med Anna och Assange och ätit lunch efter seminariet. Anna hade lagt märke till att Assange flörtat med Sofia under lunchen och förstod att de därefter inlett någon form av relation då assange hade ringt till Sofia senare på kvällen när han var hemma hos Anna på kräftskivan.

Igår (fredag 20/8, FL:s ant) fick hon ett mail från Sofia där hon undrade hur hon kunde komma i kontakt med Assange då det var en viktig sak hon har att säga honom. Anna förstod direkt vad det handlade om och hörde av sig till Sofia vilken då berättade det som hänt henne, att Assange och hon hade haft sex och att han inte ville använda kondom etc. Sofia ville gå vidare med detta till polisen och Anna bestämde sig att följa med henne, främst som stöd.

Anna uppger att hon sedan tidigare hört från olika håll att Assange ”raggar på alla kvinnor som kommer i hans väg”. Med tanke på Assanges rykte hade Anna känt det som väldigt viktigt att de hade kondom vid det tillfälle de hade sex, dvs dagen innan seminariet.

Anna uppger att hon mått mycket dåligt efter detta tillfälle då hon och Assange hade sex. Främst på grund av oro för att ha blivit smittad av HIV eller någon annan könssjukdom. Anna uppger att hon frivilligt gått med på att ha sex med Assange men att hon inte skulle ha låtit det ske om hon vetat att han inte hade någon kondom. Anna har varit i kontakt med vårdcentralen och fått en tid för provtagning i nästa vecka. Anna godkänner att polisen inhämtar medicinskt underlag.”

Min kommentar till Anna Ardins berättelse

Förhöret med Anna Ardin är mycket viktigt i fallet Assange. Anledningen är att Anna är en nyckelfigur. Hon är inblandad i att Julian kom till Stockholm, hon låter honom bo i sin lägenhet och hon har har också en väsentlig funktion med att hjälpa Sofia att göra en polisanmälan mot Julian. Hon gör också en egen polisanmälan.

När man analyserar en intervju är räcker det inte att enbart titta på vad intervjuperson sagt. Det är mycket viktigt att finna ut vad intervjupersonen inte berättar. Vad som utlämnas. Att finna ut orsaken till varför någon döljer information leder ofta till en ny och bättre förståelse.

Förhöret görs över telefon. Det är kort. Det är inte inspelat. Det dokumenteras som en sammanfattning. Det rekommenderade sättet att genomföra ett förhör med ett offer för sexualbrott är att offret är personligen närvarande och att förhöret filmas med video. Och att man skriver ut förhöret i dialogform. Anledningen till detta är att det är viktigt att orden som de uttalades kan bevaras för eftervärlden. Oftast finns inga ögonvittnen till sexövergrepp. Så de uttalade orden av offret och gärningsmannen är ofta de enda bevisen.

Eftersom förhöret är dokumenterat som en sammanfattning är det följaktligen svårare att lista ut vad som Anna verkligen sa. Men vi kan omedelbart se att Anna inte lämnade sin berättelse fritt och sammanhängande. Hon gav inte så mycket information på egen hand som man kan förmoda att ett offer för ett sexövergrepp vanligtvis gör. Hur vi kan avgöra detta är att förhörsledaren på sex ställen skrivit orden ”på fråga”. Det innebär att informationen har inte lämnats fritt utan har kommit fram när polisen ställt frågor. Nedan är de områden som Anna inte ville tala fritt om.

 • Huruvida Anna och Julian druckit alkohol innan det påstådda övergreppet
 • Om Julian var gjorde några fysiska närmanden innan sexet i Annas lägenhet. Det ser ut som om Anna inte redovisar allt som faktiskt hänt.
 • Om hon undersökte kondomen närmare
 • ”På fråga svarar Anna att Assange måste ha vetat att det var en kondom som Anna sträckte sig efter och han därför höll i hennes armar för att förhindra henne.” Vad som  Anna tror var anledningen till att Julian höll fast hennes armar.
 • Var Julian bodde. Anna verkar inte berätta att Julian faktiskt bodde i hennes lägenhet från den 11 augusti till den 20 augusti.
 • Hennes relation till Sofia

Det är uppenbart att Annas berättelse inte är fritt lämnad. Det är inte en sammanhängande berättelse där ett skeende följs av ett annat. Anna historia verkar inte heller vara självupplevd. Det är för många viktiga fakta och detaljer som utlämnas. Här är några.

 • Anna nämner inte att hon anordnat en kräftskiva för Julian
 • Anna nämner inte att hon talade med Petra Ornstein och Kajsa Borgnäs under kräftskivan om det påstådda brottet
 • Anna nämner inte heller att den ursprungliga planen att Julian skulle bo i hennes lägenhet till dagen för seminariet, den 14 augusti, och att han sedan skulle bo hos personer som Piratpartiet ordnade fram och att hon, under kräftskivan, beslöt att det var helt i sin ordning att Julian kunde fortsätta bo hos henne i hennes lägenhet.
 • Anna nämner inte att hon tweetade om ”världens coolaste smartaste folk” när hon var tillsammans med Julian under kräftskivan
 • Anna nämner inget om att hon på söndagen den 15 varit på ett möte med Piratpartiet, och att hon var där i rollen som Julians pressekreterare
 • Anna nämner inte att Petra Ornstein var närvarande på mötet med Piratpartiet och att hon då gav Petra en detaljerad beskrivning av händelserna under natten för det påstådda brottet
 • Anna nämner inte när hon först fick information om att Julian hade varit i intim kontakt med Sofia
 • Anna nämner inte att Sofia varit extremt orolig för att ha smittats av HIV
 • Anna nämner inte att Sofia önskat att Julian skulle ta ett HIV-test
 • Anna nämner inte att hon givit Julian ett ultimatum, om du inte tar en HIV-test så går Sofia och jag till polisen
 • Anna nämner inget om hennes samtal med Donald Boström
 • Anna nämner inget om hennes samtal med Kajsa Borgnäs på festen den 20 augusti efter det att Anna varit på polisstationen
 • Anna nämner inget om att hon raderat tweets på sitt Twitterkonto (eller var på väg att göra det)
 • Anna nämner inget om att hon kontaktat Piratpartiet och bett dem att radera hennes namn från pressreleasen från den 17 augusti (eller var på väg att göra det)

Av någon anledning är Anna inte intresserad av att berätta för polisen om allt som hände i samband med det påstådda brottet. Hon helt enkelt inte att polisen ska veta. Hon hjälper inte polisen att göra en bra utredning. Och genom att inte berätta försvårar hon i praktiken polisens möjligheter att göra en bra förundersökning.

Vad berättade Anna då för polisen mer än namn och yrke? Inte speciellt mycket. Hon delger polisen vissa detaljer när hon och Julian hade sex för första gången och han avsiktligen hade sönder en kondom. Och efter det hemska ögonblicket så försökte Julian få henne att ställa upp på mer sex genom att exempelvis ta henne på brösten men hon avvisade honom varje gång. Och att Julian en dag tog av sig all kläderna på underkroppen och gned sin underkropp och erigerade penis mot Annas rygg. Och så förstås att hon mådde riktigt dåligt för hon var så orolig att hon hade fått HIV.

Det är minst sagt ett besynnerligt förhör. Jag är förvånad att inte polisen gjorde en full utredning av Anna och hennes berättelse. Det är så uppenbart att hon försöker dölja många omständigheter. Och att många av de händelser hon beskriver helt enkelt inte är trovärdiga.

Vad är skälet till att blir Anna förhörd? Anledningen är att Anna var så intresserad av att ”hjälpa och stödja” Sofia så att Sofia skulle rapportera Julian för våldtäkt (eller något annat allvarligt sexövergrepp). När de två kvinnorna är på polisstationen och polisen pratar med Sofia så fyller Anna i med ”en mening”. Hon sa något i stil med, jag hade sex med Julian och så drar han sig ur och förstör kondomen och fortsätter ha sex mot min vilja, så därför tror jag på att Sofia berättar sanningen. Något liknande hände ju mig. Det är denna ”mening” som enligt Anna gör att polisen bedömer fallet som allvarligare. Se förhöret med Donald Boström.

Det är denna ”mening” som får polisen att dra slutsatsen att även Anna är utsatt för en våldtäkt. Så polisen inleder en undersökning om misstänkt våldtäkt på Anna. Anna förutsåg inte att polisen skulle betrakta även henne som ett offer för våldtäkt. Hon ville bara understödja Sofias historia och göra den mer trovärdig. Så det är denna ”mening” som medför polisförhöret påföljande dag. Det är denna mening som är ursprunget till affären Assange.

Anna beskriver mötet med Julian på ett anmärkningsvärt sätt. Enligt henne så har följande hänt. Hon och Julian återvände efter en middag till Annas lägenhet. De dricker the. Julian börjar med att smeka Anna på benet, något som hon inledningsvis uppskattar. Sedan sliter Julian snabbt av hennes kläder, förstör ett halsband och är otålig och våldsam. Anna, som egentligen inte vill gå vidare, tycker att det är för sent att säga stopp till Julian så hon låter honom slita av henne alla kläderna. Nu är Anna helt naken. Vad säger då Anna hände sen?

”De lade sig därefter i sängen.” Uppenbart samtycker Anna till att lägga sig i sängen. Ingenstans står det att hon blev knuffad, tvingad eller på annat sätt förd till sängen. När de ligger i sängen ligger Anna på rygg och Julian ovanpå henne. Anna är av uppfattningen att Julian vill penetrera henne. Hon gillar inte idén på grund av att Julian inte har en kondom på så hon försöker hålla samman sina ben och flytta sig undan. När Anna försöker sträcka sig efter en kondom håller Julian fast hennes händer, försöker sära på hennes ben och försöker penetrera henne. Efter lite brottning blir Julian fundersam över Annas beteende och frågar vad hon håller på med. Anna uppger då, troligen för första gången, att hon vill att Julian ska sätta på en kondom. När Julian hör detta släpper han Annas händer, sätter på den kondom han blivit tilldelad och inleder ett samtyckt samlag med Anna. Något som Anna bekräftar i förhöret. Samlaget var frivilligt. Under samlaget var Julian på inget sätt våldsam.

Anna är tveksam till om Julian verkligen satte på sig kondomen han blev tilldelad så hon berör hans penis och kan känna att kondomen är på plats. Anna hade fått uppfattningen att Julian motsatte sig användandet av kondom, det var därför som de brottades innan samlaget började. När sen Anna talar om vad hon vill, gör han som han blir tillsagd. Sen kommer en märklig anklagelse.

Under samlaget drar sig Julian ur och justerar kondomen. Enligt Anna låter det som om han tar av sig kondomen. Eftersom Anna tror att han tog av sig kondomen känner hon åter igen efter med handen att kondomen är på.

Efter en stund får Julian utlösning och drar sig ur Anna. När Julian tar av kondomen från sin penis ser Anna att den är tom på sädesvätska. En egenartad observation. Om en kondom är trasig, som den på bilden till vänster, så glider den av penisen under ett samlag och rullar upp sig på penisroten. Det är därför enkelt att se om en kondom är trasig. Det ser ut som om ingen kondom är på. Man behöver inte titta på innehållet i kondomen för att se att den är trasig. Man ser det för det ser ut som om en gummiring sitter runt penisroten. Annas beskrivning av vad hon sätt överensstämmer inte med hur en trasig kondom ser ut. SKLs utredning om kondomen kan finns här.

Annas berättelse under polisförhöret har tydliga tecken på att den är påhittad. Detta i kombination med att hon utelämnar så mycket information under förhöret gör att jag är helt övertygad om att Anna falskeligen anklagar Julian för sexuella övergrepp. Övergrepp som aldrig ägt rum.

Nio vittnen berättar

Totalt har förutom målsägare och misstänkt nio personers förhörts som vittnen i fallet Assange. I min sammanfattning av förhören tar jag med uppgifter som jag anser som relevanta för förståelse av vad som har hänt. Det finns en länk till varje enskilt förhör och den intresserade läsaren kan själv kontrollera om jag fått med det väsentliga. Om jag missat något uppskattar jag en kommentar. Alla förhör som finns i Häktningspromemorian finner du här.

Hur ska ord och begrepp förstås

När jag arbetade med att översätta förhören blir en sak mycket tydlig. Det är svårt att översätta. Tanken är ju att få försöka få med vad som person menade med vad som sades. Det är då det blir extra svårt att översätta från svenska. Det beror på att svenska är ett mycket indirekt språk. Vi svenska säger inte vad vi menar. Mottagaren av budskapet måste tolka meddelandet från sammanhanget. Svenska påminner om ett kodspråk. Och man måste förstå koden för att förstå. Det har jag märkt i mitt arbete med att utbilda säljare. Om man inte frågar kunden tydliga klargörande frågor förstår vi inte vad kunden menar. Missförstånd beror ofta på avsaknaden av klargörande frågor.

Om man bara översätter orden, utan att försöka förstå i det sammanhang de uttalades, finns det många sätt att översätta. Alla lika bra. Men vi måste tänka på att orden uttalades i ett enda syfte.. Det svåra är att försöka hitta vad som avsändaren verkligen menade. Det blir extra svårt om förhörsledaren inte ställde några klargörande frågor.

Amerikansk engelska kan man säga svenskans motsats. Det är ett av världens mest direkta språk. Man säger vad man menar. Det är väldigt tydligt. Det finns väsentligt mindre utrymme för tolkningar. Och det gör att det blir färre missförstånd. Brittisk engelska ligger nånstans mellan amerikanska och svenska. Australisk engelska ligger mellan amerikansk och brittisk engelska.

Bara för tydliggöra problemet med att förstå vad  menas i en mening har jag plockat ut en enda mening från Kajsa Borgnäs förhör.

”Kajsa uppgav att hon ändå tyckte att det fanns någon sorts spänning mellan Anna och Julian samtidigt som Julian flörtade med Kajsa och antagligen andra tjejer också.”

De intressanta orden i denna mening är ”någon sorts spänning”. Vad var det som Kajsa ville förmedla. Det kan vi inte vara säkra på. Dels för att förhöret är en sammanfattning. Dvs det som vi läser är vad förhörsledaren förstod och tolkade det som Kajsa sa. Det hade varit oändligt mycket bättre att kunna läsa de ord som Kajsa själv använde. En annan anledning till att vi inte vet vad Kajsa menade med ”någon sorts spänning”är för att uppenbarligen så ställde förhörsledaren ingen kontrollfråga. Hon bad inte Kajsa att förklara vad hon menade. Så för att ett förhör ska bli och så att vi förstår vad förhörspersonen menar krävs att förhöret är inspelat med video så att vi kan se och höra personen person. Sen krävs det också en bra förhörsledare som ställer klargörande frågor så fort som något väsentligt avhandlas.

Kajsas uttalande är viktigt. Vi vill veta hur Annas relation var med Julian efter det påstådda övergreppet. Det verkar inte som om polisen tycker att det är viktigt. Man har ju inte ens bandat förh öret. Och så har det genomförts det per telefon. Och så ställs inga klargörande frågor. Tre fel av tre möjliga. Är vi säkra på att det ens är Kajsa som är i telefonen?

Hur ska vi då tolka ”någon slags spänning”? Det finns två helt olika tolkningar. Spänning lika med irritation, spänt förhållande. Och så har vi spänning lika med spännande relation, attraktion. Jag har valt det senare. Att det fanns en attraktion och ett intresse mellan Julian och Anna. Hur jag kommit fram till det. Det bygger på ett litet ord till. Ändå. Jag förstår det så här. Trots att Julian flörtade med andra tjejer så uppfattade Kajsa ända att det fanns en spänning, en attraktion och intresse, mellan dem.

När vi nu betänker att det är förhörsledaren som skriver detta så förstår vi att det är enormt svårt, för att inte säga omöjligt, att använda sammanfattningar i så viktiga utredningar som sexualbrott. Det är ju orden som de olika personerna säger som är viktiga. Att polis och åklagare trots detta fortsätter att använda sammanfattningar i sexualbrottsutredningar bevisar att deras oförmåga att utreda brott.

Förhör med Petra Ornstein

Förhörsledare: Ewa Olofsson. Telefonförhör utskrivet som sammanfattning
Tisdagen den 7 september, kl. 15.25 – 15.50, onsdag 8 september, kl. 13.10 – 13.50.

Petra Ornstein är en god vän till Anna Ardin och enligt uppgift jobbar de ibland tillsammans. Lördagen den 14 augusti hade Anna ringt och bjudit in Petra till en kräftskiva som hon anordnat för Julian Assange.

”Anna hade vid samtalet också berättat att hon hade haft en galen helg och att hon hade haft sex med Julian. Anna hade också sagt något om att Julian fått utlösning i henne men Petra var osäker på vad som Anna exakt berättade då. Anna berättade att Julian haft sönder en kondom vi deras samlag men Petra hade då uppfattat det som att Julian hade haft sönder den av misstag. Inte förrän på söndagen hade Petra förstått att Anna menat att Julian hade haft sönder med flit.”

Anna och Petra träffas återigen på söndagen den 15 augusti. Då berättar Anna mer i detalj för Petra vad som hände mellan henne och Julian.

”Det mest anmärkningsvärda tyckte Petra var att Anna hade berättat att hon inte kunde röra sig när hon och Julian hade haft sex pga att han höll fast henne. Anna hade berättat att hon hade bestämt sig för att Julian skulle få knulla henne tills det gick för honom för det var den enklaste lösningen för henne.”

Petra har också kommenterat historien om den trasiga kondomen.

”Historien med kondomen uppgav Petra kändes som en annan historia som också var läskig i sig men det mest obehagliga tyckte Petra var våldet som gjorde att det inte blev trevligt för Anna att ha sex med Julian.”

”Anna berättade att hon knappt kunde röra sig men hon kunde röra sig så pass mycket att hon kunde kolla att Julian hade kondomen på. När Anna berättade det visade hon med huvudet som att hon kunde se Julians könsorgan vid tillfället. Anna berättade att de då hade sex och sedan hade det gått över en gräns då Anna inte var intresserad längre. Julian har sedan sex med Anna tills det gick för honom och sedan hade hon känt att det rann ur hennes underliv och hon hade också sett att Julians kondom var upprullad vid roten. Julian hade då svarat undvikande när Anna frågat om detta.”

”Anna hade också berättat, på onsdagen eller torsdagen (den 18:e eller 19:e augusti min kommentar), att Julian hade duschat och också hittat en annan kvinna som han sov hos. När de pratade om att Julian fortfarande bodde kvar hos Anna så uppfattade Petra det som om att hon efter några dagar ville att Julian skulle ut från lägenheten men att han ändå av någon anledning blev kvar. Julian ville hela tiden skjuta upp med att lämna Annas lägenhet trots att hon försökte.”

”Efter det ringde Anna till Petra på fredagen den 20 augusti då den andra tjejen precis hade tagit kontakt med Anna. Anna hade berättat att den andra tjejen i sin tur berättat att hon hade blivit våldtagen av Julian. Det hade enligt Anna funnits en massa likheter mellan Annas och den andra tjejens historier. Det som i första hand Petra menade och som Anna hade berättat var att Julian även med den andra tjejen hade velat ha sex utan kondom. Den andra tjejen hade velat ha sex med kondom men Julian hade sett till att de hade sex utan kondom mot den andra tjejens vilja. Anna ringde till Petra och stämde av därför att hon själv inte hade tänkt att göra någon anmälan mot Julian men ville stötta den andra tjejen.”

Min kommentar till Petra Ornsteins vittnesmål

Petra berättar en annan historia om samlaget än den som Anna Ardin berättar för polisen. Enligt Petra var samlaget våldsamt och Julian höll fast Anna. Enligt Anna förekom inget våld vid samlaget. Det ”våld” som Anna berättar om för polisen förekom före det samtyckta samlaget, innan hon uppmanade Julian att sätta på en kondom.

”Petra själv träffade Julian vid två tillfällen, först på kräftskivan och sedan på en middag dagen efter.” I förhöret berättar Petra om vad som hände på kräftskivan. Och att hon inte förstod vad Anna pratade. Sen pratar Petra om samtalet med Anna på middagen dagen efter, den 15:e när hon får hela historien om vad som tilldragit sig mellan Julian och Anna. Även fast hon får historien berättad två gånger för sig, så lyckas hon ändå inte få ihop historien.Eller är det bara så att Anna berättar en sak för Petra och en helt annan sak för polisen.

Av någon okänd anledning berättar Petra inte med ett ord om sina observationer om vad som hände när hon träffade Julian denna andra gång. Det skedde i samband med mötet mellan Piratpartiet och WikiLieaks när ett avtal skrevs. På det mötet närvarade Anna Ardin som Julians pressekreterare. Petra berättar inte om hur Anna reagerade när hon träffade Julian. Inte ett ord om Petras andra möte med Julian. Och polisen anser uppenbarligen att det är ovikigt. Så de ställer inga frågor om Petras andra möte med Julian.

Att Petra undanhåller denna information är förvånansvärt. Hon borde rimligen kommit ihåg mötet med Piratpartiet. Det är möjligt att Petra förstod att om polisen fick reda på för mycket vad som pågick mellan Julian och Anna så skulle det minska Annas trovärdighet. Eller kan det vara så att det är Anna som sagt till Petra att nämn inget om pressekreterarrollen? Det låter inte rimligt att först blir man utsatt för ett allvarligt sexuellt övergrepp, sexuellt tvång, och sen har man ett samtyckt samlag för att ytterligare någon dag så väljer man frivilligt att bli pressekreterare åt gärningsmannen.

Inte heller berättar Petra något om Anna Ardins raderade Twitterkommentarer. Hon om någon borde rimligen ha läst dem och sett att de försvunnit. Men hon säger inget till polisen.

Något som är mycket intressant är att Petra bekräftar att Anna redan under torsdagen den 19, kanske redan under onsdagen, fick vetskap om Sofia. Hon utvecklar inte vad som Anna fick veta och förhörsledaren verkar vara sovande. Polisen verkar inte förstå att det är en mycket viktig fråga när de målsägarna kom i kontakt med varandra.

Min uppfattning är att Petra inte är helt trovärdigt. Mest för hon utelämnar detaljer som hon känner till men valt att inte berätta. Det verkar som om Petra försöker måla en lite annorlunda bild av vad som hänt.

Petra är förhörd två gånger, med ca 22 timmars mellanrum. Men förhöret är utskrivet som om det endast var ett förhör. Varför det första förhöret avbröts anger inte förhörsledaren. Och varför det är utskrivet som ett förhör begriper jag inte. Det är ju inte det.

Förhör med Kajsa Borgnäs

Förhörsledare: Ewa Olofsson. Telefonförhör utskrivet som sammanfattning
Onsdagen den 8 september, kl. 9.30 – 10.15

Kajsa Borgnäs är god vän till Anna Ardin. Kajsa har pratat med Anna under den aktuella perioden och hon träffade Anna och Julian på den numera världsberömda kräftskivan. På kräftskivan pratade Kajsa och Anna om Julian.

”Kajsa hade bland annat frågat Anna om hon skulle ligga med Julian, detta eftersom att Anna är singel och att Anna och Kajsa pratat en del om sex tidigare. Anna hade då berättat att hon redan hade gjort det (haft sex med Julian) men Anna hade sagt att det var det sämsta ligg hon någonsin hade haft. Anna hade också sagt åt Kajsa att Kajsa kunde ta honom.”

” Under kräftskivan var Julian fruktansvärt raggig och stötte även på Kajsa. Kajsa uppgav att hon ändå tyckte att det fanns någon sorts spänning mellan Anna och Julian samtidigt som Julian flörtade med Kajsa och antagligen andra tjejer också.”

”Någon gång, antagligen under festen, hade Anna sagt att Julian hade hållit i hennes händer när de hade sex, att han hade hållit fast Annas händer vid Annas öron och att det hade varit obehagligt. Anna tyckte inte bara att det var världens dåligaste ligg utan att det även hade varit våldsamt. Anna hade visat med armarna hur hon låg när Julian höll i henne. Kajsa hade tänkt att det var obehagligt och dåligt men inget mer.”

”Kajsa och Anna pratades sedan vid någon gång under veckan och då frågade Kajsa Anna om Julian. Kajsa hade bland annat undrat varför Julian bodde pga att Kajsa trodde att han skulle ha rest utomlands. Anna hade (inte) direkt svarat på det utan bara konstaterat att han var kvar.”

Efter det att Anna hade varit hos polisen fredagen den 20 augusti så gick hon till en fest tillsammans med Kajsa. De två vännerna pratade med varandra om vad som hade hänt på polisstationen och vad som egentligen hade tilldragit sig mellan Anna och Julian.

”Fredagen den 20 augusti var Kajsa och Anna på fest men det var efter att anmälan och allt redan hade hänt. Anna berättade att hon hade fått ett sms från den andra tjejen som ville ha kontakt med Julian. Anna hade förstått vad som hade hänt och de hade sedan pratat med varandra. Anna hade berättat att hon och den andra tjejen hade bestämt sig för att gå till polisen därför att den andra tjejen skulle anmäla Julian för våldtäkt och att Anna skulle gå med som stöd.”

”Då hade också framkommit att polisen även gjort en anmälan vad gällde Anna och att polisen hade tolkat det som att Anna också blivit utsatt för våldtäkt. Det var också då som Anna berättade att Julian först inte ville ha kondom och att de hade brottats om det och sedan hade Anna rullat ihop sig. Julian hade sedan tagit på sig en kondom som Anna trodde att han själv senare under samlaget hade haft sönder pga hon hade hört ett smackande ljud. Detta ljud hade Anna hört efter att han hade dragit sig ur henne under samlaget. Anna hade sedan kollat det och konstaterat att den var kvar.”

”Anna hade varit ledsen och fundersam för hon funderade över hur hon skulle förklara tex i en ev rättegång att hon hade låtit honom bo kvar trots allt som hade hänt. Anna hade också berättat att hon hade tyckt att det var obehagligt att ha honom boende där och att hon bland annat hade spytt vid några tillfällen för att hon tyckte att det var så obehagligt.”

Min kommentar till Kajsa Borgnäs vittnesmål.

Kajsa pratar med Anna Ardin på en fest direkt efter polisanmälan, ”fredagen den 20 augusti då hon Kajsa fick veta allt.” Detta är ca 12 timmar före Anna blir förhörd av polisen. Det är därför förvånande att Kajsas berättelse om vad som hände under Annas sex med Julian skiljer sig åt från Annas berättelse till polisen. Men Kajsa kan ha glömt något. Eller fått höra en annan historia. Eller blivit ombedd att berätta en annan historia.

Kajsa, precis som Petra, berättar att Annas sex med Julian var våldsamt. Kajsa kan dock inte säga när hon fått höra det, ”antagligen under festen” säger hon.  Att notera är dock att när Kajsa får höra det första gången reagerar hon inte speciellt. ”Kajsa hade tänkt att det var obehagligt och dåligt men inget mer.” Det är förståeligt eftersom ”Anna hade också sagt åt Kajsa att Kajsa kunde ta honom.” För mig verkar Annas beskrivning mer vara som dåligt sex. Det låter inte som om Anna har beskrivit ett övergrepp för Kajsa. Om Anna berättat om ett verkligt övergrepp är det sannolikt att hennes vän Kajsa hade reagerat och dessutom kommit ihåg det. Det är säkerligen inte varje dag som Anna berättar för Kajsa om övergrepp. Och hur ska vi förstå meningen ”Anna hade också sagt åt Kajsa att Kajsa kunde ta honom.” Har Anna på fullt allvar rekommenderat en sexbrottsling till Kajsa? Är det vanligt bland offer att göra det? Det stämmer inte riktigt. Det verkar inte som om Anna beskriver sexet som ett övergrepp förrän under fredagen när Anna senare är på polisstationen.

Kajsa uttrycker också någon gång under veckan förvåning över det faktum att Julian bor hos Anna men Anna ger ingen förklaring till varför han är kvar. Det märkligt mot bakgrund av att Anna hos polisen berättar en historia som gör att polisen utreder om Anna blivit våldtagen av Julian. Är det möjligt att Anna frivilligt valt att sammanbo med en person som hon till polisen säger ”våldtagit” henne och att hennes vän Kajsa som har hört Anna berätta om det ”hade tänkt att det var obehagligt och dåligt men inget mer.” Eller är det bara så att Anna hittat på historien om sexuella övergrepp.

På polisstationen berättar Anna en historia som gör att den ansvarige polisen, Linda Wassgren, drar slutsatsen att Anna sannolikt också varit utsatt för brottet våldtäkt. Se polisens PM. Polisen drar igång en våldtäktsutredning gällande Anna. Av Kajsas vittnesmål verkar det  som om Anna inte är överens med polisen om hur man ska tolka vad hon berättat på polisstationen. ”Då hade också framkommit att polisen även gjort en anmälan vad gällde Anna och att polisen hade tolkat det som att Anna också blivit utsatt för våldtäkt.” Som om polisen missförstått det Anna sagt. Det verkar som om Anna sa något vid polisanmälan för att förstärka Sofia Wiléns berättelse och inte insåg att det skulle medföra en polisutredning om våldtäkt. Det är också märkligt att Anna inte på något sätt under sitt polisförhör några timmar senare nämner att ett missförstånd finns. Så frågan som dyker upp är vad sa egentligen Anna när hon var på polisstationen? Och varför är Anna missnöjd med polisens tolkning? Och var Anna utsatt för ett övergrepp?

Det framstår som om Anna sade något på polisstationen för att förstärka Sofias historia, något som Anna inte förstod skulle medföra en våldtäktsutredning. Kajsas förhör indikerar att Anna sagt något verkligt betydelsefullt för att stötta Sofia. Något så betydelsefullt för fallet att hon inte kunde ta tillbaka det i den efterföljande polisintervjun för det kanske skulle innebära att Sofias historia inte skulle vara trovärdig längre.

Kajsa, precis som Petra, nämner ingenting om Annas twitterkommentarer. Hon nämner inte heller något om att Anna var Julians pressekreterare under en period. Kan det vara så att Anna inte berättat om detta för Kajsa? Kan det vara så att Kajsa inte läser Annas twitter? Eller försöker Kajsa bara dölja denna information för att det hjälper Anna?

Kajsa är ärlig och berättar att Anna inte sagt något om brottningen och den förstörda kondomen förrän efter det att Anna redan varit hos polisen. Varför berättade inte Anna detta tidigare? Och om Anna inte berättade det för Kajsa före den 20 augusti, vad var det som Anna berättade för Kajsa på kräftskivan?

Jag får uppfattningen att Kajsa i det stora hela är trovärdig.Det är bara några få saker som hon utlämnar. Och Kajsas förhör ger starkt stöd åt den alternativa hypotesen, att Annas berättelse är påhittad i efterhand.

Förhör med Johannes (Johann) Wahlström

Förhörsledare: Ewa Olofsson, Förhörsvittne: Mats Gehlin, ljudbandsförhör utskrivet i dialogform.
Måndagen den 20 september, kl. 9.42 – 11.30
Förklaring förkortningar. FL = Förhörsledare, FV = Förhörsvittne, JW = Johannes Wahlström

Johannes Wahlström är WikiLeaks kontaktperson i Sverige. Det är Johannes som har kontakt med svenska media och träffar avtal med vilka som ska få respektive inte få material från WikiLeaks. Genom denna kontakt har Johannes skaffat sig inflytande och inkomster. Man kan säga att Johannes WikiLeaks distributör i Sverige. Av det skälet borde Johannes rimligen ha ett intresse att försöka hjälpa polisen göra sin utredning.

På frågor om Julians relation till kvinnor:

”Jag märkte att eh, att det fanns, att det fanns liksom för många, alltså om jag ska uttrycka det utan att på något sätt verka föraktfull mot någon., det fanns för många groupies av kvinnlig karaktär liksom som cirkulerade runt omkring honom. Eh och att även om han bara samtalar med dem så det sätt som han släppte in dem liksom i sitt samtal eh, innebar att han sänkte garden på ett annat vis jämfört med om han skulle samtala med dig eller dig eller mig.”

På frågor om Julians boende, och varför han hamnade i Anna Ardins lägenhet:

”Med tanke på att Broderskapsrörelsen bjöd in honom eh, så åtog de sig att se till att, att han skulle ha någonstans att bo. Och då fick jag veta att det fanns en lägenhet som var ledig och den tillhörde Broderskapsrörelsens pressekreterare, hon skulle vara bortrest. Skulle vara bortrest till …. Till lördagen om jag minns rätt.”

Hur träffades Julian och Anna Ardin och på vems initiativ.

”Men det som jag minns väldigt tydligt var att eh, att Anna Ardin åter, hon skulle återvända till Stockholm en dag tidigare.” ”Och hon, eh, hon ville träffa Julian med tanke på att han bodde i hennes lägenhet. Men det var ingen fara för boendefrågan för hon hade någon annanstans som hon skulle ta vägen.”

Hur Johannes träffade Anna första gången lördagen den 14 augusti när han skulle hämta Julian för inför seminariet.

”Så jag ringde på dörren och till min förvåning så öppnade Anna Ardin dörren. Och hon … Hon såg väl, eh, lite, vad kan man säga. Eh, och jag hade definitivt inte förväntat mig att se henne, eh, på morgonen.”

Eftersom arrangemanget var att Julian skulle bo i Annas lägenhet fram till seminariet diskuterades Julians boende under kräftskivan. Johannes, som känner ett ansvar för Julian, vet inte var Julian skulle bo natten den 14 augusti eftersom överenskommelsen om att bo i Annas lägenhet bara gällde fram till seminariet.

”Eh, och vidare under kvällen så, eh, har jag för mig att jag frågade, eh, jag frågade Anna, ehm …Nej, jag frågade nog först Julian, eh, var, var han skulle, skulle bo den kvällen.” ”Eh och, och då sa han, ja jag har ett par erbjudanden. Jaha, jaja, nej men verkade vara fixat liksom så.”  ”Eh, och sedan så frågade jag Anna om det var okej alltså att han stannade kvar hos henne istället eller om hon ville att jag skulle ta med honom. Eh sa hon, nej då det är inga problem han får, får bo här.”

Hur relationen var mellan Julian och Anna berättar Johannes om i följande dialog. 

”FL: Var det någon, något mellan dem så där som du kände under kvällen?
JW: En, en stark vänskap.
FL: Okej. JW: …en väldig hjärtlig vänskap. Det fanns ingen, inga öppna flörtar som jag såg. Och det var därför jag inte heller, eh, eller jag fick liksom känslan någonstans av att, eh, av att Anna eh … Hon, hon ville liksom ta hand om Julian på något vis.”

På frågor om Julians boende och varför han fortsätter att sammanbo med Anna efter det påstådda ”övergreppet”.

”FL: uttrycker hon (Anna Ardin, min kommentar) någon gång önskan att han ska flytta därifrån?
JW: Jag frågade henne faktiskt nästan varje dag. Eh, jag vet att det inte är min ensak att ställa en sådan fråga. Eh, men, men jag försöker, jag tar ifrån, tar bort henne lite, någon, några tillfällen. Och så frågar jag så här, är allting lugnt. Alltså utan att gå in på några detaljer så här, vill du, är det lugnt att han bor där, vill du att liksom att jag ordnar, försöker ordna någonting annat. Eh och säger hon, nej men det, det är just att han, han sover liksom inte om nätterna så det kan vara lite jobbigt, eh, och så har han lite svårt att sköta hygienen. Eh, men, nej det är klart att han får bo hos mig, det, det är inga problem, bara så jag vet ungefär hur länge det är. Eh, men jag tror att den frågan ställdes från min sida, antingen tre eller fyra gånger. Det vill säga , eh, från första gången som, som då var lördagen eh, fram till …
FL: Seminariedagen, ja just det.
JW: …seminariedagen, måndagen, tisdagen.”

Fredagen den 20 augusti fick Johannes ett telefonsamtal från Donald där han berättade att Julian var anklagad, skulle anklagas för våldtäkt på Sofia. Johannes befinner sig då i Kazakstan ute i Aralsjön, 4 500 kilometer från Stockholm.

”JW: Jag ringde henne då samma dag som, eh, alltså precis, samtalet efter, efter Donald. Men det samtalet var väldigt kort, hon skulle precis gå och träffa eh, Sofia för att, eh, för att gå och konsultera med eh, med polisen. Men det som framkom från det samtalet det var att eh, jag kanske förstod fel så men det som framkom från det samtalet det var inte det som Donald sagt innan. Eh, utan det var helt enkelt att Sofia ville tvinga Julian att göra en … Just det, det, det är faktiskt en del som jag har glömt bort. Hon ville tvinga honom att göra en, eh, ett blodprov. Eh, men inte en våldtäktsanmälan. Eh … Och det var ju det som framkom under det samtalet.
FL: Och blodprovet skulle var för att …?
JW: HIV. Alltså de var ju, som jag förstod så hade, eh, hade de haft samlag utan, utan .. Men det här är ju andrahandskällor från min sida, det är det som Donald berättade för mig. Att, och Anna.”

Efter det att Johannes fått samtalet från Donald ringde Johannes Julian för att försöka reda ut vad som hänt och hjälpa Julian att hantera den uppkomna situationen.

”Men då ringde jag honom  och frågade, vad fan är det frågan om. Och då säger han att ja, vad heter det, hon vill att jag ska göra ett, ett blodprov. Så men fan gör det då liksom. Vad är grejen. Så nej men jag, jag kan göra ett blodprov men jag vill inte att utpressas till att göra ett blodprov. Ehm … För de säger att de antingen går till polisen, eller, Sofia, att hon antingen går till polisen eller så gör jag ett blodprov. Så jag kan ge, jag kan ge henne det men då gör jag det hellre av, av eh välvilja liksom än att det är en utpressningssituation. Sa jag, men fan se till att du gör det där jävla blodprovet nu liksom. Det där är ju, alltså om hon är orolig, det är ju befängt. Eh, och sedan så blandade inte jag mig i, eh (ohörbart). Och kom ihåg att jag är 4500 kilometer bort liksom på telefon …”

På en fråga om Julians kvinnosyn. Om det är något speciellt som Johannes har lagt märke till.

”Eh, men mer utav alltså, väldigt gentlemannamässig liksom gentemot, gentemot kvinnorna. Eh, och sedan så förstod jag väl liksom nu i efterhand, har lagt ihop ett och ett, att förmodligen så var det rätt många tjejer som liksom … Eh, gjorde allt vad de kunde liksom för att hamna i säng med honom. Och sedan vart de hamnade det vet det sjutton jag, men nu låter det ju som att, som att det kan vara rätt så många som har, eh, lyckats … Eh … Men jag noterade ingenting anmärkningsvärt i hans kvinnosyn.”

Polisen önskar veta hur Julian betedde sig på kräftskivan. Var han raggig. Eller hur ska man beskriva det hela. Vad hade Johannes sett?

”FV: På den här kräftskivan så sa du att det var en del andra tjejer, bland annat den här tjejen som uttalade sig lite som , som du hade reagerat på.
Är det några av de här andra tjejerna som söker uppmärksamhet av Julian?
JW: Under kvällen?
FV: Mm.
JW: Inte på det, på det sättet, eh … Inte på ett fysiskt sätt, så kan jag väl säga. Men, men, eh …. Alltså om du föreställer dig att det är en, en mycket känd rockstjärna som sitter på en fest så finns det vissa blickar liksom och, och vissa sätt att liksom att, att snarare rikta uppmärksamheten mot en person. På det sättet så skulle jag väl säga att, att så gott som alla tjejer på den kräftskivan betedde sig mot honom. Men inte, det gör inte saken sexuell för den (ohörbart).
FV: Nej. Julian själv då på den här kräftskivan, märker du att han gör närmanden, inte av sexuell, men alltså försöker fånga deras uppmärksamhet?
JW: Jag märker det inte.”

Sofia Wilén har en viktig roll i affären Assange. Vem var Sofia och hur Johannes upplevde henne är något som polisen vill veta.

”FV:  Nej. Okej. Vet du om … Nej vi släpper den frågan. Däremot du, vi pratade om att du pratade med den här Anna och den här kashmir-tjejen.
JW: Det är Sofia, kashmir-tjejen.
FV: Kashmirtjejen. Men hur, alltså det låter, jag får upplevelsen av att det är lite nedlåtande.
JW: Från Annas sida?
FV: Ja eller från er bägge kanske i det samtalet gentemot henne, ja vem är det liksom.
JW: Ja alltså det, för att hon kom från ingenstans och det var ingen som visste vem, vem, vem hon var. Och det, utseendemässigt så, så var det en tjej som, som gjorde allt för att spela på sin sexualitet i ett sammanhang där, där folk var exceptionellt professionalistiska. I sin utstrålning, sedan så visar det sig att folk inte allt är professionalistiska liksom på andra vis och det …”

Kommentar till Johannes Wahlströms vittnesmål

En  del av förhöret med Johannes handlar om vad som eventuellt kan läcka eller släppas till pressen. Det verkar som om Johannes är rädd för vad speciellt Expressen kan komma att skriva om hans vittnesmål. Det är en märklig inställning mot bakgrund av Julian är misstänkt för ett mycket allvarligt brott som innebär fängelsestraff. Det verkar som om Johannes är mer rädd för egen del än att hjälpa polisen att utreda om Julian gjort något brottsligt.

Johannes berättar om sitt samtal med Anna den 20 augusti innan hon och Sofia går till polisen. Vad det då handlar om är att Sofia vill att Julian ska testa sig för HIV. Om inte Julian testar sig så kommer Sofia och Anna att gå till polisen.

Det verkar inte heller som om Johannes har förberett sig inför förhöret. Som om han inte förstod att det är mycket viktigt. Istället för att berätta allt han vet och låta polisen göra utredningen verkar det som om han försöker styra sina svar. Min bedömning är att Johannes trovärdig med viss tvekan.

Förhör med Donald Boström

Förhörsledare: Mats Gehlin, Förhörsvittne: Ewa Olofsson, ljudbandsförhör utskrivet i dialogform.
Måndagen den 20 september, kl. 11.20 – 12.17
Förhörsledaren =  FL, Förhörsvittne = FV  och Donald Boström = DB.

Donald Boström är en journalist med lång erfarenhet, 55+ och jobbar för tidningen Aftonbladet. Han skriver huvudsakligen om utrikesaffärer och har haft kontakt med Wikileaks, Julian Assange och Johannes Wahlström innan denna händelse. Han har en viktig roll i samband med seminariet den 14 augusti eftersom han hjälper Anna Ardin med presskontakterna. 

”DB: Ja, jag har, det finns en förhistoria alltså innan … Jag hade ju daglig kontakt med Anna och Julian, allt i samband med seminariet. Och Anna och jag hade kontakt flera gånger om dagen oftast. Eh såklart, eftersom media, det var ett mediaturbo så vi hade mycket kontakt.

Och innan det här drar igång så ringer Anna till mig och säger så här, det är inte sant det jag har sagt förut, vi har faktiskt haft sex, Julian och jag. Tidigare har hon sagt att de inte hade det alltså spontant utan att någon har frågat så hade hon skojat med att Julian bor i hennes lägenhet och ligger i hennes säng men något sex har vi  inte haft. Han har så klart försökt säger hon men jag har avvisat det. Ja ingen kommenterar det utan det skojas vidare.

Men så ringer en dag, jag tror att det är torsdagen då (den 19:e augusti, min kommentar). Eh och jag hör på hennes röst att hon, det är något allvarligt. Så säger hon, det är inte sant det jag har sagt, vi har visst haft sex. Jaha, sa jag, blir lite förvånad (ohörbart) ringer upp och berättar det för mig. Eh och då, med då fortsätter hon berätta att den andra kvinnan , Sofia har ringt till henne och berättat att Julian har varit där och haft sex med henne. Båda tillfällena hade varit frivilliga. Och nu berättar jag med Annas ord, och det är den enda version jag har faktiskt. Eh och vi hade mycket samtal, och det här berättar jag nu för att komma fram till din fråga …
FL: Mm.
DB: … eh, eftersom det fanns en förhistoria. Och då berättar hon att Julian och Sofia hade åkt till Enköping och haft frivilligt sex eller hur man nu ska uttrycka det, eh, ända fram till morgonen och då så säger Anna att sedan berättar Sofia för mig att Julian fortsätter att ha sex med Sofia på morgonen utan skydd, utan kondom. Och det vill inte hon och hon protesterar eh, mot det men Julian fortsätter och genomför ett samlag utan skydd trots Sofias protester, säger Anna. Eh, okej sa jag, jag är förstummad såklart över att plötsligt få det här samtalet. Och så måste jag berätta att han, vi hade sex på ett tidigt stadium hos mig också och mitt under, eller under pågående akt eller (ohörbart) så har han sönder kondomen, säger hon. Hon säger inte, tar av eller hon säger … För jag fastnar just, att ha sönder, det är en sådan märklig …  Antingen har man kondom eller inte, eller så tar man, ja ….

Så därför så kommer jag ihåg just den beskrivningen att hon säger att plötsligt har han sönder den, kondomen, och fortsätter mot min vilja. Eh, och jag blev ju åter igen oerhört förbluffad och kan inte kommentera, jag bara blir lite grand chockad så klart över att det har hänt.

Så det är förhistorien och jag tror, tycker att Anna är väldigt, väldigt trovärdig. Eller jag har tyckt det hela tiden. Eh, så jag viftar inte bort det utan jag tar kontakt med Julian och konfronterar honom med det här på en gång. Ungefär, vad i helvete försiggår. Ehm, och hans reaktion är chockartad, han förstår ingenting, han har så klart motsatt berättelse. Han säger att Sofia protesterade överhuvudtaget inte, det var bara (ohörbart) de hade roligt. Eh han, han, jag försökte verkligen pressa honom, tog du av kondomen, hade du sönder kondomen. Eh, han förstår inte frågan ens så där va. Så det är två helt skilda, och jag har ingen egen slutsats i det där …”
FL: Nej.
DB: …  överhuvudtaget. Men det är förhistorien, därför så vet jag, eh, vad som ska komma skall så att säga. Därför att då säger Anna att Sofia har bett mig att gå till polisen, följa med henne och jag har bestämt att jag ska följa med och stödja henne i det här. Men vi tänker inte anmäla Julian, vi vill bara gå dit och berätta. Och då undrar jag, går det att berätta utan att det blir en anm … Ja då, sådana teknisiteter men jag fördjupar mig inte i det, men det är så hon säger.”

Lite längre fram i förhöret utvecklar Donald ämnet. Och då han berättar vad som Anna sagt hände på polisstationen.

”DB: Eh, de vill att Julian ska ta ett HIV-prov, eh, annars ska de anmäla honom. Det är så de uttrycker det. Eh, de vill inte själva prata med Julian. Men Julian pratar med Sofia säger han och han tror att allting är överspelat. Men jag framför till Julian att, tjejerna vill att du ska ta en HIV-test och gör du det så ska de inte anmäla dig och gör du inte det så kommer de att anmäla dig. Så jag bar fram, jag var budbärare. Jag hade inga egna, eh, och så är fallet.

Och sedan ringer Anna igen och säger att, nu har vi varit på polisen och Sofia berättade sin historia och, ja eftersom jag satt där så fyllde jag i med en mening. Det här är väldigt ordagrant som jag kommer ihåg att hon berättar. Eh, jaha sa jag, och vad var den meningen. Jo den meningen var att jag tror att Sofia talar sanning för att jag upplevde något liknande säger Anna då. Och då berättade hon det där med kondomen då, därför så tror jag att det är sant. Och jag kan inte de här polisiära teknisiteterna men då berättade Anna, eftersom vi plötsligt var två kvinnor som hade en utsaga i, mot samma man så blev det ett allmänt åtal och så blev det en anmälan fast vi inte hade anmält. Och, ja så blev det en anmälan. Och därför visste jag Julians reaktion, alltså nu till, nu är vi framme vid din fråga.
FL: Ja. Ja.
DB: Eh, att han chockartat inte förstod nånting. Det var hans första, eh … Och, så att då var det två versioner, först var det inget sex eh, sedan var det sex men att det hade nånting som Anna inte ville skulle hända. Eh, och sedan det tredje nu är det är våldtäkt till och med. Så jag har, från min synvinkel så har jag sett tre olika versioner av samma händelse.”

Donalds syn på hur Julian Assange påverkar kvinnor.

”DB: — såklart och det är att han attraherar väldigt mycket kvinnor. Alltså det är så, anmärkningsvärt. Och det är på, ja det är väl lite rockstjärnefenomen så att säga.
FL: Okej..
DB: Världens kändaste man …
FL: Ja
DB: …. alltså i en dels ögon, alltså under en viss period så var han ju det. Oerhört intelligent, det är ju attraktivt och han utmanar, alltså Pentagon och så … Det där imponerar på många så att jag har ju sett väldigt många kvinnor, jag kan säga den övervägande majoriteten av kvinnorna som har kommit i närheten av honom har fallit pladask.”

Angående hur Julian reagerar på kvinnornas uppmärksamhet och hur Anna Ardin såg på det.

”FL: … hur upplever han den här uppmärksamheten från tjejerna?
DB: Jag tror han upplever den positivt, faktiskt.
FL: Mm.
DB: Man kan, jag förstår frågan men jag tror att han tycker att den är positiv och Annas kommentar när hon faktiskt ringer till mig och säger, Donald det var inte sant, som jag sa förut, vi har haft sex.
FL: Mm.
DB: Och så lägger hon till att, precis på det här temat som jag säger, eh, jag var ju skitstolt, får världens häftigaste man i säng och som bor i min lägenhet.

Om Anna Ardins lägenhet och varför Julian hamnade i den.

”Ja, jag höll på att säga, det är jag som känner till det. För det var då, inför Julians ankomst som Anna ringer till mig första gången. Och då är det inte i ett mediaärende utan då är det, vi har aldrig talats vid men, hej jag heter Anna Ardin jag har, så, är med i, planerar det här seminariet. Jag kommer att vara på valturné i landet så min lägenhet kommer att stå tom, så den får gärna Julian bo i säger hon, kan du framföra det. Eh, och dessutom skulle Broderskap tjäna, slippa betala hotellkostnader. Och Julian bor hellre i lägenhet än på hotell så att jag framförde det och han nappade och kopplade jag ihop de två, helt enkelt.

Så att, och då var det meningen att Julian skulle bo fram till fredag tror jag. Seminariet skulle vara på lördagen. Anna skulle komma hem på lördagen tror jag första varvet. Men så hon kommer på fredagen. Så, och då är det lite så här, oj hur ska det gå nu, var ska Julian bo den här natten och så där. Eh, men vad jag förstår då, det är då de går ut och äter, sedan går de hem, eh, och så bestämmer att Julian ska bo kvar i hennes säng. Så att det var den enkla, att Anna helt enkelt inser, min lägenhet är tom, den är användbar. Och erbjuder Julian den, sedan bor han kvar där till, en vecka till.”

Om den ursprungliga planen för Julians boende, hur det var tänkt att Julian skulle bo för perioden efter seminariet.

”Bland annat är det två personer från Piratpartiet som kommer som Anna har kontaktat. För tanken var att Julian skulle fortsätta bo med dem. Eh, därför kommer de dit för att de ska träffas, introduceras. Och så några vänner till Anna också, eh, ja.”

Om relationen mellan Julian och Anna. Och att Anna kände sig ”dumpad” av Julian redan under första natten de umgicks.

”DB: Och hon skojar om att Julian, hon säger att det är en speciell kille. Plötsligt så är han bara borta mitt i natten och så sitter han i badrummet med sin dator och … Eh, hon skojar ganska friskt på ett roligt sätt så där. Och, och vi, ibland så, berättar om liknande saker. Men just på kräftskivan eh, så sätter hon sig bredvid Julian och sedan säger hon, och så tar hon upp det, var tog du vägen i natt säger hon. Eh, alltså , och jag har ingen bild av att de har någon relation alls. Jag tror verkligen att Anna, det är en stark kvinna, (ohörbart) så där så att … Eh, men han hajar till och tittar till på henne. För jag sitter precis bredvid. Och, jag vaknade och så var du borta ur sängen och jag kände mig dumpad sa hon. Och just det ordet fick mig att hoppa till. Eh, varför kände hon sig dumpad om hon inte, ja … Eh, och jag märkte så här efteråt att jag, det där ordet kom tillbaka att, att hon …
FL: Men var det natten till seminariet det alltså?
DB: Nej, det var efter seminariet. Jaja, ja, right, fredagsnatten mot lördagen ….
FL: Mm.
DB: Det var då Julian egentligen skulle flytta men istället gick de ut och åt middag, gick hem igen, bestämde att han skulle bo kvar. Och så delade de säng. Och då hade hon till mig berättat med ett skratt hur han, konstig kille som försvinner och sitter i badrummet med datorn. Men till honom fanns det en annan känsla, att hon kände sig dumpad. Och det reagerade jag på just, för att det gör man inte om man inte har en relation eller så där va. Och för mig så hade de ingen relation, så att, oj hon känner sig dumpad, ja … Eh, det där var under kräftskivan och så då satt de och pratade lite tyst om det en stund då, för det ….

Just det och så skojade hon också om att Julian hade försvunnit med en ‘random girl’ hade (ohörbart) sagt (ohörbart) media. För de som hade ringt till henne eh, hade frågat om Julian och så, nej men han försvann med en ‘random girl’ och då förstod jag inte vad hon menade.”

På fråga om Donald uppsnappat något mer under kräftskivan och var Julian fortsättningsvis ska bo.

”Men, eh, jag vet att det talas om var Julian ska sova. Ska han följa med det här paret hem som det var tänkt. Det fanns en annan kompis till Anna, eh, och det fanns Anna. Eh, men jag hinner uppfatta att det bestäms redan då runt bordet att Julian stannar kvar hos Anna den natten. Eh, utan att jag är med i diskussionen så förstår jag att så kommer det bli, så att … Igen så tillhör jag de tidigaste som går därifrån. Och då sitter rester kvar där och (ohörbart)”

Om Julian raggade på andra kvinnor under kräftskivan.

”FL: Mm. Uppfattade du om Julian uppvaktade någon speciell dam på kräftskivan?
DB: Jag uppfattade inte det. Det kanske han gjorde i smyg eller man nu vill säga, med det är ingenting som jag liksom såg att han gjorde.”

Om uppgifterna att Anna sagt åt Julian att flytta.

”DB: Nej, inte vad jag vet utan han skulle egentligen ha flyttat på fredagen som sagt var, det var det som var bestämt. Och sedan bor han kvar och sedan hörde jag aldrig att det fanns någon annan gräns. Jag har inte hört det. Om de har sagt det sinsemellan … Med det tror jag inte för att, det du kanske vill komma fram till det är att så småningom i veckan där, framåt onsdagen och sedan tror jag, så säger Anna, jag vill att han ska flytta säger hon till mig. Ja men säg åt han sa jag. Och då säger hon det, ja men det har jag sagt säger hon men han vill inte flytta. Och då konfronterade jag även det med honom.
FV: Med Julian?
DB: Med Julian, att läge att flytta, Anna vill att du flyttar, hon säger till mig att hon har sagt till dig. Och igen blir han förvånad och säger att hon har inte nämnt ord om att jag ska flytta säger hon, säger han.”

Hur Donald upplever det ”sexuella övergreppet” som Anna påstår sig vara utsatt för.

”DB: Så att det är väl de två bilderna jag har parallellt, en trovärdig tjej, en stark tjej som vet vad hon vill men någonting som inte stämmer. Och det förstärktes lite av att jag nu har tre versioner av vad som har hänt.eh, och Julian säger fortfarande bara samma sak, jag förstår ingenting.
FV: När du pratar, när du pratade med Anna …
DB: Mm.
FV: ..och då säger att hon har blivit utsatt för något sexuellt övergrepp. Blir, fick du någon känsla av vad du ansåg att hon hade blivit utsatt för egentligen, eller Sofia?
DB: Ja, eh ..
FL: På Annas berättelse.
DB: Ja, jag förstår. På Annas berättelse, när hon ringer till mig och säger att vi hade sex och det här hände så uttryckte hon inte alls att hon utsattes för ett övergrepp. Alltså det är inte ens att hon vill gå till polisen. Utan, hon uttrycker det som att jag vill, jag hänger med, jag lovade hänga med Sofia som stöd. Inte att hon hade ett ärende. Och det gör ju att min bild blir att hon inte har upplevt det så allvarligt men att hon blev förbannad. Att ungefär, ge fan i att ha sönder kondomen men inte att det var ett övergrepp. Eh, blir min bild eftersom hon själv inte går till polisen med ett eget ärende
”FL: Hur upplevde du henne då när hon berättar om det hon påstår sig ha varit med om?
DB: Jag upplever det, eh … Jag blev, dels blev jag då förstås förbluffad över att det är en helt annan bild plötsligt.
FL: Mm.
DB: Eh, men sedan tror jag att, jag upplever henne trovärdig. Och lite grand så här, en kvinna som är utsatt vill man tro på, på något vis så där va, det är liksom ….

Och ja, men samtidigt så när, har, fick jag den här funderingen, hur det kunde vara möjligt för om de har sex, frivilligt som hon säger, så händer det något som hon upplever som ett övergrepp, hur hon ändå gladeligt arrangerar kräftskivor, låter honom bo kvar, delar säng och så vidare.

Så att jag kände att här, det är någonting som inte stämmer. Så jag hade både känslan av att hon som person är trovärdig men att det ändå är någonting som inte stämmer i storyn.

Sedan ringer hon tillbaka och säger att, som sagt det jag sa då att eftersom hon förstärkte Sofias story med den här meningen så blev som hon sa, uttryckte det, caset starkare. Precis så sa hon.
Så hon minimerade hon det ganska mycket som en otrevlig grej eller en grej hon blev förbannad på. Eh, och ingen avsikter att anmäla eller gå vidare med.
FL: Men det här är innan du, det här är innan det … Jag upplever det som …
DB: Det här är då torsdagen, eh ….
FL: Och när går hon till polisen, vet du det?
DB: Ja, fredagen, eh, tror jag hon går till polisen. Och på lördagen så tror jag, eh, anhållan i, Julian anhålls i sin frånvaro på lördagen. Så att, ja fredag eftermiddag då ringer Anna ganska ofta till mig eller vi ringer varandra, väldigt, väldigt många gånger under den här fredagen. Och nu, berättar hon, nu är Sofia hos polisen. Nu har jag varit hos polisen och så är det HIV-tester på gå tal igen och … Så just fredagen är det en ganska intensiv trafik, eh … Men hon ger mig bilden av att hon går dit för att berätta det här. Eh, och hon är en stödjande kompis till Sofia. Just det …”

Donalds samtal med Julian

”DB: Hon, och jag sa också så här att, Anna berättade att Sofia protesterade, tydligt och högt att, nej fortsätt inte.”
FL: Mm.
DB: Och då blir han, har han blivit upprörd flera gånger. Jag har tagit upp det flera gånger. Och då blir han liksom upprörd, det gjorde han absolut inte säger han med emfas, eller hon gjorde inte det. Och så han säger också att det är en ren, ren, ren, ren lögn.
FL: Mm.
DB: Och, och sedan säger han bara då att, hade bara ett vanligt samlag. Och som då också läckt ut i pressen att vi skojade om vad barnet skulle heta och så där.”

”DB: Eh, med det andra tillfället, (ohörbart), varför har man sönder en kondom. Och då, då sa han nej det hade jag inte. Alltså, han menade att vi fortsatte som vanligt.”

Avslutningsvis ställer förhörsledaren en mycket bra fråga

”FL: Någonting som du tycker att vi borde ha frågat som du faktiskt vill förmedla?
DB: Jag tror att vi har fått med allt. Nej men det är det där, det känns som att, eh, finns för många versioner av samma händelse.
FL: Mm.
DB: Det går jag och tänker på.
FL: Mm.
DB: Och vissa, det, Anna som sitter och känner sig dumpad bredvid Julian. Det har också fastnat i min … Varför kände hon sig det.
FV: En sak bara, när det här telefonsamtalet kommer, då på torsdagen, när Anna ….
DB: Ja.
FV: … och sedan konfronterade du Julian.
DB: Ja.
FV: Framkommer det då att han har haft sex med både Sofia och Anna eller är ni helt fokuserade vid Sofia?
DB: Nej alltså då, när Anna ringer, alltså jag tror att det är torsdagen då.
FV: Mm.
DB: Fram till dess har hon bara skojat om att, mig har han inte lyckats få i säng och så där va.
FV: Mm, mm,
DB: Eh, men torsdan då, det är då hon säger att, jag har också haft sex med Julian ….
FV: Mm.
DB: … det jag sa tidigare var inte sant, så att då framkommer det att de har haft sex.
FV: Mm.
DB: Och sedan anledningen till att hon säger det, det är för att Sofia ringer till henne och berättat om deras natt ….
FV: Mm.
DB: … så att inom loppet av någon minut så förstår, så förstår alla höll jag på att säga, så framkom att de hade haft sex båda två med Julian. Men också frivilligt sex …
FV: Men då, du konfronterar då Julian med det här …
DB: Ja.
FV: … är det också, pratar ni då också om båda …
DB: Ja.
FV: … tjejerna?
DB: Jag berättade konkret vad, precis det som Anna har sagt till mig, det säger jag direkt vidare.
FV: Ja.
DB: Den här trasiga kondomen och, varför fortsatte du när Sofia säger nej, protesterar.”

På fråga om Donald vet om Julian har haft kontakt med tjejerna.

”Inte efter anmälan men den här fredagen, eh, då tjejerna faktiskt går till polisen (ohörbart), jag tror att det är en fredag. Innan där så ringer Anna mig frekvent. Eh, och framför att vi vill att han, tar en HIV-test så anmäler vi inte säger hon. Okej sa jag, jag ska ringa Julian och säga det. Och så gör jag det. Och så ringer jag till Anna och Anna ringer till mig.

Och sedan ringer jag till Julian igen och då säger han, nej men nu har jag haft ett långt samtal med Sofia. Säger han då på fredagen. Och hon, (ohörbart) ingen fara, alltså hon tänker inte gå till polisen och det var, de var helt eniga och … Jag säger, är det verkligen sant sa jag för att Anna, när jag pratade med Anna alldeles nyss får jag en helt annan bild, de är på väg till polisen (ohörbart). Nej säger han, hon, vi var helt överens, det var jättevänligt, jättesnällt.

Och det han återkommer till flera gånger, och det här att jag pratade ju med henne på fredagen och hon sa så här. Men efter det så vet jag inte om de har haft kontakt. Men det tror jag inte att de har haft kontakt.”

Min kommentar till Donald Boströms förhör

Donald försöker att berätta allt han vet om fallet utan att göra någon värdering av informationen. Han berättar fritt och sammanhängande. Och han utvecklar frågeställningarna så att polisen ska förstå hela sammanhanget.

En mycket viktig sak som Donald berättar är att Anna direkt efter det att hon varit hos polisen berättar vad som hade hänt. Hon säger enligt Donald ”nu har vi varit på polisen och Sofia berättade sin historia och, ja eftersom jag satt där så fyllde jag i med en mening.” Och Donald säger när han berättar detta ”Det här är väldigt ordagrant som jag kommer ihåg att hon berättar.” Det är alltså denna mening som är den rykande pistolen i hela historien. Vad var det Anna berättade och, är det som hon berättar sant?

Donald frågar naturligtvis Anna vad det var för mening ”Eh, jaha sa jag, och vad var den meningen. Jo den meningen var att jag tror att Sofia talar sanning för att jag upplevde något liknande säger Anna då. Och då berättade hon det där med kondomen då, därför så tror jag att det är sant. Och jag kan inte de här polisiära teknisiteterna men då berättade Anna, eftersom vi plötsligt var två kvinnor som hade en utsaga i, mot samma man så blev det ett allmänt åtal och så blev det en anmälan fast vi inte hade anmält. Och, ja så blev det en anmälan.” Nu dyker kondomhistorien upp. Kondomhistorien som vi av Kajsas förhör vet att Anna inte berättade för henne förrän efter Anna varit hos polisen.

Donald hade överhört ett samtal mellan Anna och Julian på kräftskivan där Anna berättar att hon kände sig dumpad när Julian satt i badrummet och jobbade med sin dator. Något som man inte gör om man inte har en relation till personen.

Donald har också reagerat på att det är något som inte stämmer i att Anna utsatts för ett övergrepp. Han har hört tre olika versioner av vad som hänt. Och så att hon gladeligen ordnar en kräftskiva och låter honom bo hos henne.

En uppgift som är intressant är att Donald berättar att Anna ringde till honom under torsdagen och berättade om att hon pratat med Sofia. Det kan vara så att Donald misstar sig på dag och det hela skedde under fredagen den 20. De hade faktiskt många kontakter. Men enligt Petras vittnesmål så fick Anna redan under torsdagen (möjligen redan onsdagen) reda på att Julian hade en annan kvinna.

Det är helt uppenbart att Donald har funderat en hel på fallet och redogör för de saker som han fann egenartade och som han därför kommer ihåg speciellt. Han försöker att dra sig till minnes detaljer och tänker på hur det hänger ihop. Han verkar vara det enda vittnet som är intresserat av fallet. Kanske beror det på att det är så mycket som inte stämmer. Och att han hört så konstiga saker som fastnat i hans minne. Och att han hört att Anna berättat tre versioner för honom.

Min uppfattning är att Donald är mycket trovärdig och att han lämnar all information som han känner till vare sig den är till fördel eller nackdel för Julian Assange.

Förhör med Hanna Rosquist

Förhörsledare: Mats Gehlin, telefonförhör utskrivet som sammanfattning.
Onsdagen den 9 september, kl 9.40 – 10.15

”Hanna berättade att hon är barndomskamrat med Sofia. De har känt varandra sedan var 11-12 år gamla. De bodde och bor fortfarande i Enköping. De träffas och talar med varandra regelbundet.

Hanna sade att några veckor innan händelsen så pratade Sofia om WikiLeaks och Julian Assange. Sofia såg upp till hans arbete och organisationen WikiLeaks. Sofia sade att hon tyckte att han verkade bra och smart samt modig då han skulle ha hotats för sitt arbete.”

Efter seminariet har Hanna kontakt med Sofia.

”Nästa gång Hanna pratade med Sofia var på morgonen då Assange hade sovit hos Sofia. Hon minns inte om det var samtal eller SMS. Sofia sade att det inte kändes bra och att hon vill att han skulle åka därifrån. Sofia berättade att Assange skulle ha förändrats hemma hos henne och blivit som en helt annan person och att Sofia ångrade att hon låtit Assange sova över.

Efter händelsen berättade Sofia för Hanna att hon mådde sämre och sämre. Hon berättade att det som var jobbigt var att Assange hade haft oskyddat sex med henne när hon sov. Sofia hade också berättat att Assange hade tjatat och försökt ha oskyddat sex med Sofia under natten men att hon fått honom att ta på sig kondom. Sofia hade sagt till Assange flera gånger.”

”Hanna frågade Sofia varför hon inte knuffade bort Assange när denna förstod att Assange inte hade kondom. Sofia hade svarat att hon blev så chockad och paralyserad och inte riktigt kunde förstå vad som hände. Hon hade försökt prata med honom.”

”Hanna sade att Sofia ville att Assange skulle testa sig mot könssjukdomar. Sofia hade testat sig men att det tar mycket längre tid innan hon får svar. Det skulle gå mycket fortare om Assange gick och testade sig.

Hanna vet inget om hur det gick till när Sofia anmälde händelsen till polisen.”

Min kommentar till Hanna Rosquists förhör.

Hanna uppger att Sofia ville att Julian skulle testa sig mot könssjukdomar eftersom hon då skulle få ett snabbare svar. Sofia var mycket orolig att hon skulle smittats med HIV. Och för att undvika en längre tids oro ville hon att Julian skulle testa sig. Sofia har inte berättat för Hanna att hon önskade anmäla Julian. Inte heller har hon sagt att hon blivit våldtagen av Julian.

Enligt Hanna var Sofia ”så chockad och paralyserad och inte riktigt kunde förstå vad som hände” när Julian påbörjade ett kondomlöst samlag med henne att hon inte kunde göra något. Något som inte stämmer med Sofias lämnade uppgifter. Hon nämnder inget om att hon är ”chockad och paralyserad” när Julian inleder det kondomlösa samlaget.

Varför nämner Sofia att hon var chockad och paralyserad för Hanna. Tror att det finns en enkel förklaring. Hanna frågar varför knuffade du inte bara undan Julian, en normal fråga. Eftersom Sofia själv kanske i efterhand tyckte att hon borde gjort något säger hon säger hon något för att förklara sin brist på handling. Ett normalt svar till en Havän för att slippa följdfrågor. Men något som uppenbarligen inte är sant. Sofia förstår av Hannas fråga att Hanna tycker att hon borde gjort något. Det ligger implicit kritik i Hannas fråga. Så jag tror att Sofia berättat för Hanna att hon var chockad och paralyserad.

Detta lilla avsnitt om Hannas fråga visar hur enkelt det är att berätta något som inte är riktigt sant. Sofia svarar Hanna troligen för att slippa följdfrågor och kritik. Men man skulle kunna tro att Sofia verkligen var chockad och paralyserad om man bara tar hänsyn till Hannas vittnesmål. Det hela beror på att Hanna ställer en dålig fråga.

Av det jag läst så verkar Hanna trovärdig.

Förhör med Katarina Svensson

måndag 13 september, kl. 9.09 – 9.25
Förhörsledare: Mats Gehlin, telefonförhör utskrivet som sammanfattning

Katarina är ”bättre arbetskamrat” till Sofia vilket menas att hon och Sofia pratar om personliga saker med varandra. Katarina har fått en hel berättat av vad som hänt.

”Sofia berättade också att när hon låg och halvsov på sidan hade hon vaknat till av att Assange var inne i henne. Sofia hade då frågat honom vad han hade på sig och Assange skulle ha svarat, ”jag har dig på mig”. Vittnet sade att Sofia inte märkte att han kom in i henne utan det var då han redan var inne som hon vaknade till. Vittnet berättade att Sofia inte gjorde något motstånd då hon tyckte att det var för sent. Sofia hade också sagt att hon inte hade sex med Assange utan det var han som hade sex med henne.”

”Vittnet berättade att de pratar en hel del förtroliga saker med varandra och redan innan denna händelse så har Sofia berättat att hon inte har sex utan kondom. Detta för att skydda sig mot sjukdomar och graviditet.”

Min kommentar till Katarina Svenssons förhör

Katarina bekräftar i stora drag vad Sofia berättat i sitt eget förhör. Sofia halvsov, var halvvaken när Julian inledde det kondomlösa samlaget. Sofia pratade med Julian och hon gjorde inget motstånd då hon tyckte att det var för sent.

Katarinas vittnesmål styrker också det faktum att Sofia är och var orolig för sjukdomar och graviditet och att hon därför inte har sex utan kondom. Katarina har inte hört att Sofia sagt att hon blivit våldtagen eller att hon haft för avsikt att rapportera Julian för polisen.

Enligt Katarina har Sofia mått dåligt och att det förstärkts av det massmediala intresset.

Katarina är trovärdig enligt min bedömning.

Förhör med Joakim Wilén

Förhörsledare: Mats Gehlin, telefonförhör utskrivet som sammanfattning
Onsdagen den oktober 6, kl. 17.38 – 17.50

Joakim är yngre bror till Sofia Wilén.

”Joakim sade att nästa gång han träffade Sofia var en morgon på ICA-butiken. Det var ca kl 08.00. Sofia var uppspelt och berättade att det hade varit något problem med en sladd och att hon hade varit med på någon efterfest och att Julian Assange hade följt med henne hem. Sofia berättade för Joakim att Julian Assange var i hennes lägenhet och att det kändes konstigt. Joakim upplevde Sofia som lite omskakad över situationen. Hon frågade Joakim om han ville träffa Julian Assange men han ville inte detta. Han körde hem Sofia och åkte sedan hem till sig.

Nästa gång Joakim hörde något från Sofia var genom ett SMS som hon skickade till honom det stod att; Julian var inte så trevlig. Joakim fick inte reda på vad som hade hänt för än Sofia hade gått till polisen och att det hade stått i tidningarna. Han fick veta vad som hade hänt genom Sofias och hans mor. Denna hade berättat att Julian hade haft sex med Sofia utan kondom och mot hennes vilja när hon sov.

Sofia har senare berättat att hon inte vill anmäla Julian utan bara ville att han skulle testa sig mot sjukdomar. Till polisen gick hon för att få råd och att polisen då tog upp en anmälan. Sofia hade också berättat att hon pratat med Julian om att han skulle testa sig och att Julian hade svarat att han inte hade tid att testa sig och att hon fick tro på hans ord att han inte hade några sjukdomar.

Joakim svarade på fråga från förhörsledaren att han och Sofia inte pratar om sexuella frågor med varandra.
Joakim sade att Sofia mest var arg över det som hade hänt och mådde illa av bromsmedicinerna hon fått. Hon var också upprörd över att händelsen hade kommit ut i tidningarna och den uppståndelse som det hade blivit.

Min kommentar till Joakim Wiléns förhör

Joakim bekräftar att Sofia inte ville anmäla Julian för våldtäkt utan bara ville att han skulle testa sig mot sjukdomar för att hon var orolig. Hon gick till polisen för att få råd. Något som också framkommit genom andra vittnen. Jag anser att Joakim är trovärdig.

Förhör med Seth Benson

Förhörsledare: Mats Gehlin, telefonförhör utskrivet som sammanfattning
Fredagen den 22 oktober, kl. 14.15 – 14.35

Seth är före detta pojkvän till Sofia. De har varit tillsammans i två och ett halvt år, det sista året bodde de tillsammans.

”Seth sade att frågan om sjukdomar var central för Sofia och innan de hade sex för första gången gick de och testade sig mot sjukdomar och delgav varandra testresultaten. Under de två och halvt åren hade de inte sex utan kondom vid något tillfälle. Det var för Sofia helt otänkbart. Seth sade att så var överenskommelsen. Han sade att vad han förstått så hade Sofia aldrig haft sex med någon utan att använda kondom.”

”Sedan sade Sofia att hon hade blivit våldtagen av Julian Assange genom att han hade börjat ha sex med henne då hon låg och sov och att han inte använde kondom. Sofia berättade att hon hade frågat Assange om han hade något på sig. Assange skulle då ha svarat ”Ja dig”.”

”FL frågade Seth om hur Sofia reagerade på detta
Seth sade att Sofia berättat att hon blev Chockad och inte vetat vad hon skulle göra. Seth sade att med tanke på Sofias bestämda åsikt om kondom vid sex så kan han tänka sig att hon blev mycket chockad och rädd. Han vet hur viktigt det är för Sofia att kondom används då hon har sex.

Sofia har berättat för Seth att hon inte kunde förstå hur en företrädare för Wikileaks som gör så mycket gott kunde vara så respektlös för någon annan person.”

Min kommentar till Seth Bensons vittnesmål

Seth berättar om Sofias rädsla för sjukdomar, något som är mycket betydelsefullt i fallet. Sofias sstarka oro är en viktig drivkraft i fallet.

Sofia berättade för Seth att hon blivit ”våldtagen” tycker jag inte är konstigt. Seth är det enda vittnet som Sofia sagt så till. Jag tycker inte att det verkar konstigt att Sofia sagt så till Seth. Det är ju så det hela har beskrivits i pressen. Sofia har haft sex med Seth i två och ett halvt år. Och det var viktigt att hela tiden använda med kondom. Och så träffar hon Julian Assange under en natt och har ett kondomlöst samlag. Hur ska hon förklara det för Seth? Utan att såra honom? Det är inte otänkbart att Sofia sagt våldtäkt för att förminska sitt eget ansvar och undvika att såra Seth.

Det är för mig intressant att se att Sofia nämner våldtäkt. Inte för att hon själv råkat ut för det utan för att det passar att säga till Seth. Om vi bara hade haft Seths förhör att gå på så hade vi fått en helt annan uppfatting om vad som hade hänt. Det visar att det är oerhört lätt att slira på sanningen lite. Något som kan få oerhörda konsekvenser om vi har att göra med sexualbrottsutredningar.

Gällande om vad som hänt berättar Seth om delar av det samtal som Julian och Sofia hade vid tidpunkten för övergreppet.Det framkommer klart att Sofia, om hon så hade önskat bara hade kunna sagt ett enda ord till Julian, STOPP. Om hon sagt det och Julian hade fortsatt hade det varit ett brott om vi hade haft en samtyckesreglering.

Seth beskriver det också som att Sofia var mycket besviken på Julian för hon ansåg att Julian var respektlös. Jag anser Seth som trovärdig.

Förhör med Marie Thorn

Förhörsledare: Mats Gehlin, telefonförhör utskrivet som sammanfattning.
Onsdagen den 27 oktober, kl. 17.00 – 17.25

Marie är arbetskamrat till Sofia och har samtalat med Sofia om det som hänt. Det har varit många samtal och SMS över tid.

” När de kom ut från filmen sade Sofia att hon och Julian hade hånglat loss inne på Cosmonova.”

”Natten för händelsen låg Marie och sov och då hon vaknade hade hon fått en del SMS från Sofia. Vad Marie kom ihåg var innehållet inte positivt. Att det hade varit dåligt sex, att Julian var knäpp. Att hon måste gå och testa sig på grund av hans långa förspel. På morgonen har Marie för sig att de pratade med varandra då Sofia var i affären för att handla frukost. Sofia var förbannad för att hon fick köpa allt och bjuda på frukost samt passa upp på honom. Hon störde sig på honom.

Marie fick inte höra om själva övergreppet förrän dagen efter eller om det var två dagar efter och uppfattade att Sofia var mycket orolig för att hon skulle ha smittats. Sofia hade berättat att hon sagt till Julian att hon kunde bli med barn så hade Julian sagt att det inte var någon fara och att barnet skulle heta ”Afghanistan”. Om hon skulle behålla barnet så skulle han betala studielånet.”

”Marie vill också säga att hon har pratat så mycket med Sofia och att det är svårt att minnas vad som sagt och inte har sagts. Marie ville säga att då Sofia varit på sjukhuset och gått till polisen blev det inte som Sofia ville. Hon ville bara att Julian skulle testa sig. Hon kände att hon blev överkörd av polisen och andra runt omkring.”

Min kommentar till Marie Thorns förhör

Marie förhörs mycket sent i utredningen, två månader efter att det hela hänt. Självklart är det då svårare att komma ihåg exakt vad som sagts och när det sagts. Dessutom har Marie och Sofia hunnit prata med varandra om många saker efter händelsen.

Marie redovisar en del besvärande omständigheter för henne och Sofia.  Bland annat har hon och Sofia pratat om att få pengar av tidningar och också pratat om att hitta på en bra hämnd. Så som Marie har berättat det hela och att det skett efter polisanmälan gör att jag tror på Maries förklaring. Det var något som de pratade om med Maries syfte att stötta Sofia i en mycket, mycket besvärlig situation. Jag tror därför inte att det finns något allvarligt syfte bakom pratet om att få pengar och hämnas.

Marie bekräftar att Sofia var mycket orolig för att hon hade fått någon sexuellt överförbar sjukdom. Marie berättar också något som är viktigt. Att det inte blev som Sofia ville när hon gick till polisen. Sofia ville bara att Julian skulle testa sig. Men hon blev överkörd av polisen och andra runt omkring.

Min uppfattning är att Marie Thorn är trovärdig.

”Förhör” med det tionde vittnet

Förhörsledare: Ewa Olofsson
Torsdagen den 16 september, runt kl 11. Telefonförhör. Då jag inte sett något utskrivet dokument om vet jag inte exakt tid. Vet inte heller om polisen betraktar det som ett förhör.

I början på september 2010 upptäcker jag av jag av en slump en mikroblogg, annaardin.bloggy.se när jag söker efter annan information i fallet Assange. Relativt omgående förstår jag att denna blogg är en ”spegling” av Anna Ardins blogg på Twitter. När jag jämför de två bloggarna märker jag att de nästan är identiska. Som om tweets på Twitter och Bloggy skapas samtidigt.

Till min förvåning upptäcker jag tre tweets på annaardin.bloggy.se som inte går att upptäcka på Annas Twitterblogg.Tweets som nämner en kräftskiva och Annas känslor tidigt på morgonen den 15 augusti. Det ser ut som om Anna är lycklig i Julians närhet. Det är uppenbart att Anna har raderat dessa tre kommentarer på Twitter men glömt bort att radera på Bloggy. När Anna tweetar så gör hon det en gång och så publiceras kommentarerna på båda bloggarna. Men när man raderar måste man radera på varje blogg för sig. Anna glömde uppenbarligen att radera en andra gång.

Allteftersom mer information framkom om fallet började jag förstå vikten av dessa tre raderade tweets, i synner het en. Det påstådda övergreppet skedde natten mellan den 13 och 14 augusti. Tidigt på morgonen den 15:e tweetar Anna ”Sitta ute kl 2 och knappt frysa med världens coolaste smartaste folk, det är ju amazing!  #b” Varför är Anna ca 24 timmar efter ett sexuellt övergrepp, sexuellt tvång, fortfarande tillsammans med den påstådde gärningsmannen? Och varför är hon glad i hans närvaro? Det ser inte riktigt ut som om Anna är ett offer för ett övergrepp 24 timmar tidigare.

Den 25 augusti publicerade Rebellabloggen en artikel, ”Wikileakshjältar kan också göra puckade saker”, där författaren, Sara Gunnerud, ger en förklaring till vad som möjligen hände på polisstationen den 20 augusti. Rebellabloggen är en socialdemokratisk, feministisk blogg som Anna Ardin regelbundet skriver på.

”Det kan handla om något så enkelt som två kvinnor som ville ta reda på om det gick att tvinga någon att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar. Och om poliser som gjorde sitt jobb och såg något brottsligt i kvinnornas berättelse om en sexpartner som struntade i deras överenskommelse om skyddat sex och lät bli att använda kondom utan deras vetskap eller samtycke.”

För att testa Anna Ardin skriver jag den 8 september en kommentar på Sara Gunneruds artikel. Det är en genomgång av några saker som är märkliga i fallet och som enligt mig borde finnas med som en kommentar till Saras artikel.

”Med informationen ovan framstår det som om polisanmälan är en konstruerad hämnd. AA har bedragits av AA på just det sätt som bilden på AAs blogg visar. För att störa Julian anmäls han för olika sexuella övergrepp.

Att sudda i Twitterlistan är märkligt. Varför bara ta bort de kommentarer som indikerar hur det faktiskt var den 15? Att allt var ok någon dag efter ”övergreppet”. Det ser ut som AA försöker dölja saker som indikerar att det inte varit fråga om något övergrepp.

Det finns naturligtvis mer saker i detta ärende än de jag här tar upp. Men för mig ser det ut som det är något som döljs här.

Till sist. Det här med hämnd vid otrohet/dumpning, hur ställer du dig till det? Är det förenligt med kristen etik?

Din kommentar inväntar granskning.”

Rebellabloggen släpper inte igenom kommentar utan att de granskas först. Från den 8 september till den 13 september väntar min kommentar på att granskas. På kvällen den 13å raderas min kommentar. Jag skriver då ytterligare en kommentar där jag i klartext talar om att man kan finna Anna Ardins raderade Twitter-kommentarer på annaardin.bloggy.se. En kort stund senare raderas även denna kommentar. Efter ytterliga ca en timme går hela bloggy.se ned. När bloggy.se återkommer runt kl 04.00 tisdagen den 14 september, jag är uppe för att se det med egna ögon, är de tre ”Twitter-kommentarerna” också raderade på annaardin.bloggy.se.

Det är när jag med egna ögon sett denna andra radering av en kommentar som visade att Anna var tillfreds i sällskap med Julian som jag anade något riktigt otrevligt. Varför är det så viktigt för Anna Ardin att försöka dölja tweets som hon själv skrivit? Efter övervägande  kontaktar överåklagare Marianne Ny den 15 september. Dagen efter ringer Ewa Olofsson från polisen. Jag berättar om de mystiska raderingarna. I mitt samtal med Ewa ledsagar jag henne till de olika siterna och visar var hon kan läsa de raderade kommentarerna. Eftersom jag vet att det är svårt för polisen att få med all information i ett telefonförhör skriver jag också en sammanfattning som jag skickar till Ewa. Dagen efter skickar jag ett nytt mail där jag föreslår vissa utredningsåtgärder. Bland annat att man ska förhöra Anna Troberg och Rick Falkvinge från Piratpartiet eftersom de träffat Anna och Julian strax efter ”övergreppet”.

För mig var det anmärkningsvärt att ingen från Rebellabloggen hörde av sig eftersom de måste förstått att jag hade sett och läst Annas raderade kommentarer. Den 28 september skrev jag därför ett mail till Sara Gunnerud,

”Det jag själv tycker är jobbigt i detta fall förutom att det hela har kommit ut i pressen på ett tidigt stadium är att för mig ser det ut som om anmälan har klassiska drag av påhittad historia. En historia påhittad av en kvinna som är extremt besviken på att affären inte utvecklades som hon önskade och då försöker använda lagen som ett sätt att hämnas.

Om det skulle visa sig att historien anses falsk kommer vi ha ett jättejobb mot alla tokiga bloggare och skribenter som kommer att ta detta fall som intäkt på att nästan alla anmälningar är falska och att det sitter massvis med oskyldigt dömda i fängelse. Om det visar sig att anmälan är falsk får vi helt i onödan en enorm uppförsbacke i arbetet på att få till en vettig lagstiftning. Så anledningen att jag ställer lite jobbiga frågor är för att jag är orolig inför framtiden.

Hur fan ska vi göra om det visar sig vara en påhittad anklagelse?”

Jag fick inget svar på mitt mail. Mailet är fortfarande obesvarat.

Den 30 september kl 06.19 publicerade jag en artikel om de raderade tweetsen på min blogg. Kl. 06.44, efter endast 25 minuter, fick jag en argt mail från Anna Ardin där hon bland annat skriver.

Jag raderade tweetsen för att försöa undvikaden medieuppmärksamhet
jag fattade skulle komma, det var jobbigt nog ändå, och den
översatta listan på hämnd har jag aldrig försökt radera. Jag
förstår inte alls hur den skulle kunna vara relaterad till detta.

Av Annas mail kan jag förstå hennes skäl till att hon raderade tweetsen runt den 20 augusti. Men jag kan omöjligen förstå hennes skäl till en andra radering den 13.14 september. Då hade tweetsen legat på annaardin.bloggy.se i över fyra veckor utan att det inneburit någon mediauppmärksamhet. Så Annas mail är inget svar på frågan varför hon raderade tweetsen en andra gång. Det är bara en dålig förklaring varför hon raderade dem första gången och ett erkännande att hon gjorde det i samband med polisanmälan. Det är denna andra raderingen som jag finner mest kompromenterande. Första raderingen, möjligen ok. Andra raderingen definitivt döljande av viktiga omständigheter i fallet.

Inte en enda rad i Annas mail berör det faktum att det pågår en polisutredning och att min artikel kan störa den utredningen. Inte heller nämner Anna att hon berättat för polisen om dessa raderade tweets. För mig stod det då klart att Anna önskat dölja många besvärande fakta för polisen. Att det förhöll sig på detta sättet blev fullständigt klarlagt när jag för första gången läste förhöret med Anna.

I sitt svar till mig skriver Anna också att hon inte haft för avsikt att radera ”den översatta listan om hämnd har jag aldrig försökt att radera”. Ordvalet är intressant. Som om det bara handlade om en översättning. Det var faktiskt en lista på hur man skulle gå tillväga om man lagligen vill hämnas på någon.

Ett skäl för hämnd

På hämndlistan kan man läsa:

”Jag har funderat en del över hämnd de senaste dagarna och kom över en sidasom fritt översatt består av denna sju punkters hämndinstruktion.”

Av bilden som finns på sidan om laglig hämnd kan vi se att det handlar om otrohet. Annas egen förklaring till varför hon skrev sidan om hämnd finns som en kommentar på sidan.

”Some times it is difficult to go on without some kind of payback. As a human being you should be able to understand that. In this case I was very upset with a former fiancé who betrayed me for a long time. My revenge at that point consisted in posting this translation.”

Kommentaren är har Anna skrivit runt den 1 september 2010 när listan fick en förnyat intresse med anledningen av de påstådda övergreppen. Den som vill läsa lite mer om detta kan hitta mer material här.

Det är i sig inte så konstigt att Anna raderar sina tweets. Det som är allvarligt försvårande är att hon undviker att berätta för polisen om tweetsen och att hon raderat dem. Det är information som polisen borde ha. Om Anna haft goda skäl att skriva som hon gjorde på Twitter skulle hon enkelt kunnat förklara det för polisen. Nu gör hon istället allt vad hon kan för att denna information inte ska komma till polisens kännedom. Annas stödvittnen, Petra Ornstein och Kajsa Borgnäs, nämner inte heller med ett ord om tweetsen. De verkar radera i sina minnen precis som Anna raderar på bloggar och Twitter.

Vad har då hänt med hämndlistan. Den har Anna raderat. Någon gång under senhösten försvann 6 av 7 punkter från hämndlistan. Nu är det bara en punkt kvar. Den säger att det är bättre att förlåta. Den nya hämndlistan finner du här. Om den skulle försvinna har du en backup här.

Nu är det inte bara Anna som raderar. Man raderar också på Rebellabloggen. Den 25 augusti kunde man läsa om vad det kanske handlade om.

”Det kan handla om något så enkelt som två kvinnor som ville ta reda på om det gick att tvinga någon att testa sig för sexuellt överförbara sjukdomar. Och om poliser som gjorde sitt jobb och såg något brottsligt i kvinnornas berättelse om en sexpartner som struntade i deras överenskommelse om skyddat sex och lät bli att använda kondom utan deras vetenskap eller samtycke.”

När Julian Assange blev arresterad i London den 7 december skrev Reuters bland andra om att det handlade egentligen inte om några sexuella övergrepp, det handlade om att de två kvinnorna egentligen bara ville få Julian Assange att testa sig för HIV. De artiklarna fick till resultat att Claes Borgström gick ut i press och förnekade att det handlade om något så enkelt som att två kvinnor gick till polisen för att få Julian Assange HIV testad.

Någon gång mellan den 8 december och den 23 december raderar Rebellabloggen delar av Sara Gunneruds artikel. Nu står det istället.

”Det kan handla om något så enkelt som två kvinnor som ville stå upp för sin rätt till sina kroppar, som inte accepterade övergrepp och berättade om dem.”

Jag kan självklart inte kräva att Rebellabloggen inte får radera i sina artiklar. Men jag tycker att det är ohederligt att inte klargöra att man faktiskt gjort en avsevärd ändring i artikeln. Skulle vara intressant att få höra varför Sara Gunnerud ändrade i artikeln, efter över 3 månader.

Piratpartiet raderade också i sin pressrelease. Men de hade i alla fall den goda smaken att tala om att de ändrat.

Kommentar: när pressmeddelandet gick ut stod en tredje person här, i rollen som svensk pressekreterare för Julian Assange. Vi har blivit ombedda att plocka bort den personen som kontakt i det publicerade pressmeddelandet eftersom vederbörande inte kan få kontakt med Assange (det kan i stort sett ingen) och vederbörande var trött på att bli uppringd av hela världens media med den förväntningen. Det florerar konspirationsteorier om varför personen försvann men det har alltså en väldigt enkel förklaring

Jag har av en slump hamnat i affären Assange när jag hittade de raderade tweetsen. Sen dess har jag upptäckt fler och fler konstiga saker som har fått mig att bli helt övertygad om att Anna Ardins historia är uppdiktad i efterhand. Och, vill jag meddela, den är inte ens bra.  Det är svårt att komma med bra och genomtänkta falska anklagelser. Men av vad vi kan förstå av polisens och åklagarnas utredning så är det svårt för vissa att se vad som är skillnaden mellan en falsk och en riktig anklagelse.

Av det jag läst ovan konstaterar jag att jag finner mig själv trovärdig, men väldigt väldigt förvånad. Varför har polisen och åklagarna inte utrett Anna Ardin och hennes berättelse?

Förhör med Julian Assange

Förhörsledare: Mats Gehlin, Förhörsvittne: Ewa Olofsson, Advokat: Leif Silbersky, Tolk: Gun von Krusenstjerna. Förhöret är ett ljudbandsförhör utskrivet i dialogform
Måndagen den 30 augusti. kl. 17.43 – 18.37
Förkortningar: FL = Förhörsledare, FV = Förhörsvittne, Adv = Advokat, T = Tolk, JA = Julian Assange

Förhöret med Julian rör bara misstanken om ofredande av Anna Ardin eftersom misstanken om våldtäkten av Sofia Wilén av avskriven vid tidpunkten för förhöret. Förhöret rör frågan om Julian under ett samtyckt samlag har förstört en kondom.

En sstor del av förhöret är en diskussion om vilka delar av förhöret som kan komma att hamna i tidningar typ Expressen. Det är lite underligt eftersom Julian kom till Sverige för att bland annat ansöka om utgivningsbevis. Han borde då ha tagit reda på vad offentlighetsprincipen innebär och att många av polisens handlingar är offentliga. Eftersom förhöret rör ett mindre allvarligt brott, ofredande, kan delar av det lämnas ut av polisen till de som begär att få se det.

Julian verkar också ovillig att svara på frågor. Det är han naturligtvis i sin fulla rätt att göra men det är kanske inte en bra försvarstrategi när man blir falskeligen anklagad. Det är inte förrän följande dialog mellan Julian och hans advokat som Julian börjar svara på frågor.

”Adv: Jag tycker att du ska svara, för att om de anklagar dig för något du inte svarar på måste de acceptera vad flickan säger. Du måste försvara dig själv genom att ge din version. För att annars så kommer det ut, om du inte svarade, då måste åklagaren gå till rätten med det.
JA: Okej.
Adv: Men om du svarar får rätten, åklagaren, din version och flickans version då måste åklagaren fråga sig, kan jag bevisa att han gjort detta.
JA: Och hur mycket av min version måste jag ge?
Adv. (Ohörbart)
FL: En sak till, du äger rätten att under förhöret också ta en paus i förhöret. Och då stänger vi av bandspelaaren och om du inte vill ha den här diskussionen som vi nu har, för förhöret ska egentligen bara röra det påstådda brottet”

Julian förnekar att han haft sönder en kondom. Han erkänner att han haft ett långt, utdraget samlag med Anna. Paret tog flera pauser. Under samlaget användes endast en kondom. Enligt Julian förstördes ingen kondom och han har inte heller hört att Anna påtalat det för honom.

”FL: Anklagelsen ser ju ut på det sättet att kondom, en kondom var trasig efter samlaget och Anna menar att vi ett tillfälle när du drar ut din penis då lät det som du först tog av dig kondomen men när du kom i henne igen så kände hon efter och då kände hon att du hade kondom på. Sedan är det så att du får utlösning och hon känner bland annat då att det är, att hon har sädesvätska i sig. Och hon tittar också på kondomen och det finns ingen sädesvätska i kondomen.
Och då är ju frågan till dig, är det här en situation som du känner igen på något sätt?
JA: Nej. Vid ett tillfälle så pekade Anna på sängen som hade en blöt fläck. Och sa, titta där. Och sa, är det du det. Jag sa, nej det måste vara du. Och vi diskuterade inte det något mer, överhuvudtaget, inte alls. Fram tills anklagelsen i fredags (20 augusti, min kommentar), en vecka senare.”

”FL: Den här anklagelsen, jag kanske låter tjatig men jag måste ändå fråga. Det är ju en ganska tydlig bild som Anna har om vad som hände. Just det här att hon ljudet från kondomen.
JA: Anna Ardin har aldrig talat till mig om den här incidenten på något enda sätt. Eller någon annan som jag vet om. Jag fick en mycket kort och helt annorlunda referens än, något annat än vad du säger nu, på fredagen den 20:e.
FL: Vad menade Anna tror du med att peka på den här blöta fläcken?
JA: Vi det tillfället hade jag ingen aning. Hon kanske försökte peka på hur kärleksfullt sexet hade varit.”

”FL: Vart du någon gång avvisad av Anna?
JA: På vilket sätt då?
FL: Att hon avvisade en sexuell inbjudan från dig?
JA: Ja ibland, men inte på något sätt som var betydelsefullt. Nej inte något som skulle vara onormalt.”

”FL: Sedan sa du att ni hade sex, hade mer sex den natten?
JA: Vi tog åtskilliga pauser och så började vi om, med samma kondom.
FL: Så det var ett utdraget samlag?
JA: Ja.
FL: Hur lång tid uppskattningsvis?
JA: Några timmar, jag är osäker på hur många.

FL: Hur såg den sexuella samvaron ut efter den här natten?
JA: Det var fortfarande ganska varmt. Det var vid ett tillfälle efter den här natten när Anna fick två orgasmer. Vi sov i samma säng.
FL: Och om jag har förstått dig rätt då hade ni inte sexuell, ni hade inte samlag då?
JA: Det stämmer.
FL: Och det förekom inte någonting under den tid du bodde hos henne efter den första natten?
JA: Nej det var inget samlag, det stämmer. Men andra sexuella handlingar, ja.”

”FL: Då dyker det upp en fråga från mig till.
Vem var det som , ska vi säga, tog initiativet till att ni närmade er varandra?
JA: Anna.
FL: Hur gick det till?
JA: Hon sa att jag skulle sova i hennes säng.
FL: Och var det då i sängen som ni började då?
JA: Ja det stämmer.
FL: Förekom det några som helst närmanden från någon av er innan ni kom till sängen?
JA: Nej.

Min kommentar till förhöret med Julian Assange

Vad man kan utläsa av förhöret är att Julian inte berättar särskilt mycket. Han verkar vara på sin vakt och vill inte gärna lämna ut några uppgifter. Det är först sedan hans advokat, Leif Silbersky, ingriper och ställer frågor som Julian börjar svara på det som polisen vill veta.

Julian nämner inte med ett ord att han pratat med Donald och Johannes om det inträffade, något som jag finner märkligt. Enligt Donald så förnekar Julian att han haft sönder en kondom. De  har i sina förhör berättat om sina samtal med Julian.

I anslutning till att våldtäktsanklagelsen blev känd i media uttalade sig Julian på ett sätt som uppenbart inte var sant. Bland annat har han insinuerat att bakom anklagelserna ligger ”dark forces”, det är bara det att Julian ännu inte vet vilka som är ansvariga. Han har dessutom sagt att han inte har en aning om vilka kvinnorna är som ligger bakom anklagelserna eftersom målsägarna är anonymiserade i media. Enligt förhöret med Donald och Johannes visste Julian mycket väl vilka det var som anklagade honom.

Att Julian döljer sina samtal med Donald och Johannes och att han undviker att samarbeta med polisen samt att han kommer med osanna uttalanden i media gör att jag inte kan anse Julian som trovärdig.

Diskussion

Fallet Assange har blivit mycket omfattande och komplicerat beroende på många parters inblandning. Centralt är, och har alltid varit, vad som egentligen hände mellan Julian och de två kvinnorna några dagar i augusti 2010. En fråga som ännu inte blivit tillräckligt utredd och belyst.

Polis och åklagare har misskött detta fall från början. Man har inte följt sina egna rekommendationer på hur allvarliga sexualbrott ska utredas. Det verkar som om de personer som gjort intervjuerna inte förstår hur väsentligt det är att förhören blir filmade eller i varje fall att man spelar in vad personerna faktiskt säger. Att polisen har använt sig av telefonförhör, den absolut sämsta metoden att genomföra förhör, går inte att ursäkta. Det ska inte förekomma vid misstanke om allvarliga brott. Det är av yttersta vikt att man bevarar vad målsägarna och den misstänkte använder för ord när de beskriver vad som har hänt. Vi sexualbrott finns oftast inga ögonvittnen. Därför är orden så viktiga. De är ofta de enda bevis som finns.

Om bevisen inte samlas in korrekt och tas tillvara så kommer det bli mycket svårt att kunna göra en bra utredning. Något som jag tror att alla erfarna brottsutredare är medvetna om.

Det som är mest beklämmande är att det inte blivit bättre sen överåklagare Marianne Ny återupptog förundersökningen. Det har snarare blivit sämre. Man fortsätter att göra telefonförhör med vittnen och skriva ut dem som sammanfattningar. Samma metod som man använder när man reder ut cykelstölder. Dessutom har man dröjt oförsvarligt länge med att förhöra Julian Assange. Det gör att polisen har inte kunnat utreda hans version av händelseförloppet. Den misstänktes rättigheter är inte tillgodosedda.

Det ser onekligen ut som om överåklagare Marianne Ny har försökt samla bevis på att Julian är skyldig innan man vill förhöra honom. Som om hon redan på förhand har bestämt sig att han är skyldig. Det är inte förrän polisen har förhört åtminstone sju vittnen (jag själv inräknad) som man försöker kalla Julian till förhör.Då har det gått 21 dagar sedan förundersökningen återupptogs, 32 dagar sedan polisanmälningarna gjordes och 39 dagar sedan det första påstådda brottet begicks.

När överåklagare Marianne Ny har bestämt sig för att förhöra Julian Assange har man lyckats hitta sex brottsmisstankar. En misstanke om våldtäkt, en misstanke om ofredande och fyra misstankar om sexuellt ofredande. Misstanken om sexuellt tvång skrivs inte in förrän den 27 september.

Genom att inte förhöra Julian Assange på ett tidigt stadium och få även hans version i utredningen har man sett till att utredningen blivit partisk. Dessutom har man spelat in Julians förhör på band och de vittnen som möjligen kan vittna till hans fördel, Donald Boström och Johannes Wahlström. Alla de övriga 9 förhören är telefonförhör utom två, förhöret med Sofia Wilén och Katarina Svensson. Förundersökningen ser onekligen ut att vara partisk. Läs mer om den riggade förundersökningen.

Istället för att förutsättningslöst försöka ta reda på vad som egentligen har hänt för att försöka avgöra om anklagelserna är trovärdiga och de påstådda brotten är straffbara handlingar ser det ut som om överåklagare Marianne Ny har bestämt sig för att Julian Assange är skyldig, något som inte styrks av vare sig målsägarnas eller vittnenas berättelser.  Marianne Ny verkar jobba enligt idén att det gäller att försöka hitta anklagelser som man sedan under tuffa polisförhör kan få en misstänkt att erkänna.

I min genomgång av alla dokument i fallet kan jag inte finna några kriminella handlingar. Inte en enda.Ett  anktest” visar med önskvärd tydlighet att Anna Ardins anklagelser bär alla tecken på att vara påhittade. Hennes berättelse motsägs också av ett stort antal vittnen. Det enda som för mig tyder på att Julian Assange är skyldig är hur hans eget beteende. Han gör sitt bästa för att försöka undvika förhör och han kommer med ett fånigt försvar som går ut på att det fallet är en politisk konspiration som går ut på att få honom utlämnad till USA. Ett beteende som troligen är orsakad av en cocktail av paranoia och dåliga råd.

Sofia Wiléns anklagelse om våldtäkt

I min artikel, Våldtäktsanklagelsen mot Assange, har jag visat att det inte finns något brottsligt i det Sofia Wilén har berättat för polisen. Något som chefsåklagare Eva Finné i sitt beslut från den 25 augusti också konstaterat. Fyra vittnesmål och Sofias egen berättelse styrker det faktum att Sofia inte protesterat, gjort motstånd eller på annat sätt visat att hon inte samtyckte till samlaget med Julian. Av det kan man förstå att Julian omöjligen kan ha förstått att Sofia motsatte sig samlaget. Julian kan därför inte haft uppsåt att ha samlag med Sofia mot hennes vilja. Därför kan inte Julian ställas till ansvar för våldtäkt.

Så till den fråga som verkar ställa till problem för åklagarna. Sov Sofia när samlaget inleddes eller var hon vaken? Eller halvsov hon, dvs var halvvaken?

Lagstiftningen är tydlig. Den vill skydda personer som på grund av sömn befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Lagstiftningen är inte till för att kriminalisera sexuella handlingar mot personer som sover som inte befinner sig i ett hjälplöst tillstånd. Hade det varit lagstiftningens uppgift att kriminalisera alla sexuella handlingar mot sovande hade det stått så. Det gör det inte.

Frågan är inte om Sofia sov eller halvsov. Frågan är om hon befann sig i ett hjälplöst tillstånd på grund av sömn eller halvsömn. Vad som är helt klart att är att Sofia inte på något sätt motsatte sig samlaget när hon väl ”vaknade till” efter det att Julian hade initierat samlaget. Det är också klarlagt att Sofia hade två, eller möjligen tre samlag, med Julian i anslutning till det omdiskuterade. De samlagen var med kondom. Sofia har också uppgivit att hon blev ”chockad” av att Julian efter ett långt förspel tidigare under natten plötsligt avbröt, vände sig om och somnade. Sofia ville gärna ha sex med Julian. Och hon ville ha det med kondom. Och hon hade sex två eller möjligen tre gånger före det omdiskuterade fallet. Det är fakta.

Är det rimligt att tro att Julian var medveten om att Sofia inte önskade ha sex med honom? Det är uteslutet. Julian måste ha förstått att Sofia ville ha sex och samtyckte till att ha sex med honom. Är det rimligt att tro att Julian var medveten om att Sofia ville att kondom skulle användas? Det måste han förstått. Något annat vore konstigt. Kunde Sofia istället för att fråga Julian om han hade något på sig sagt stopp. Självklart. Av vad som är fakta i målet kan vi också konstatera att Sofia inte på grund av sömn befann sig i ett hjälplöst tillstånd.

Då kommer vi till kärnfrågan som är ett problem för lagstiftare, jurister och vanliga människor. Är det någon skillnad mellan vill och samtycke? De flesta verkar tro att det är samma sak. ”Prataomdet-kampanjen” visar att väldigt många är av uppfattningen att ”Jag ville inte” är samma sak som ”Jag samtyckte inte”. Frågan är om samtycke är en tyst inre inställning eller om det är en handling, en manifestation. Nils Petter Ekdahl har i sin utredning, SOU 2010:71 sid 213-216, visat att samtycke självklart är och måste vara en handling, en manifestation. Vill är inte intressant. Det är den uttryckta viljan, den manifesterade handlingen som räknas. Samtycke är en uttryckt vilja. Svårare än så är det inte.

Att det är svårt att skilja mellan vill och samtycke vet vi av ”prataomdet-kampanjen”. Det var också extremt svårt för Sexualbrottskommittén, 2001:14  att skilja på vill och samtycke. Något som faktiskt är omöjligt att förstå.

Många är av uppfattningen att Julian är skyldig till våldtäkt för att Sofia sov, halvsov och hon ville ha sex med en kondom.  Sofia ville ha sex med Julian och hon ville ha sex med kondom. Men hon samtyckte till att ha kondomlöst sex med honom när han initierade det när hon halvsov, dvs var halvvaken. Man kan alltså samtycka till något som man inte vill. Det är inte en människas tysta inre inställning som räknas vid samtycke, det är en människas handlingar. Vad Sofia hade för tyst inre inställning, vad hon ville, är helt okänt för Julian vid tillfället för samlaget. Det enda han kan förstå är hur hon handlade. Och att hon medagerade i samlaget är uppenbart. Det förstod också Julian. Alltså kan det handlingen omöjligen rubriceras som våldtäkt.

Om det inte kan vara fråga om våldtäkt i fallet Sofia Wilén, vad kan det då vara för brott? Möjligen skulle det kunna vara ofredande. Men av vad som har framkommit i Sofias förhör är det inte heller en möjlighet. Hon samtyckte till det.

Det stora flertalet av vittnen pratar om Sofias oro för sjukdomar, HIV i synnerhet. Att Sofia, när hon via Anna försöker få kontakt med Julian, också förstår att Anna har haft sex med Julian så ökar Sofias oro. Anna Ardin utnyttjar hänsynslöst Sofias oro för HIV för att med hjälp av Sofia göra en polisanmälan och ställa till problem för Julian.

Vad gäller för HIV tester i Stockholm

Om Anna Ardin hade önskat hjälpa Sofia att få Julian att genomgå en snabb HIV-test som  kunnat stilla Sofias oro hade Anna kunnat göra det mycket enkelt. Annas lägenhet låg på Tjurbergsgatan 36. Snett över gatan på ca 85 meters avstånd ligger HIV Sverige, en organisation specialiserad på HIV och HIV-positivas rättigheter. Om Anna ringt ett samtal till HIV Sverige och frågat var i Stockholm man kan testa sig för HIV som är på minst avstånd från Tjurbergsgatan hade hon fått till svar Venhälsan på Södersjukhuset. Dit är det ca 950 meter, omkring 10 minuters promenad.

Venhälsan gör HIV-test och ger ett direkt svar på ca 20 minuter tack vare att de har speciellt utbildad och kunnig personal. Det finns även en annan specialmottagning i Stockholm, Noaks Ark på Birger Jarlsgatan 58, som samarbetar med Venhälsan och som också kan ge svar på ca 20 minuter.  Båda dessa mottagningar har drop in mottagning. De tar också emot telefonbokningar. Då dessa mottagningar vet hur fruktansvärt jobbigt det är för en person att känna oro för HIV smitta är de mycket serviceinriktade och ställer upp för provtagning i stort sett omedelbart.

Det verkar inte som om Anna Ardin har haft något intresse att hjälpa Sofias att få Julian snabbt testad så Sofia kunde bli av med oron. Mer troligt är att hon förstår att om hon kan berätta att även hon har haft ett oskyddat samlag med Julian så ökar Sofias oro. Allt för att se till att Julian kommer att bli anmäld  för ”övergreppet” mot Sofia. Det kan vara så att Anna hittar på historien om den förstörda kondomen för att få Sofia mer orolig.

Något som också är konstigt i hela historien varför Anna är den person som hela tiden i kontakt med Donald och Johannes säger att om Julian inte testar sig så går hon och Sofia till polisen. Det är inte polisens sak att testa personer för HIV, det är sjukvårdens uppgift. Det måste också Anna veta om. Polisen kan inte tvinga någon till en HIV test. För att bättre kunna förstå vad som egentligen hände dagarna i augusti måste vi studera vad Anna Ardin har gjort och påstår att hon har gjort.

Anna Ardins anklagelser om sexuellt tvång, sexuellt ofredande och ofredande

Anna Ardin har i sitt korta telefonförhör kommit med många anklagelser mot Julian Assange. För att kunna reda ut dessa krävs att vi tar varje anklagelse för sig och går igenom Annas berättelse och jämför mot kända fakta och vad vittnen påstår. Vi börjar med den allvarligaste anklagelsen, den om sexuellt tvång.

Historien om det påstådda sexuella tvånget

Det påstådda övergreppet äger rum natten mellan 13 och 14 augusti. I förhöret med Anna är det beskrivet mycket märkligt. Det hela ska ha börjat med att Julian smeker Anna på benet, något som Anna inledningsvis välkomnar. Det kändes ”obehagligt redan från början” och sedan ”gick allt så fort”. Julian slet av Anna kläder, hade sönder ett halsband,  var otålig och hårdhänt. Efter detta inträffat och Anna ”då tänkte att hon egentligen inte ville gå vidare längre men det var för sent att säga stopp till Assange” så hon ”lät hon Assange dra av henne alla kläderna.”

Anna hade snabbt blivit avklädd av en hårdhänt och otålig Assange. Så står det i förhöret. Efter detta avsnitt står det i förhöret. ”De lade sig därefter i sängen.” Ingenstans står att Julian knuffade, förde eller på annat sätt fick Anna i sängen. Rimligen har Anna samtyckt till att lägga sig i sängen. Längre ned i förhöret står också att ”Anna uppger att hon frivilligt gått med på att ha sex med Assange …”. Vad Anna eventuellt tänkte, ”att hon egentligen inte ville” är fullkomligt irrelevant. Att hon efter att Julian slitet av henne kläderna, varit hårdhänt och otålig sedan frivilligt lägger sig i sängen med honom är det som räknas.

Det är när paret sedan hamnar i säng som Anna påstår att Julian höll fast henne, bände isär hennes ben och försökte penetrera henne med sin penis. Någon penetration har inte förekommit vid detta stadium. När Julian inte förstod varför Anna knep ihop benen ifrågasatte han hennes beteende. Anna berättade då, kanske först då, att hon ville att han skulle använda en kondom. Julian släppte Annas händer, satte på en kondom och sedan vidtog ett samtyckt samlag. Ett samlag som beskrivs helt utan våld, fasthållna händer eller andra konstigheter utom kondomhistorien, men återkommer jag till senare.

För mig är det svårt att förstå var misstanken om sexuellt tvång kommer ifrån? I lagtexten om sexuellt tvång,

Brottsbalken, Kapitel 6, §2
Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.

Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges där.

Av lagtexten framgår att första stycket inte är aktuellt. Det påstådda våldet, fasthållandet och isärtvingandet av benen, har inte varit orsaken till samlaget. Varför Julian och Anna hade samlag var för att de ömsesidigt samtyckte till det när Julian hade satt på en kondom.

I andra stycket avses att någon genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar en person till en annan sexuell handling än en som är jämförlig med samlag. Våldet som Anna påstår att Julian har använt mot henne har varit för att förhindra att hon tog fram en kondom.Vad är det för sexuell handling? Är det en sexuell handling att förhindra att att någon tar fram en kondom? Om så, är det en sexuell handling att hindra förhindra att någon tar fram en pizza? Visserligen var både Anna och Julian nakna vid tillfället.Gör det någon skillnad? Eller är det en sexuell handling att försöka sära på någons ben? Om jag förstår saker och ting rätt så krävs för att sexuellt tvång ska komma på fråga att  först att gärningsmannen försöker sära på  någons ben och sen en efterföljande handling som är sexuell, dock ej jämförlig med samlag.

Så som Anna berättat för polisen vad som hänt är det svårt, för att inte säga omöjligt, att förstå vad som avses vara en den kriminella handlingen. Det verkar som om åklagaren är mycket kreativ och till varje pris vill hitta något som kanske, om man har en bra dag i rätten, skulle kunna kallas sexuellt våld. Något som aldrig skulle hålla vid en prövning i högre instans.

Av Annas berättelse framgår tydligt att Anna var av uppfattningen att Julian höll fast hennes händer för att hon inte skulle nå en kondom. Något som motsägs av det faktum att när Julian förstod, dvs när Anna berättade, att han skulle använda kondom så upphörde allt våld och paret hade ett samtyckt samlag utan våldsinslag. Så som Anna berättat historien är det omöjligt för mig att förstå vari den brottsliga gärningen består.

Jag är inte ens säker på att Annas beskrivning av händelseförloppet är sann. Julian har inte blivit förhörd om detta så vi känner inte till hans version ännu. För mig låter det hela mer som om Anna och Julian på något sätt lekte med varandra innan de hade sex.

Eftersom Annas förhör är så underligt borde det finnas åtminstone ytterligare ett förhör med Anna där hon berättar historien på ett annat sätt. Jag kan inte drömma om att Claes Borgström skulle vilja gå till domstol med Anna Ardins första polisförhör som grund.

Kajsa Borgnäs, vittne som stöd för Anna, hävdar att Anna berättade inte historien om brottningen före sexet förrän Anna redan hade varit hos polisen. Petra Ornstein nämner inte ens brottningen före sex. Om det nu hade förekommit någon brottning natten den 13-14 augusti, varför berättar inte Anna det för sina vänner innan hon går till polisen? Och varför berättar Kajsa och Petra om att Anna var fasthållen under samlaget när inte Anna själv nämner det för polisen. Annas stödvittnen ger inget stöd åt Annas historia.

Min uppfattning är att Annas berättelse inte är sann. Och att inget sexuellt tvång har förekommit.

Anna Ardins berättelse vid polisanmälan

När Anna går med Sofia till polisen fredagen den 20 augusti är det med avsikt att vara som stöd till Sofia. Det uppger ett flertal vittnen. Väl hos polisen berättar hon en historia som den polis som tar emot anmälan, inspektör Linda Wassgren, bedömer som att Anna är offer för våldtäkt. Se PM av Linda Wassgren. Det är denna berättelse som medför att polisen bedömer att Anna har våldtagit och att polisen  i sitt förhör med Anna Ardin dagen därpå i sitt dokument skriver att anledningen till förhöret är misstanke om våldtäkt.

Efter polisanmälan går Anna på en fest tillsammans med vittnet Kajsa Borgnäs. De pratar om Anna besök på polisstationen. Kajsa säger i sitt förhör att polisen tolkat det som om att Anna också varit utsatt för brott. Ordvalet tyder på att Anna inte är överens med polisen att hon varit utsatt för brott. Att det var först när Anna berättade något för polisen för att stödja Sofias berättelse som hon förstod att polisen såg det som ett brott och att det skulle utredas. Det var först då som Anna insåg att även hon själv måste börja betrakta det som hade hänt som ett brott. Det är nämligen på denna fest som Kajsa för första gången hör talas om våldet, brottningen och historien om den förstörda kondomen. Varför berättar Anna för Donald om den förstörda kondomen innan hon berättar för Kajsa? Och om Anna inte berättar för Kajsa om våldet, brottningen och den förstörda kondomen före den 20 augusti, vad berättade Anna för Kajsa på kräftskivan? För mig framstår det som allt tydligare att Anna hittade på historien om brottningen och den förstörda kondomen på fredagen innan hon gick till polisen.

När Anna får information om att Julian har haft sex med Sofia ringer hon Donald Bostsröm vid ett antal tillfällen. I ett samtal berättar Anna för Donald att när hon hade sex med Julian så förstör Julian medvetet kondomen och fortsätter samlaget mot Annas vilja. Det är en svensk beskrivning av en våldtäkt. Donald kommer ihåg detta samtal mycket väl eftersom han reagerade starkt eftersom han tyckte att det var så underligt. Avsiktligt förstöra en kondom under samlag. Ta av den, ja, men att förstöra den, det är mycket ovanligt i alla fall.

Enligt Donalds förhör fick historien en helt annan vändning när Anna fyllde ”i med en mening” när polisen talade med Sofia. Detta är den rykande pistolen i det här fallet.

”Och sedan ringer Anna igen och säger att, nu har vi varit på polisen och Sofia berättade sin historia och, ja eftersom jag satt där så fyllde jag i med en mening. Det här är väldigt ordagrant som jag kommer ihåg att hon berättar. Eh, jaha sa jag, och vad var den meningen. Jo den meningen var att jag tror att Sofia talar sanning för att jag upplevde något liknande säger Anna då. Och då berättade hon det där med kondomen då, därför så tror jag att det är sant. Och jag kan inte de här polisiära teknisiteterna men då berättade Anna, eftersom vi plötsligt var två kvinnor som hade en utsaga i, mot samma man så blev det ett allmänt åtal och så blev det en anmälan fast vi inte hade anmält. Och, ja så blev det en anmälan.

Enligt Donalds förhör så berättar Anna att det är denna ”mening” som är essentiell i fallet. Det är denna ”mening” som gör att polisen gör bedömningen att Julian är skyldig till våldtäkt eftersom två kvinnor berättar liknande historier. Det är denna ”mening” som gör att polisen tror att Anna också är utsatt för brottet våldtäkt och att Anna under lördagen förhörs om misstanke om våldtäkt. Det är Annas iver att ”stötta” Sofia för att till stånd en anmälan av Julian för ett sexuellt övergrepp som är nyckeln i hela fallet. När Anna väl har lagt till ”meningen” kan hon inte backa. Hon gick för långt. Det är från det ögonblicket på polisstationen som hela affären Assange började rulla. Och affären kommer snabbt att få en sådan energi att den inte går att stoppa.

Den uppfattning jag har fått av det som hände på polisstationen, från vittnesförhör och polisens PM, är att Anna så gärna ville stötta Sofia så att hon gjorde en polisanmälan för våldtäkt. Anna säger något som starkt påminner om en våldtäkt, ungefär som han förstörde kondomen och fortsatte mot min vilja. Detta är anledningen att Anna säger att polisen hade tolkat det som om Anna också varit utsatt för brott.

Historien om den förstörda kondomen

Anna uppger i polisförhöret att Julian skulle ha förstört en kondom under det samtyckta samlaget med Anna och konsumerat samlaget oskyddat. Det misstänkta brottet är ofredande alternativt sexuellt ofredande. Det påstådda brottet påstås ha begåtts genom att Julian dragit sig ur Anna, förstört kondomen med handen och sedan fört in sin penis igen, fått utlösning i Anna och sedan avslutat samlaget.

Det som är besvärande för Anna är att hon berättat en sak för polisen och en annan sak för sina vänner. Enligt Petra och Kajsa har hon varit fasthållen under samlaget så hon inte kunde röra sig.Enligt Petra så var Anna fasthållen under samlaget men hon kunde röra på huvudet för att se att Julian hade kondom under samlaget. Enligt Anna själv förekom inget våld, hon var inte fasthållen alls under samlaget.

Anna berättar att hon vid två tillfällen med handen kontrollerade om Julian hade kondomen på. Först när samlaget inleds eftersom hon var tveksam till om Julian hade satt på kondomen han erbjudits. En andra gång efter det att Julian dragit sig ur och rättat till kondomen. Anna påstår att hon hört ett ljud som hon tyckte lät som om Julian tog av kondomen.

Efter det att Julian fått utlösning drog han sig ur och  tog av kondomen. Enligt Annas förhör: ”När Assange plockade bort kondomen från sin penis såg Anna att den var tom på sädesvätska.” Lite längre ned i förhöret, ”På fråga svarar Anna att hon inte tittade närmare på kondomen, om den var sönder på det viset hon tror, men uppger att hon tror att hon har kvar kondomen hemma och skall undersöka detta.”

Annas beskrivning är mycket besynnerliga av flera skäl. Anna påstår att det är oerhört viktigt att kondom Julian använde kondom. ”Anna uppger att hon sedan tidigare hört från olika håll att Assange ”raggar på alla kvinnor som kommer i hans väg”. Med tanke på Assanges rykte hade Anna känt det som väldigt viktigt att de hade kondom vid det tillfälle de hade sex, dvs dagen innan seminariet.” ”Anna uppger att hon frivilligt gått med på att ha sex med Assange men att hon inte skulle ha låtit det ske om hon vetat att han inte hade någon kondom.” Ingenstans i polisförhöret uppger Anna varför det är så viktigt att hon har sex med Julian.

Om det var så oerhört viktigt för Anna att Julian använde kondom som hon påstår i polisförhöret vore det rimligt att hon hade studerat kondomen närmare. Inte ens när Anna ser att kondomen är ”tom på sädesvätska” studerar hon den närmare. Anna vill få oss att tro att hon berättat om ”övergreppet” för sina vänner på kräftskivan samtidigt som hon inte ägnat en minut åt att studera kondomen.  Inte ens när Anna berättar för Donald om den förstörda kondomen faller det Anna in att studera kondomen för att se om den är förstörd. ”På fråga svarar Anna att hon inte tittade närmare på kondomen, om den var sönder på det viset hon tror, men uppger att hon tror att hon har kvar kondomen hemma och skall undersöka detta.” Det är inte förrän polisen under förhöret på lördagen frågar Anna om hon studerat kondomen som Anna kommer på att hon kanske har den hemma och att hon ska studera kondomen närmare.

Annas beteende, att inte studera kondomen, stämmer inte med att hon påståendet att hon ”känt det som väldigt viktigt” att de hade kondom under hela samlaget. ”Anktestet” avslöjar henne.

Annas beskrivning av vad hon såg när Julian tog av kondomen är inte förenligt med hur en förstörd kondom oftast ser ut efter ett samlag. Anna säger att hon såg att kondomen var tom på sädesvätska.Vanligtvis ser man att en kondom är förstörd genom att den är upprullad vid penisroten. Så som vittnet Petra beskriver att Anna sagt att kondomen sett ut. Så frågan uppstår vem som berättat för Petra att kondomen var upprullad vid penisroten? Uppenbarligen är det inte Anna? För då borde hon ju berättat det för polisen att hon såg att kondomen var upprullad vid penisroten. Det har hon ju inte gjort.

Den berömda kondomen

Enligt polisens beslagsprotokoll kan vi se att kl 18.12 på lördagen den 21 augusti hämtar polisen kondomen i Annas lägenhet. En kondom som uppvisar de skador som kondomen på bilden från Statens Kriminaltekniska Laboratorium har sitter inte kvar under ett samlag. Den glider av och samlas som en upprullad ring vid penisroten. Att Anna inte såg att den förstörda kondomen såg ut som en ring runt Julians penis när han tog av kondomen indikerar att Anna inte såg kondomen. Hon hittar bara på något som hon tror är rimligt. Att så borde det nog ha sett ut.

För det tredje är Annas uttalande att hon inte studerat kondomen närmare men att ”hon tror att hon har kvar kondomen hemma” väldigt förbryllande. Det ena är att Anna tror att hon har kondomen från den 113 augusti kvar den 21 augusti, efter åtta dagar och en stor kräftskiva. Kräftor är goda att äta, men resterna stinker nåt förfärligt så man brukar städa noga efteråt. För mig låter det otroligt att man har kvar en kondom efter 8 dagar som ”upptäcks” på en fråga från polisen.

Anna uppger i polisförhöret att hon hört att det lät som om Assange tog av kondomen. Hur låter det? Vanligtvis låter det inte alls. Vittnet Kajsa pratar om ett smackande ljud. Så låter det inte när man tar av en kondom. Det påminner mer om ljudet när man drar i en kondom och släpper den. Petra berättar inte om något ljud alls. För hon säger att Anna berättat om att hon sett kondomen upprullad vid penisroten.

Och då är vi tillbaks till den numera vanliga frågan. Varför berättar Anna olika historier? En sak för Kajsa, en sak för Petra och en sak för polisen. Och så berättar hon tre versioner för Donald. Det indikerar för mig att Anna hittar på historien om kondomen.

Jag har aldrig i mitt liv hört en liknande historia. Först förstör Julian en kondom med avsikt för att njuta av oskyddat sex med Anna. Sen har Anna kondomen i sin ägo i åtta dagar när hon har varit mycket orolig för att ha blivit smittad av HIV utan att ägnat en sekund åt att studera kondomen. Jag har mycket svårt att tro på historien.

Vad är då Julians svar på historien om kondomen? Han säger att han aldrig hört Anna nämna något om en trasig kondom. Han har inte heller sett någon trasig kondom. Och han har absolut inte förstört någon kondom.

Historien om det sexuella ofredandet den 18 augusti.

På onsdagen den 18 augusti hade Julian enligt Anna ”helt plötsligt klätt av sig alla kläderna på  underkroppen och därefter gnuggat underkroppen och sin erigerade penis mot Anna.” Vid en första betraktelse så låter det besynnerligt. Kanske är Julian en apart sexbrottsling.

Även denna historia låter kufisk. Och det är en hel del detaljer som utelämnas som så vanligt i Anna berättelser. Det verkar som om Anna vid tillfället redan låg i sängen. Men av meningen att hon ”därför flyttat ner på en madrass och sovit där istället för uppe i sängen hos Assange” förstår vi att Anna låg i sängen vid tidpunkten för ”övergreppet”. Om hon hade kläder på sig eller inte berättar inte Anna. Så hon var säkerligen klädd som hon vanligen är när hon har herrbesök på rummet och ligger ned för att sova. Kanske naken. I alla fall lättklädd.

Att Julian tar av sig kläderna innan han kryper ned i sängen där Anna redan ligger är kanskeinte så konstigt. Att han sedan gnuggade underkroppen mot Anna är möjligt att han gjorde. Kanske var det för att sängen är smal så det är oundvikligt. Kanske var det en sexuell invit ”aussie style”. Kanske är det så att Anna är överkänslig för erigerade penisar, kanske …..

Det verkar dock inte av Annas historia som om uppsåtet, avsikten med Julians beteende var att kränka Annas sexuella integritet. Julian och Anna hade vid denna tid sammanbott i lägenheten i sex dagar. Så det Anna berättar låter mer som sådant som faktiskt händer mellan en man och en kvinna när man sammanbor i en liten lägenhet med bara en säng.

Historien framstår mer som ett försök att beskriva en person som ”lätt perverterad” och märklig. Historien kanske kan förstoras till någon typ av ”sexuellt övergrepp” om man har ett fantasifullt målsägarbiträde och en lika fantasifull åklagare. Berättelsen blir lite som, ”om ni inte köper allt det där andra jag har berättat så har jag det här också.” Ett desperat försök att få till det till någon typ av övergrepp.

”Natten därefter hade Anna bott hos en kamrat då hon inte ville  umgås eller vistas nära Assange på grund av hans märkliga beteende.” Anna försöker få det att låta som det är på grund av Julians märkliga beteende som hon flyttar ut ur lägenheten under torsdagen och bor hos en vän. Detta för att vi ska tro att hennes flytt inte har något som helst samband med det faktum att Anna under torsdagen fick veta att Julian haft sex med Sofia.

Hur och när fick Anna och Sofia kontakt med varandra?

Så till frågan när Anna fick kontakt med Sofia. Petra Ornstein berättar att Anna torsdagen den 19, möjligen redan onsdagen den 18, fick vetskap om den ”andra kvinnan”. Exakt vad Anna fick veta berättade aldrig Petra. Enligt Donalds vittnesmål pratade Anna med Sofia i telefon under torsdagen den 19. Det är därefter som Anna ringer Donald och berättar att hon ljugit tidigare, att hon visst haft sex med Julian och att det var mer som ett övergrepp och att Sofia har blivit våldtagen av Julian.

Enligt Annas berättelse fick hon mail av Sofia först under fredagen den 20 för Sofia ville ha kontakt med Julian. Anna hade då omedelbart förstått vad det handlade om. Hon ringde upp Sofia och då hade Sofia berättat allting som hänt henne.

Om Petras och Donalds uppgifter är riktiga då berättar inte Anna sanningen om när hon kom i kontakt med Sofia. Vi vet att Anna är mycket sparsam med information om Sofia. Hon lämnar uppgifter först efter det att hon fått frågor om det. I Annas berättelse ingår inte Sofia som en naturligt ”självupplevd” del.

Vi vet naturligtvis inte vad som är sant. Det kan mycket väl vara så att både Donald och Petra blandar ihop dagar. Det kan vara så att Anna ljuger. Att vi inte vet beror på att polisen inte utrett det hela. Av Annas beteende, hon väljer att sluta sammanbo med Julian under torsdagen, verkar det som om Anna fick reda på rätt mycket om Sofias och Julians relation redan under torsdagen. Det kanske är därför som Anna berättar om det kufiska ”övergreppet” den 18. För att kunna erbjuda en förklaring till varför hon flyttade ut ur lägenheten redan på torsdagen.

Som vi kan se är det av vikt att veta exakt när Anna fick kännedom om Sofia och vad hon då fick veta. Detta borde polisen förstått redan på polisstationen den 20 augusti. Trots det ställs inga djuplodande frågor om det i förhöret med Anna.

Den ”raggige” Mr Assange

Enligt Anna är det välkänt att  Julian ”raggar” på alla kvinnor som kommer i hans väg. Detta visste Anna redan innan hon hade sex med Julian och det är av det skälet som det är viktigt för Anna att kondom används.

Enligt Kajsa var Julian ”fruktansvärt raggig och stötte även på Kajsa.” och så försökte han följa med Kajsa hem. Petra nämner ingenting om att Julian var flörtig och stötte på de flesta kvinnorna på kräftskivan. Såväl Donald som Johannes hade inte märkt något av denna ”raggighet”. Båda förklarar att Julian drar till sig kvinnor. Johannes beskriver det närmast omvänt. Att flera av kvinnorna var intresserade av Julian.

Det som är lustigt är att av vad som framkommit är inte att Julian raggar. Han blir uppraggad. Det är uppenbart att Sofia gör vad hon kan för att ragga upp honom. Hon klär sig i en rosa kashmirtröja och försöker påkalla hans uppmärksamhet. När hon väl lyckats få hem Julian till sin lägenhet blir hon ”chockad” när han inledningsvis avbryter förspelet.

Anna återkommer till Stockholm en dag tidigare än planerat och insisterar på att träffa Julian. Efter en middag bestämmer Anna att det är helt ok att de delar lägenhet tillsammans och att de har sex. Detta trots att Anna är medveten om att Julian knullar runt som en kanin.

Både Anna och Sofia stämmer in på den stora grupp av kvinnor som faller för Julian. Så vem raggar vem. Och varför är det så viktigt att berätta för polisen? Är det bara för att försöka öka vikten av kondomhistorien? Och varför frågar inte polisen varför det är så viktigt för Anna att ha sex med Julian?

Julians boende

Enligt Annas vittnesmål planerade hon att vara bortrest till den 14 augusti. Hon kom hem en dag tidigare och bestämde att det var okay att hon sammanbodde med Julian.

Johannes Wahlström kände ett ansvar för Julian och hans boende. Det var därför som han under kräftskivan pratade med Anna om Julians boende och han var nöjd med att Anna sa att det var okay att Julian bodde tillsammans med henne. Vi några tillfällen senare under veckan kollade Johannes av med Anna om att det var ok att Julian fortsatte att bo hos henne. Vid varje tillfälle hade Anna svarat jakande.

Under kräftskivan diskuteras Julians boende. Donald noterar att beslut fattas om att Julian ska bo hos Anna utan att han behöver lägga sig i. Julian bor sedan kvar hos Anna fram till dess att hon anmäler honom för ofredande.

Det låter inte som troligt att Anna hade tillåtit att Julian delade säng med henne om det hade varit som så att Julian hade begått ett sexuellt övergrepp mot henne natten den 13-14 augusti som hon beskriver i polisförhöret. Varför skulle hon låta en sexbrottsling dela hennes säng? Det låter fullständigt otroligt. Annas önskan att Julian ska stanna kvar hennes  lägenhet är bara ytterligare tecken på att Annas historia om sexövergrepp är påhittad.

Varför anmäls Julian flera dagar efter det att ”övergreppen” begåtts?

Anna anmäler Julian för en rad sexuella övergrepp som begåtts sju dagar tidigare. ”Övergreppet” mot Sofia har ägt rum 3 dagar tidigare.Varför kvinnorna väntat med att anmäla Julian och när de kom i kontakt med varandra har inte utretts närmare av polisen av döma av Häktningspromemorian. Hade det blivit någon anmälan om kvinnorna inte fått kontakt med varandra? Troligen inte.

Enligt Annas vänner, Petra och Kajsa, så har aldrig Anna uttryckt någon vilja att anmäla Julian. Det stöds av Donalds och Johannes vittnesmål. Anledningen att Anna följde med Sofia till polisstationen var att Anna ville stötta Sofia.

Donald har en mycket intressant iakttagelse efter det att båda kvinnorna varit hos polisen. Anna berättade att hon fyllde i en ”mening” för att få polisen att förstå att Anna trodde på Sofias berättelse. Polisen reaktion blev inte den som Anna förväntade sig. Polisen bedömde det som om Anna också var ett offer för våldtäkt. Så det som Anna hade sagt blev helt plötsligt något som det skulle vara mycket svårt att ta tillbaka. Och eftersom hon själv, frivilligt, hade berättat historien om kondomen blev hon tvingad att fortsätta utveckla historien. På grund av en liten lögn tvingades Anna att bara fortsätta och ljuga mer och mer och mer. Trots att historien nu är fullkomligt otrolig har polisen inte ifrågasatt hennes berättelse.

Donald Boströms reflektion

Om du har orkat läsa ända till hit håller du nog med mig om att redan upptäckt att det finns så mycket som bara inte stämmer fallet Assange. Och det är vad Anna Ardin berättar. Men jag vill ta upp en sak till som faktiskt är viktigt.

Donald berättar för polisen om något som stört honom och som han funderat på under lång tid. Donald noterar under kräftskivan att Anna och Julian pratar med varandra lite tyst. Donald sitter tyst och äter kräftor, han gillar att äta. Han hör hur Anna säger till Julian att hon kände sig dumpad när hon vaknade under nattenoch märkte att Julian inte låg intill henne i sängen utan istället satt och jobbade med sin dator i badrummet. Donald kom ihåg detta för att det var så speciellt. Han trodde inte att Julian och Anna hade någon intim relation vid det tillfället. Att känna sig dumpad gör man inte om man inte har känslor för en person. Och att känna sig dumpad är kopplad till en relation.  Och skulle man säga till en person som begått ett övergrepp mot en att man känner sig dumpad efteråt? Donald tror inte det.

Det är något som inte stämmer

Det är uppenbart att något inte stämmer. Det är jag säker på att du som läser detta och har kommit enda hit också tycker. Det är något som inte stämmer.

Donald Boströms vittnesmål känns som trovärdigt. Det är inte något som han döljer. Han försöker verkligen hjälpa polisen att förstå vad som hänt. Och han funderade uppenbarligen en hel del på fallet vid tidpunkten när han blev förhörd. Så jag vill bara avsluta denna del med vad han faktiskt sa vid förhöret när förhörsledaren ställde en bra fråga.

”FL: Någonting som du tycker att vi borde ha frågat som du faktiskt vill förmedla?
DB: Jag tror att vi har fått med allt. Nej men det är det där, det känns som att, eh, finns för många versioner av samma händelse.
FL: Mm.
DB: Det går jag och tänker på.
FL: Mm.
DB: Och vissa, det, Anna som sitter och känner sig dumpad bredvid Julian. Det har också fastnat i min … Varfär kände hon sig det.

VarAnna Ardin utsatt för ett sexuellt övergrepp eller hittar hon bara på?

Vad talar då för att Anna Ardin har varit utsatt för ett sexuellt övergrepp, sexuellt tvång, av Julian Assange? Av min genomgång av det som framkommit i polisförhören som bilagts i Häktningspromemorian och kända fakta så är det faktiskt ingenting som tyder på att Anna varit utsatt för ett brott . Ingenting. Inte ens Annas vänners berättelser stöder hennes version. I själva verket motsäger deras berättelser Annas historia.

Vad talar för att det aldrig förekommit något övergrepp och att Anna hittat på historien? Hennes egen berättelse tyder på att det historien är påhittad. Ett  enkelt”anktest” visar det. Men det viktigaste är Annas eget beteende. Om man beter sig som om man inte utsatts för ett övergrepp så är det sannolikt att man inte varit utsatt för något övergrepp.

Följande skäl talar för att det inte varit något övergrepp.

 • Efter ”övergreppet” jobbade hon tillsammans med Julian på seminariet.
 • Efter seminariet bestämde sig Anna att anordna en kräftskiva för Julian.
 • På kräftskivan säger hon att det är helt ok att Julian sammanbor med henne.
 • På kräftskivan tweetade Anna om hur amazing det var med att ”sitta ute kl 2 och knappt frysa med världens coolaste smartaste folk”.
 • På söndagen är hon med på ett möte med Piratpartiet och bestämmer sig för att bli Julians pressekreterare.
 • Det är inte förrän på torsdagen som Anna får reda på Sofias affärer med Julian som Anna väljer att inte sammanbo med Julian.
 • Under fredagen talar hon om att Sofia blivit våldtagen av Julian, trots att inget i Sofias förhör eller hennes vittnens förhör styrker det.
 • Under fredagen gör hon vad hon kan för att Sofia ska gå till polisen för att få råd.
 • Anna berättar för vänner och kontakter att hon inte har någon avsikt att anmäla Julian
 • I samband med polisanmälan raderar Anna tre kommentarer på Twitter som är kopplade till Julian och kräftskivan.
 • I samband med polisanmälan ber Anna Piratpartiet att radera hennes namn på pressreleasen från den 17 augusti där hon uppges vara Julian Assanges pressekreterare
 • I ett samtal med Kajsa direkt efter besöket på polisstationen säger Anna att polisen feltolkat vad hon sa på polisstationen
 • I polisförhöret den 21 augusti utelämnar Anna medvetet information. Information som indikerar att Julian oskyldig eller att förmildrande omständigheter finns. Hon nämner inget om kräftskivan, tweets, pressekreterarrollen, vad hon pratade med Sofia om, samtalen med Donald etc.
 • Runt 18-tiden den 21 augusti stänger Anna ned sina bloggar
 • Natten mellan den 13-14 september raderar Anna återigen de tre Twitter-kommentarerna. Denna gång på ”spegelbloggen” Bloggy.se. Uppenbart är att hon inte önskar att de tre kommentarerna ska synas.

Utav ovanstående är det svårt, för att inte säga omöjligt, att tro att Anna Ardin har utsatts för något ”sexuellt övergrepp” typ sexuellt tvång under natten mellan 13-14 augusti. Anna Ardin kommer med påhittade falska anklagelser mot Julian Assange.

Den alternativa hypotesen

Jag har visat att det är fullkomligt osannolikt att Anna Ardins anklagelser är riktiga. Det är alltför mycket som tyder på att det är efterhandskonstruktioner. De flesta fakta tyder på det och vittnesberättelserna ger stöd åt en helt annan hypotes än att Julian Assange skulle vara skyldig till sexuella övergrepp. För att bevisa att Annas anklagelser är falska krävs en noggrann polisutredning och en rättegång. Anna är ska givetvis betraktas som oskyldig tills hon tills en dom vunnit laga kraft.

Jag anklagar Anna Ardin för falsk tillvitelse, att komma med falska anklagelser. Jag är fullt medveten om att min anklagelse kan ha allvarliga följder om jag har fel. Det är min förhoppning att polis och åklagare äntligen ska börja att utreda detta fall grundligt. En sådan undersökning omfattar att naturligtvis att utreda Anna Ardins och de anklagelser hon kommer med. Bara för att jag anklagar Anna Ardin för att ljuga och komma med falska anklagelser, falsk tillvitelse, betyder det inte att hon är skyldig. För det krävs att hon blir dömd i en domstol och att domen vinner laga kraft. Till dess ska hon betraktas som oskyldig och hon förtjänar respekt.

Hypotesen som överåklagare Marianne Ny av någon anledning håller fast vid är att Julian Assange är skyldig till en rad sexuella övergrepp. Denna hypotes är med all sannolikhet felaktig. Fakta och vittnesmål motsäger hypotesen.

Så vad hände egentligen under de där dagarna i augusti? Jag har utifrån kända fakta och vittnesmål försökt konstruera ett alternativt händelseförlopp. Ett händelseförlopp som är väsentligt mer sannolikt än det överåklagare Marianne Ny jobbar med, Jag kallar den alternativa hypotesen ”Revenge by proxy”, hämnd genom ombud.

”Revenge by proxy”

Julian kom till Sverige  den 11 augusti och fick en rockstjärnas mottagande. Han var på TV varje dag och han besökte alla stora nyhetsredaktioner. Anna som var en beundrare av Julian och WikiLeaks var delaktigt i att Julian kom till Sverige. Hon var med och arrangerade seminariet den 14 augusti och fungerade som pressekreterare för seminariet. Anna hade ordnat så att Julian bodde i hennes lägenhet.

Anna återkom till Stockholm en dag tidigare än överenskommet, den 13:e augusti, för hon ville träffa Julian. Det hade hon inte gjort tidigare. De hade bara haft mail och telefon kontakt. Paret träffades, åt en bit mat och snabbt inleddes ett romantiskt äventyr, enkelt sex, i Annas lägenhet.

Dagen efter, den 14 augusti, genomförde Julian och Anna seminariet med stor framgång. Anna hjälpte till så att olika journalister fick intervjua Julian. Under en efterföljande lunch träffade Julian en annan beundrare, Sofia Wilén. Under lunchen bestämde sig Anna för att anordna en kräftskiva för Julian. ”Julian vill gå på kräftskiva, nån som har ett par lediga platser ikväll el imorgon?” tweetade Anna. Det är uppenbart att Anna vill ”tala om för världen” att hon och Julian i någon mening tycker om varandras sällskap.

Anna visste inte då om att Julian hade uppsökts av Sofia Wilén som önskade få en del av Julian Assanges berömmelse rent kroppsligen. När Anna jobbar med att få ihop kräftskivan hånglar Julian grovt med Sofia.

På kvällen äger den numera världsberömda kräftskivan rum. Förutom Anna och Julian deltar Johannes Wahlström, Donald Boström, Petra Ornstein, Kajsa Borgnäs, två piratpartister samt ytterligare några vänner till Anna. Under kräftskivan pratar Anna med Julian att hon ”kände sig dumpad” när han jobbade med sin dator från badrummet efter att de hade haft sex vilket Donald råkar överhöra. En indikation på att Anna på något sätt kände sig emotionellt kopplad till Julian. Anna talar om för Johannes att Julian gärna får bo hos henne. Under festen har Julian telefonkontakt med Sofia. På natten tweetar Anna om hur hon känner sig.Dagen därpå, söndagen den 15 augusti, medverkar Anna i sin nya självpåtagna roll som Julians pressekreterare på ett möte mellan Piratpartiet och WikiLeaks. Eftersom Julian kommit till Sverige för att söka arbets- och uppehållstillstånd är det troligt att Anna förutsåg en mer långvarig relation till Julian.

På måndagen den 16 augusti sammanträffar Julian på kvällen med Sofia. Ett sammanträffande som ledde till sexuella kontakter tidigt på morgonen den 17 augusti

Anna gillar kontakten med Julian för det gör att hon ”står närmare informations-Jesus” än andra gör. Genom sin ”närkontakt” får hon status i de politiska sammanhang som är viktiga för henne. Hon har genom sin kroppsliga förbindelse med Julian skaffat sig en ny plattform. En horisontell skulle någon elakt kunna säga. Hon trivs och gillar uppmärksamheten. Hon är viktig och låter omvärlden förstå det.

Under onsdagen den 18 ansöker Julian om arbets- och uppehållstillstånd. På Anna Ardins Twitter finns följande kommentar. En kommentar som Anna runt tiden för polisanmälan raderar. En kommentar som svårligen kan tolkas som om Anna varit offer för ett ”övergrepp” av en av deltagarna på kräftskivan.

Tidigt på torsdagens morgon tweetar Anna igen.

Vad denna kommentar betyder är svårt att veta. Det handlar om Annas syn på internetdejtanalys. OkCupid är av en remarkabel tillfällighet den dating-site som Julian har använt sig av tidigare. Mötesplatsen är en populär svensk motsvarighet. Kanske har Anna möjligen ha testat hur väl hon passade ihop med en viss man? Kanske är hon bara intresserad av internetdejtanalys. Kommentaren är i alla fall inte ett tecken på att Anna är offer för sexuellt övergrepp.

Sofia är på torsdagen besviken på att Julian inte ringer tillbaka. Hon är dessutom orolig att hon fått HIV. Sofia ringer Julian upprepade gånger utan att få svar. Senare under torsdagen får Anna, enligt Petra och Donalds förhör, vetskap om att Sofia har haft sex med Julian. Den kvällen sammanbor inte Anna längre med Julian. Istället bor Anna hos en ännu inte identifierad vän.

Vad gör Anna under torsdagskvällen och natten? Vi vet inte? Men det är sannolikt att hon blev ledsen och förbannad när hon hörde att Julian som hon hjälpt så mycket under senaste veckan gått och lagt sig en tjej i rosa kashmir-tröja. Anna som hade öppnat sitt hem, hjälpt Julian med seminariet, med presskontakter, ställt upp som hans pressekreterare, kanske till och med varit behjälplig när han sökt arbets- och uppehållstillstånd och dessutom hade hon öppnat upp sin kropp för honom. Och tacken hon får är att Julian går tills sängs med en annan. Anna blir sannolikt riktigt förbannad. Och vem skulle inte bli det i Annas situation?

Det är uppenbart för en utomstående betraktare att det är mycket viktigt för Anna Ardin hur andra personer ser på henne.  Hon hade ”visat världen” via tweets och kommentarer att hon var nära Julian Assange och WikiLeaks och allt det står för. Hon hade genom sin närhet till Julian fått en ny status. Annas status som den kvinna Julian sammanbor med och hennes nya roll som en del av WikiLeaks och kampen för öppenhet förlorades på ett ögonblick när Anna förstod att hon var bara en av många tjejer. Anna höll på att förlora ansiktet. Det som hon trodde var en långvarig relation med Julian var inget annat än tillfälligt sex. Hon som berättat ”jag var ju skitstolt, får världens häftigaste man i säng och som bor i min lägenhet”, enligt Donalds vittnesmål, börjar fundera på vad hon ska göra för att visa Julian att man kan inte behandla Anna Ardin hur som helst.  Och kanske började hon fundera på att hämnas. Anna har sedan tidigare funderat på hur man kan hämnas på en otrogen man. Se Annas sjustegs-program för hämnd.Varför skrev Anna något så konstigt som ett sjustegs-program för hämnd? Varför inte använda hennes egna ord.

“Sometimes it is difficult to go on without some kind of payback. As a human being you should be able to understand that. In this case I was very upset with someone who betrayed me for a long time. My revenge at that point consisted in posting this translation.”

Anna Ardins stora plan, Revenge by proxy

Fredagen den 20 kom Anna på en listig och giftig plan. Den gick ut på att orsaka Julian ett helvete utan att Annas fingeravtryck skulle synas. Sofia är det perfekta redskapet för Anna. Sofia söker kontakt med Julian för att hon är mycket orolig för att ha fått HIV och Sofia vill att Julian ska ta ett HIV test så att Sofia ska slippa oroa sig. Anna ser en möjlighet att ställa till elände för Julian..

Efter samtal med Sofia finslipade Anna planen. Den gick ut på att få Sofia att stå för en polisanmälan mot Julian. Då skulle Anna själv inte synas. Ingen skulle kunna kritisera henne för att hon anmält Julian. Hon skulle bara uppträda som ett stöd till Sofia, helst osynlig i bakgrunden, möjligen som stödvittne. En sann syster som hjälper en annan syster i nöd.  Det fanns bara två problem. Hur skulle hon få Sofia till polisen och hur skulle hon få Sofia att tro på att hon var offer för ett brott? Anna visste att om bara Sofia kom till polisen och berättade sin historia, uppbackad av Anna, så skulle polisen ta över. Sexualbrott står nämligen under allmänt åtal.

För att Annas vänner och kontakter ska tro på Annas historia är det viktigt att de förstår att Sofia har varit blivit våldtagen. Därför berättar Anna att Sofia blivit våldtagen. Anna vill också att vännerna ska veta att hon själv inte tänker anmäla Julian utan att hon likt än äldre syster hjälper och stöttar ”sin yngre syster”. Att notera är att det finns inget i Sofias vittnesmål eller hennes stödvittnens vittnesmål som stöder uppgiften om att Sofia skulle blivit våldtagen. Den enda som nämner det är Sofias ex-pojkvän Seth.

Sofia är enormt oroad av att ha fått HIV. Det har alla vittnat om. För att sätta bollen i rullning påverkas Sofia att gå till Södersjukhusets våldtäktsmottagning. Där ska hon kunna bli undersökt och få profylaktisk medicin mot HIV. Under tiden pratar Anna med Donald och framför ett ultimatum. Om inte Julian tar ett HIV-test går Sofia och Anna till polisen. Många samtal rings. När Julian vägrar att ta ett HIV-test är det enkelt för Anna att övertyga Sofia om att de måste gå till polisen för att få råd om hur man kan tvinga Julian att testa sig. Så Sofia går tillsammans med Anna till polisen för att få råd om hur man ska få Julian att testa sig.

Väl hos polisen börjar de två kvinnorna prata om vad som hänt dem. Och att de varit utsatta för brottet våldtäkt. Donald Boström berättar följande:

”Och sedan ringer Anna igen och säger att, nu har vi varit på polisen och Sofia berättade sin historia och, ja eftersom jag satt där så fyllde jag i med en mening. Det här är väldigt ordagrant som jag kommer ihåg att hon berättar. Eh, jaha sa jag, och vad var den meningen. Jo den meningen var att jag tror att Sofia talar sanning för att jag upplevde något liknande säger Anna då. Och då berättade hon det där med kondomen då, därför så tror jag att det är sant. Och jag kan inte de här polisiära teknisiteterna men då berättade Anna, eftersom vi plötsligt var två kvinnor som hade en utsaga i, mot samma man så blev det ett allmänt åtal och så blev det en anmälan fast vi inte hade anmält.”

Det verkar som om Anna i sin iver för att få Julian anmäld för våldtäkt berättar sin kondomhistoria för att ge stöd åt Sofias berättelse. Men polisen förstår av Annas berättelse att även Anna är ett offer. När jouråklagaren Maria Häljebo Kjellstrand får höra historien om de två kvinnorna som är utsatta för allvarliga sexövergrepp fattar hon beslut om att Julian Assange ska häktas i sin frånvaro. Anna kan lämna polisstationen nöjd med det faktum att Julian är anmäld för våldtäkt av Sofia.

Det är därför inte konstigt att Anna berättar kondomhistorien för Kajsa Borgnäs först på festen fredagen den 20 augusti direkt efter polisanmälan. Anna hade inte kunnat berätta det tidigare. För hon hittade på det inför besöket på polisstationen. Det är därför historien har blivit så fullkomligt bisarr. Den blir inte bättre av att Anna, när hon blir förhörd den 21 augusti, berättar en annan variant och gör vad hon kan för att utlämna fakta.

Stöder fakta och vittnesmål den alternativa hypotesen?

Som jag visat finns det inget som tyder på att Julian och Annas relation var egenartad eller konstig på något sätt. Julian sammanbodde med Anna till den 20 augusti, dagen för polisanmälan. Fram till polisanmälan ordade Anna en kräftskiva för Julian, hon tweetade om hur nöjd hon var i hans sällskap och hon valde även att bli hans pressekretare. Detta tyder på att de relation var ok.

Inget i Donald Boströms eller Johannes Wahlströms förhör tyder på ett ”övergrepp” den 13-14 augusti. Inget. I själva verket är deras berättelser en bekräftelse på motsatsen.

Kajsa Borgnäs fick veta hela historien först efter det att Anna varit på polisstationen. Frågan uppstår genast, vad fick Kajsa veta innan Anna gick till polisen? Att döma av Kajsas reaktion, inte mycket. Kajsa reagerade inte nämnvärt på det Anna berättade under kräftskivan. Kajsa är inte ens säker på att Anna berättade något väsentligt under kräftskivan.

Det enda kvarvarande vittnet är Petra Ornstein. Hon säger att hon inte förstod vikten av det Anna berättade under kräftskivan. Det var inte förrän dagen efter, på mötet med Piratpartiet, som Petra helt förstod vad Anna berättade. Det är därför märkligt att Petras berättelse skiljer sig så markant från Annas egen berättelse.

Det är i huvudsak Annas egen berättelse som är det enda som tyder på att det skulle vara fråga om något övergrepp.

De flesta vittnen bekräftar att Anna inte hade för avsikt att polisanmäla Julian. Och flera vittnen bekräftar att Anna sagt att Sofia blivit våldtagen och att hon vill anmäla Julian. Av Sofias och hennes stödvittnens förhör är det inga som nämner att Sofia blivit våldtagen och att hon vill polisanmäla Julian. Den enda som nämner att Sofia blivit våldtagen är Seth Benson, Sofias ex-pojkvän.

Annas berättelse om brottningen före samlaget och den avsiktligt förstörda kondomen är inte trovärdig. Och det faktum att Anna, åtta dagar efter samlaget, säger att hon tror att hon har kondomen kvar är en annan ytterligt märklig detalj. Lägg till detta Annas berättelse om hur viktigt det är för henne att Julian använder kondom och att hon är övertygad om att Julian avsiktligt förstörde kondomen och hon trots det inte visat något som helst intresse för att titta närmare på kondomen.

Och som om detta inte var tillräckligt har vi Annas beteende som ytterligare ett starkt bevis på att Anna hittar på historien. Hon gör också vad hon kan för att undanröja allt som tyder på att inget övergrepp har skett.

Vad händer sedan affären exploderat i media?

När chefsåklagare Eva Finné avskriver misstanken om våldtäkt mot Sofia Wilen vid 16 tiden på lördagen den 21 augusti är helt plötsligt Anna Ardin helt ensam. Hennes plan att stå i bakgrunden till Sofias anklagelse har helt plötsligt imploderat. Anna är exponerad som den enda personen som anklagar Julian Assange. Det var inte alls vad Anna hade planerat. Hon blir tvingad att göra något och göra något snabbt. Det är också för sent att backa så hon har inget annat alternativ än att köra vidare.

Anna får kontakt med Claes Borgström och ber honom att bli målsägarbiträde för henne och Sofia Wilén. Det är ett utmärkt val. Claes Borgström som tappat mycket trovärdighet i samband med hans mediokra insats i fallet Thomas Quick behöver ett stort mål för att komma tillbaka. Claes Borgström ser sin chans. Han satsar helhjärtat på fallet. Vill du veta mer om Claes Borgströms betydelse i fallet läs detta.

Sen drar Anna en vinstlott. När Julian Assange förstår att han är anklagad för våldtäkt och ofredande börjar han prata om ”dark forces” och att han blivit varnad för ”sexfällor”. Julian gör allt vad han kan för att koppla ihop anklagelserna med WikiLeaks och så försöker han få det till att det handlar om att onda USA tillsammans med knähunden Sverige är på jakt på honom för att komma åt honom. Det får till resultat att media och bloggare världen över letar efter konspirationer och fullkomligt bisarra förklaringar till vad som hänt. Ingen verkar bry sig om fakta, anklagelserna från de två kvinnorna. Alla pratar om något helt annat.

När överåklagare Marianne Ny återupptog förundersökningen 1 september och Julian inte omedelbart blev förhörd blev han givetvis orolig och misstänksam. Han litar inte på polis och åklagare. När slutligen Marianne Ny den 22 september, efter 21 dagar, önskar förhöra Julian har han inte längre någon lust att medverka. Den 27 september lämnar Julian Sverige för att inte återvända.

Julian var inbokad att deltaga på ett seminarium om Afghanistan den 6:e oktober och han var också inbokad att hålla tal på en demonstration den 9:e oktober. Julian bestämmer sig för att bryta dessa överenskommelser. Med all sannolikhet för att slippa bli förhörd av polisen.

Eftersom det ser ut som om Julian försöker att undvika att bli förhörd av polisen så bestämmer sig åklagaren till slut att utfärda en Europeisk Arresteringsorder (EAW) och Julian blir gripen den 7 december i London. Då tar fallet en ny vändning. Julian och hans team av engelska försvarsadvokater understödda av ett antal kändisar går ut på en mediakampanj där man försöker utmåla Sverige som en knähund till USA och som har ett rättssystem som påminner om forna tiders Sovjetunionen under Stalins tid. Med den skillnaden att nu styrs det hela av ett gäng feminister. Mark Stephens, Julians engelske advokat, gör även jämförelser mellan Marianne Ny och Lavrentij Berija, Stalins ökände chef för säkerhetstjänsten. Julian, som inte vill vara sämre, kommer med sanslösa påståenden om att ”Sweden is the Saudi Arabia of feminism.” Man försöker utmåla Sverige som USAs 51:a stat och enda anledningen till att Sverige vill ha Julian utlämnad är för att skicka honom till Guantanamo för att glädja Sarah Palin. Självklart nämner man inte att Julian löper en större risk att utlämnas från England än han skulle göra om han blev utlämnad till Sverige. Inte heller nämner man något om att Julian i augusti ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd i USAs 51:a stat.

I en kommande artikel kommer jag granska de allvarliga fel som Julian och hans försvarsteam har gjort som har medfört att fallet blivit mer komplicerat. Vad man måste ha i åtanke är att Julians kritik av Sverige till stor del är så felaktig att även supprters till Julian och WikiLeaks börjar tro att Julian måste vara skyldig till något. Annars skulle man inte komma med ett så desperat försvar. Julians försvarsstrategi fungerade kanske i journalistkretsar i London men den har varit förödande i Sverige. För att göra det hela ännu mer bisarrt kommer så Julians försvarsteam med påståendet att Julian sannolikt inte kommer att få en rättvis prövning i domstol eftersom mediaklimatet i Sverige är negativt inställt till Julians märkliga försvar.

Jag är den förste att erkänna att vi har allvarliga problem med rättssystemet i Sverige. Julian har pekat på några få av problemen. I en kommande artikel kommer jag att gå in på det i mer detalj.

När Julian bestämde sig för att inte inställa sig till förhör och börjar försvara sig med enastående påståenden måste Anna Ardin ha känt sig riktigt nöjd. Helt plötsligt är hennes falska anklagelser inte intressanta. Istället dyker komiska figurer som Michael Moore upp för att bevisa för världen att han inget förstått av vad fallet handlar om och att hans kunskaper om det svenska rättssystemet är minst sagt bristfälliga. För att få en liten insikt om djupet av Michael Moores okunskap läs Mårten Schultz öppna brev till Michael Moore.

Slutsatser

Denna extremt långa artikel är ett försök att sätta ljuset på det som är centralt i detta fall. Vad var det som hände i Stockholm i augusti 2010 mellan Julian Assange och två kvinnor och vad är det som de två kvinnorna anklagar honom för. Det är också ett försök att uppmana er att inte lyssna till vad Julian Assange själv säger för han verkar inte ha förstått vad fallet handlar om. Han verkar mer vara intresserad av att måla ut sig själv som nsanningens företrädare på jorden och att ha är han jagad av nästan alla av planetse ”dark forces”.

Polis och åklagare har gjort en extremt dålig förundersökning, läs detta. Och förundersökningen är partisk, läs detta. Polis och åklagare har ägnat tid och energi åt att försöka hitta bevis på att Julian är skyldig till det han anklagas för utan att göra något för att ta in hans version av det som hänt. Polis och åklagare har brutit mot den viktiga objektivitetsprincipen, Rättegångsbalken kapitel 23 §4. Man har åsidosatt grundläggande regler för rättssäkerhet.

Det råder ingen som helst tvekan om att Anna Ardins anklagelser är påhittade. Det är framgår med önskvärd tydlighet. Att polis och åklagare inte upptäckte detta redan i augusti visar bara på monumental oförmåga. Det visar bortom rimligt tvivel att svenska myndigheter inte kan utreda sexualbrott. Om polis inte kan skilja mellan uppenbart falska anklagelser och riktiga anklagelser så finns det mycket små chanser att verkliga offer för sexövergrepp kommer att få upprättelse och rättvisa.

Claes Borgström har varit målsägarbiträde i detta fall. Det måste varit fullständigt solklart för honom att Anna Ardin kommer med falska anklagelser. Trots det fortsätter Claes Borgström att göra vad han kan för att stödja Anna Ardins falska anklagelser. Det kan omöjligen vara så att ett målsägarbiträdes uppgift är att ge stöd åt falska anklagelser. Frågan är vem granskar Claes Borgström?

Detta fall hade kunnat slutat för länge sedan om Julian Assange hade agerat korrekt från början. Det är inte kriminellt att vara dålig på att ”jonglera” två kvinnor samtidigt. Men om Julian från första början hade sagt att anklagelserna är en privatsak, att det är något mellan honom och de två kvinnorna, att det har inte ett dugg att göra med WikiLeaks och att det hela måste vara ett missförstånd och att han ska reda ut det med polisen så fort som möjligt. Julian kunde med några väl valda ord satt stopp för hela denna affär redan i augusti. Och om Julian hade tillsammans med sin försvarsadvokat gått till ett förhör med polisen så hade han varit en fri man inom några timmar.

Så vad bör göras nu?

För mig framstår det som ett rimligt första steg Julian anklagar Anna Ardin för falsk tillvitelse och ber polisen att göra en förundersökning. Då kan han be att få se vad polisen har gjort för utredningsåtgärder runt den 16 september när polisen fick tips om att Anna Ardin döljer information vilket tyder på att hennes historia är påhittad.

Sen är det dags för Julian att sätta sig på ett plan för att flyga till Stockholm och svara på de frågor som polisen har. Han kan, om han så önskar, välja att vägra uttala sig under förhöret. Men det framstår som en riktig dum strategi om han anklagar Anna Ardin för falsk tillvitelse.

Det absolut största hindret för att få slut på detta långdragna fall är Julian Assange själv. För att kunna komma till vägs ände måste Julian förstå vad många av oss redan har förstått. Att Julians försvar hittills har varit meningslöst och att Julians förståelse av vad fallet handlar om har bristfällig från dag ett. Men det kräver ett stort mod för att kunna erkänna att man har fel. Men det har en mycket stor fördel. Det kan vara så att man kan ha rätt i resten av sitt liv.

En slutkommentar. Jag tror inte att Sofia Wilén haft några onda avsikter eller att hon önskat skada Julian Assange. Hon var sjukligt orolig för att fått HIV och hon utnyttjades cyniskt av Anna Ardin. Så jag känner verkligen för Sofia och den hemska situation hon hamnat i. Men jag kan inte sluta att tänka på att anledningen till att hon hamnat i denna hemska röra beror på att vi har sexualbrottslagar som är mycket svåra att förstå. Förhoppningsvis kommer detta fall att få en positiv effekt. Och det är att svenska män och kvinnor kommer att förstå vad som är skillnaden mellan samtycket sex och sexövergrepp.

Textruta: Jag raderade tweetsen för att försöa undvikaden medieuppmärksamhet jag fattade skulle komma, det var jobbigt nog ändå, och den översatta listan på hämnd har jag aldrig försökt radera. Jag förstår inte alls hur den skulle kunna vara relaterad till detta.
Textruta: Jag raderade tweetsen för att försöa undvikaden medieuppmärksamhet jag fattade skulle komma, det var jobbigt nog ändå, och den översatta listan på hämnd har jag aldrig försökt radera. Jag förstår inte alls hur den skulle kunna vara relaterad till detta.

33 reaktion på “Sex, lögner, inga videoband och mer lögner. Falska anklagelser i fallet Assange.

 1. En lång men intressant artikel, där jag kan instämma i det mesta av dina slutsatser. Det finns dock en liten hake. Om Sofia Wilen var på Södersjukhusets specialavdelning för våldtäktsoffer, hade hon med all säkerhet blivit informerad om att polisen inte kan tvinga JA till HIV-test.

 2. Göran!

  Tusen tack för en mycket välskriven och detaljerad genomgång av Assange-fallet. Detta är antagligen den mest genomarbetade och välskrivna artikeln i ämnet till dags datum. Jag kan bara hålla med i det du skriver. Nu är det på tiden att det svenska rättsväsendet börjar granska alla inblandade i fallet och kanske du speciellt Anna Ardin!

 3. En eloge till dig Göran, för ett gediget arbete med detta fallet. Mycket värdefullt oavsett utgången. Det är lärorikt och samtidigt skrämmande att se den diskrepans som råder mellan de uppgifter du tagit del av och sammanställt (som blev offentliga och alla nu kan ta del av) och hur så gott som samtliga stora nyhetsproducenter väljer att lägga fram dem.

  En sak bara:

  ”Sen drar Anna en vinstlott. När Julian Assange förstår att han är anklagad för våldtäkt och ofredande börjar han prata om ”dark forces” och att han blivit varnad för ”sexfällor”. Julian gör allt vad han kan för att koppla ihop anklagelserna med WikiLeaks och så försöker han få det till att det handlar om att onda USA tillsammans med knähunden Sverige är på jakt på honom för att komma åt honom.”

  ”Detta fall hade kunnat slutat för länge sedan om Julian Assange hade agerat korrekt från början. Det är inte kriminellt att vara dålig på att ”jonglera” två kvinnor samtidigt. Men om Julian från första början hade sagt att anklagelserna är en privatsak, att det är något mellan honom och de två kvinnorna, att det har inte ett dugg att göra med WikiLeaks och att det hela måste vara ett missförstånd och att han ska reda ut det med polisen så fort som möjligt. Julian kunde med några väl valda ord satt stopp för hela denna affär redan i augusti. Och om Julian hade tillsammans med sin försvarsadvokat gått till ett förhör med polisen så hade han varit en fri man inom några timmar.”

  Agerat korrekt säger du? Det är lätt att vara efterklok. Jag tycker inte att det finns grund att säga att Assange bemötte anklagelserna felaktigt efter att mediastormen drog igång med feta rubriker om våldtäkt. Varför? Jo, om utgångpunkten är, som du själv anser, att Assange hade sex med dessa kvinnor utan ‘mens rea’ d.v.s Assange tycker inte själv att han gör något brottsligt när han har sex med kvinnorna, hans samvete är m.a.o rent under och efter sexet, så måste anklagelserna varit obegripliga för honom. AA och SW var två ligg bland många andra, sedan back to business med Wikileaks var väl tanken? Vad skulle han tro? Det skulle inte varit första gången en ”honey trap” ordnats för att sätta dit en person och han hade fått varningar om detta innan den här händelsen.

  Mot bakgrund av att Wikileaks faktiskt är ett hot mot världens mäktigaste låg det väldigt nära till hands att tro att en konspiration låg bakom. Det är inga småsaker det handlar om. Glöm inte vad som hänt och händer med Bradley Manning t ex! Se vad världens största, bästa, vackraste och friaste demokrati (om en talesperson för USA får säga det själv menar jag!) är kapabel till när en ung man anser att folket i USA och övriga världen måste få veta mer av sanningen bakom om kriget i Irak mm och agerar därefter. För övrigt intressant att jämföra med denna historia:

  http://www.epochtimes.se/articles/2011/06/27/21636.html

  Clas Borgström i ett uttalande i Expressen igår:

  ”De två svenska kvinnor som anmälde Julian Assange för sexbrott börjar tappa tålamodet när utlämnandet drar ut på tiden.
  Claes Borgström hade kontakt med sina klienter senast i dag, tisdag.
  – Det har gått nästan ett år. De tycker det är olidligt att tiden går, det rörs upp hela tiden. Jag tycker det är hänsynslöst av Assange, alla vet ju att han kommer att lämnas ut, säger Borgström.”

  http://www.expressen.se/nyheter/1.2498105/borgstrom-kritiserar-assanges-advokat

  Hänsynslöst av Assange? Marianne Ny kan precis när som helst hålla förhör med Assange och har så kunnat under hela den tid som gått, hon har valt att inte göra det, utan att förklara varför. Det är hänsynslöst mot både Assange och kvinnorna. Feministen Borgström kör en en stil som framställer kvinnorna som hjälplösa offer som vi skall tycka synd om.

  Nej, Assange har fortfarande anledning att hålla sig borta från Sverige. Jag skulle gjort likadant. Hans liv står verkligen på spel.

  • Larsa,

   Till frågan om hur Julian Assange bemötte anklagelserna om våldtäkt den 21 augusti och några dagar framåt.

   Av vittnesförhören med Donald Boström och Johannes Wahlström framkommer tydligt att de har pratat med Julian om Annas och Sofias anklagelser och att om han inte tar ett HIV test så riskerar han att bli polisanmäld. För Julian måste det ha varit fullkomligt solklart att de två kvinnor som står bakom anmälan mot honom är Anna och Sofia. Du skriver ”låg det väldigt nära till hands att tro att en konspiration låg bakom.” Det är inte sant. I själva verket var det fullkomligt uppenbart att det absolut inte rörde sig om en konspiration. Det handlade om två kvinnor som Julian hade haft sex med. Så Julians första kommentar att det måste handla om ”dark forces” är desinformation.

   Julian gör vad han kan för att koppla sexanklagelserna mot honom som privatperson till en fråga om att WikiLeaks är under attack. Det är detta som komplicerat fallet. Sexanklagelserna mot Julian är relativt enkla att hantera som jag visat i mina artiklar. Det svåra att hantera är de fullkomligt bisarra konspirationsteorierna som blivit resultatet av Julians första uttalanden.

   Att polis och åklagare hanterat fallet märkligt är inte ett bevis på att Sverige i hemlighet försöker få Julian utlämnad till USA. Det är ett bevis på att vi har polis och åklagare som inte är kompetenta att göra bra utredningar av anklagelser om sexualbrott.

   • Är det verkligen ”fullkomligt solklart” att Assange skulle göra en omedelbar koppling mellan det som kvinnorna hotade med och de plötsliga rubrikerna om våldtäkt bara några dagar efteråt? Det är ju verkligen helt osannolikt att det skedde! Uppgifterna från polisen borde ju inte kommit ut i det läget. Som att Assange (som enligt egen uppfattning bara hade haft ”vanligt” sex med dem) skulle se en löpsedel och tänka ”shit, de gick till polisen!”. Jag tycker inte att det är rimligt att anta att han skulle veta vem som anmält honom i det skedet. Det är ju inte precis någon logik i att en kvinna eller två hotar en man med att polisanmäla honom om han inte går och testar sig för HIV och att det bara dagar efteråt, med feta rubriker, i en av Sveriges största tabloider, står att han är en våldtäktsman.

    Personligen tror jag inte att Sverige i hemlighet försöker få Assange utlämnad men ser inget konstigt i att Assange utgår ifrån det, men jag tror också att Sverige viker sig direkt för USA om det i USA skapas något juridiskt incitament som de kan åtala Assange med. Och ett sådant incitament försöker de arbeta fram, såvitt jag förstår. Jag säger det igen, se vad de gjort med Bradley Manning. Inget åtal har väckts ännu men han har fått spendera månader i isolering och utsatts för tortyrliknande behandling. Om Bradley Manning inte blir avrättad så är det väl mycket troligt att han får spendera resten av sitt liv i fängelse.

   • Julian har sitt förhör erkänt att Anna, fredagen den 20:e, kommit med en ett antal anklagelser är klarlagt. ”JA: Fredagen den 20:e. Samma dag som polisen kontaktades talade jag med Anna och Anna anklagade mig för åtskilliga saker, flera saker. Och det var ett antal falska uttalanden också. Under den konversationen så gjorde hon en liknande anklagelse, hon sa att jag tagit av mig en kondom under samlag. Det var första gången jag hörde den anklagelsen.” Julian har också haft ett samtal den 20:e med Sofia ”JA: På fredagen den 20:e så kontaktades jag av en gemensam vän till Anna och mig. Det var en kvinna som heter Sonja och som var på sjukhuset. Hon hade nämnt någonting om DNA och polis. Och jag var väldigt upprörd att höra det här. Det var ingen som påstod någonting, det skulle bli en lång historia om jag skulle gå in i det här”

    Enligt Donalds och Johannes förhör har de haft samtal med Julian om Annas och Sofias anklagelser och att Julian skulle bli polisanmäld om han inte tog ett HIV test.

    Att Julian mindre än 24 timmar efter att Anna, Sofia, Donald och Johannes har pratat med honom om allvarliga sexanklagelser skulle ha glömt det bort framstår inte som troligt. På ett mycket tidigt stadium stod det klart att bakom anmälan stod två svenska kvinnor. Att Julian inte varit helt medveten om att bakom anklagelserna låg Sofia och Anna är därför inte rimligt att tro. Det finns alltså inga som helst tecken på att det handlar om en konspiration. Det finns extremt tydliga tecken på att två kvinnor ligger bakom sexanklagelser mot Julian som privatperson. Att Julian i det läget försöker få det till att ”dark forces” är ute efter WikiLeaks är också klarlagt. Det är därför jag är kritisk till hur han hanterat frågan.

    Att Assange tror att Sverige kommer att utlämna honom till USA är något som Assange tror. Det finns inget faktastöd för den tron. Att du tror att ”Sverige viker sig direkt för USA” är något som du tror. Jag skulle vilja veta vilka fakta du baserar den tron på. Jag har hört talas om detta under mycket lång tid och ännu inte sett något som tyder på att det finns en risk att han utlämnas till USA från Sverige. Risken för utlämnande är större från England. Det är fakta.

   • OK, det kanske är sanning att Assange förstod direkt att det var Ardin och Wilén som anmält honom och att han förtjänar kritik på den punkten. Det är omöjligt att veta, även för dig. När jag försöker tänka mig in i Assange´s situation då mediadrevet startade, får jag känslan av att det borde varit många tankar som for igenom hans hjärna och inte bara ett definitivt konstaterande att ”nu har de gått till polisen, precis som de sa att de skulle”. Det lär inte ha varit det första hotet mot Assange och Wikileaks.

    ”vilja veta vilka fakta du baserar den tron på. [att Sverige skulle vika sig för USA] Jag har hört talas om detta under mycket lång tid”

    Just det, INTE hört talas om detta under mycket lång tid menar du. Vad är mycket lång tid? December 2001? Vad har det med saken att göra huruvida det var längesen man hörde talas om det? Det som inte skedde igår kan mycket väl ske imorgon.

    http://svt.se/2.22620/1.1950189/utvisad_svensk-egyptier_svart_markt_av_tortyr

    Utvisades december 2001, detta under en socialdemokratisk regering. Finns det anledning att tro den nuvarande regeringen skulle vara mindre följsam med USA idag?

    Det jobbas i USA på att hitta något åtalbart i Wikileaks verksamhet, det är ett faktum, hittar de på något som eventuellt kan få Julian Assange bakom lås och bom så kommer Sverige´s regering och rättsväsende knappast att ställa sig på Assange´s sida och försvara hans rättigheter. Tror du verkligen det? Det kommer att bli helt upp till USA att bestämma, det är jag övertygad om. Sverige har ingen sådan nationell integritet längre som jag ser det.

    http://online.wsj.com/article/NA_WSJ_PUB:SB10001424052748704488404575441673460880204.html

    Det är också ett faktum att USA systematiskt hållit personer fångna och utfört tortyr på dem vid Guantanamo Bay, utan rättslig prövning, många helt oskyldiga. En av Wikileaks´ senaste publiceringar visar detta.

    http://wikileaks.ch/gitmo/prisoner/766.html
    http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/8471907/WikiLeaks-Guantanamo-Bay-terrorist-secrets-revealed.html
    http://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/wikileakss-guantanamo-bay-files-the-numbers-and-names-to-know/2011/04/25/AFrXo6hE_blog.html

    Har inte den svenska regeringen intressen i världen? Sammanfaller dessa intressen mera med USA´s regering eller Wikileaks verksamhet? Från diplomatrapporterna som Wikileaks publicerade fanns ju bland mycket annat uppgifter om Bildt och Billström.

    http://www.svd.se/nyheter/inrikes/ministrar-ville-stoppa-vag-av-irakier_5881645.svd

    Den nyheten duckade de skickligt genom att kalla rapporterna för ”tredjehandsinformation” och sådan information kommenterar de minsann inte. När jag bevittnade Billström och Bildts uttalanden i TV så fick jag uppfattningen att det var en väl planerad strategi. De hade suttit och gjort upp hur dessa uppgifter skulle bemötas.

    På vilka fakta grundar du påståendet att risken är större att han utlämnas till USA från Storbrittanien?

    Egentligen är allas vår tro och spekulation irrelevant. Även om risken att Assange utlämnas till USA är större i UK än i Sverige så är det Assange´s och hans rådgivares uppfattning som avgör.

   • Larsa,

    Bra att vi är överens om att Julian måste ha vetat om att det var Anna och Sofia som låg bakom anmälan mot honom. Jag menar inte att Julian gjort något kriminellt när han pratar om att ”dark forces” ligger bakom. Det är bara sällsynt obegåvat. Julians eget agerande har gjort denna fråga mycket större än vad den är. Julian har på eget val ställt till det för sig.

    Jag känner till att två egyptier som sökte asyl i Sverige blev i december 2001 utlämnade till Egyptien. De som skötte transporten var amerikanska agenter. Jag kan omöjligen se några likheter mellan fallet med de två egyptierna och Julian Assange. När Julian Assange kommer till Sverige, vilket är troligt att han gör, är han skyddad av ett Europeiskt regelverk som Sverige inte kan bryta bara för att någon amerikansk myndighet visslar. Jag kan förstå att svenska myndigheter utvisade de två egyptierna tre månader efter attacken på World Trade Center. Det betyder inte att det var rätt och riktigt.

    Anledningen till att jag påstår att risken att utlämnas från England är större än att utlämnas från Sverige är att om Julian, eller någon annan person för den delen, blir utlämnad till Sverige från England så gäller helt andra regler för utlämning. Helt plötsligt blir det två länders domstolar och regeringar som blir inblandade. Om Sverige skulle godkänna ett utlämnande till USA så kommer en domstol i England att pröva fallet eftersom det var från England Julian utlämnades till Sverige.

    Till sist. Det är inte Julian Assange och hans rådgivares uppfattning som avgör. Det är lagar och förordningar och domstolar som avgör. Något som Julians nya advokater har förstått. Vi har sluppit höra långa och virriga utläggningar av Julian och hans advokater på trappan utanför domstolen.

   • Vi är INTE överens om att han måste ha vetat det i inledningsskedet, när uppgifterna publicerades. Du är dock mera insatt.

    Fallet med egyptierna visar att Sverige har tillåtit CIA att i hemlighet låtit deportera människor utomlands från Sverige. CIA har i hemlighet befunnit sig på svensk mark och fängslat dessa personer. Kanske kan det uppstå likheter till fallet med egyptierna om USA får det till att Assange är en terrorist? Inte för att jag håller det för sannolikt att så kommer ske men jag föreställer mig hur Assange ser på Sverige utifrån, som utlänning som inte känner Sverige så väl.

    ”Det är lagar och förordningar och domstolar som avgör.”

    Det jag menar är att Assange och hans rådgivare avgör vad som är mest fördelaktigt/riskfritt för Assange utifrån dessa lagar och förordningar. Assange litar inte på det svenska rättsväsendet efter vad som skett här och kanske utifrån tidigare händelser. Assange kan heller inte läsa eller tala svenska. Assange är ju dessutom en person som redan på 80-talet hackade sig in och fick tillgång till information från t ex Pentagon, detta långt före internet fungerade som vi känner det idag. Vad vet Assange som de flesta ”vanliga människor” inte vet?

    Du har ju själv på ett utmärkt sätt visat fram att det som håller på att ske i fallet Assange mycket väl kan vara ett justitiemord.

   • ”Att polis och åklagare hanterat fallet märkligt är inte ett bevis på att Sverige i hemlighet försöker få Julian utlämnad till USA. Det är ett bevis på att vi har polis och åklagare som inte är kompetenta att göra bra utredningar av anklagelser om sexualbrott.”

    Jag har inte påstått att det är ett bevis för det. Har Julian Assange gjort det? Om Assange förstår och håller med om den uppfattning du själv har – att Sverige, åtminstone i detta fall, brustit i rättssäkerheten tack vara inkompetenta åklagare och poliser – så har han ju ytterligare en anledning att hålla sig borta från Sverige.

    Apropå ”dark forces”. Det är ju ett väldigt luddigt uttryck, vad betyder det? Om han nu använde sig av det uttrycket undrar jag vad han syftade på? Kanske kvinnorna, kanske Pentagon, CIA, radikalfeminism, smutskastning…alltsammans på en gång? Enligt din egen analys så är det troligt att ena kvinnan ljuger. Att ljuga för polis och åklagare är inte det att sätta mörka krafter i spel?

  • Larsa!
   Jag håller med mycket av din replik, men har väldigt svårt för din kommentar om att ”hade assange agerat korrekt från början….” osv. Varför är det Assange som måste agera rätt från början?! Värför är det just assange som har skyldigheten att agera rätt för att få det hela ur världen???! Ansvaret att agera rätt tycker jag ligger tyngst på de svenska myndigheterna. Hade de svenska polismyndigheten och rättsväsendet agerat rätt från början så hade det hela lagts ner förlänge sen. Nu är det inte bara så att Svenska myndigheterna agerade vansinigt skandalöst från början utan de fortsätter å agera mycket märkligt än idag gällande fallet. Svenska main-stream medierna då?! Hade main-stream medierna gjort sitt jobb bra hade heller inte funnits något assange-fall att prata om. Sluta skuldbelägga assange som den enda part som borde agerat korrekt. Han är den part som minst av alla bär detta ansvar.

   • Det är inte min kommentar. Det är Göran Rudling som tycker så. Det är ett citat från hans text.

  • Om risken att utlämnas till USA.
   När jag kritiserar Julian Assange och hans försvarsteam dyker det alltid upp personer som blir upprörda. Som om man inte får kritisera Julian Assange eftersom han är ”gudalik”, han har inte gjort några fel. Tron på Julian Assange och hans oförvitlighet påminner om religiös fundamentalism. Och det finns inga gränser för vad man kan hitta på för att försvara Julian Assange.

   På sidorna Sweden versus Assange finns mycket information. Väldigt mycket av informationen är felaktig. Det finns dessutom en ovilja hos de som driver sidorna att korrigera uppgifterna trots påpekanden om fel. Orden ”Justice will prevail ….” stämmer dåligt med innehållet på sidorna. Mer korrekt vore ”Desinformation will prevail ….”.

   På en sida skriver man om risken för utlämning till USA, http://www.swedenversusassange.com/US-Extradition.html. Man försöker göra ett nummer av att Sverige skulle ha ett speciellt utlämningsavtal med USA som gör att vi lite hur som helst kan utlämna Julian Assange till USA och man menar att risken är överhängande att Julian Assange skulle bli ”utlånad” till USA tack vare detta avtal. Låt oss granska det hela.

   Lagen man hänvisar till är Lag (1957:668) om utlämning för brott. Om vi till att börja med frågar oss när lagen är tillämplig kan vi i §1 läsa att lagen är INTE TILLÄMPLIG när lagen om Europeisk Arresteringsorder är tillämplig. Så till frågan om det är ett speciellt utlämningsavtal med USA. Av lagtexten kan vi se att det är en lag som rör utvisning till flera länder.

   Det vore klädsamt om de som envisas med att prata om ”bilaterala utlämningsavtal med USA” kollade fakta innan de skriver. Och så vore det trevligt om de som skriver ”Justice will prevail …” på ett korrekt sätt kunde redovisa vad som gäller. Men det är väl för mycket begärt.

   • Citerar: ”Lagen gäller inte om […] lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder är tillämplig i förhållande till den andra staten.

    Det brott som Assange kommer att anklagas för av USA (oklart ännu vilket) är oberoende av sexbrottsanklagelserna. Någon EAW kommer USA knappast att utfärda, så tillämpligheten du drar så stora växlar på är noll.

    Du förstör tyvärr mycket av din trovärdighet med yrandet om konspirationsteorier och bisarra kulter. Vem som helst kan konstatera att du inte presterar några belägg, och då ligger det nära till hands (inte minst för dina belackare) att dra slutsatsen att din övriga faktakoll är lika undermålig. Det är synd att du skjuter dig själv i foten på det sättet.

   • Se US Convention with Sweden 24 oktober 1961 (IAS 54960) och Supplementary Convention with Sweden 14 mars 1983 (TIAS 10812). ”Utlåning” regleras i Supplement Article VI.

   • ”Utlåning” finns i det utlämningsavtal som finns mellan EU och Förenta Staterna, se Prop 2004,05:46, så det är inget som är speciellt svenskt eller konstigt. Och det är det avtalet som i huvudsak reglerar utlämning från Sverige till USA.

    I avtal om utlämning till USA har funnits och finns att utlämning inte kan ske för politiska eller militära brott. Under sent 60 tal och tidigt 70 tal kom ett stort antal amerikanska desertörer till Sverige. De blev inte utlämnade till USA.

    Inte heller sker utlämning till USA om den utlämnade riskerar dödsstraff. Om jag inte är helt felinformerad så förbjuder Europeisk lagstiftning att någon utlämnas till land där risk för tortyr eller dödsstraff finns. Så pratet om att Julian Assange riskerar dödsstraff genom att utlämnas till Sverige är också inget annat än desinformation.

    När det gäller personer som utlämnas enligt den Europeiska arresteringsorderns finns en allmän regel. En person som har överlämnats enligt en europeisk arresteringsorder får inte utlämnas till en tredje stat utan samtycke av den behöriga myndigheten i den medlemsstat från vilken den eftersökte har överlämnats. Samtycket skall lämnas i enlighet med de konventioner enligt vilka den medlemsstat från vilken den eftersökte har blivit överlämnad är bunden samt enligt den statens nationella lagstiftning. Sverige kan inte, även om Sverige så önskade, utlämna Julian Assange till USA utan att det prövas i England. Det är av denna anledning som det är svårare att få Julian utlämnad från Sverige än från England.

    Hela frågan om utlämning till USA har gått långt bortom regler, lagar och förnuft. Det är förvisso sant att om regeringen vill sluta följa lagar och förordningar och bete sig som en diktatur så kan regeringen göra det. Det är inte vanligt att svenska regeringar gör så även om jag förstått att många tror att Sveriges regering är villiga att göra vad som helst för att skicka Julian Assange till långvarigt fängelsestraff för ett brott som amerikanska myndigheter inte ens lyckats anklaga honom för.

 4. Intrycket av en i övrigt välresearchad artikel dras tyvärr ner av ett antal ounderbyggda och direkt felaktiga påståenden.

  • ”Julian Assange vill inte ens komma till förhör utan försöker med hjälp av engelska advokater och märkliga historier undvika att bli förhörd av svensk polis.”

  Tvärtom har han gjort allt som står i hans makt för att få bli förhörd av svensk polis, men åklagare Ny vägrar. Assange och hans advokatteam har erbjudit såväl telefonförhör som förhör på plats enligt Mutual Legal Assistance, något som är standardprocedur i sådana här fall, men utan framgång. Assange stannade tre veckor i Sverige enkom för att få förhöret överstökat men åklagare Ny vägrade blankt. Det är förvisso en märklig historia men inte påhittad av Assange som du antyder.

  • ”I fallet Assange är hypotesen att han gjort sig skyldig till en rad sexbrott. Våldtäkt, sexuellt tvång, sexuellt ofredande och ofredande.”
  Anklagelsepunkterna i EAW:n är olaga hot, sexuellt ofredande (två fall) och våldtäkt.

  • ”Om Julian Assange från början hade berättat sanningen att det hela handlar vad han privat gjort i relation med två kvinnor och att WikiLeaks inte har något med fallet att göra hade detta varit utrett och klart för länge sedan. ”

  Påstår du att någon ljuger så måste du visa att den personen sagt något som bevisligen är osant och att personen ifråga varit medveten om det. Det gör du inte utan använder dina egna beskyllningar som bevis.

  • ”I anslutning till att våldtäktsanklagelsen blev känd i media uttalade sig Julian på ett sätt som uppenbart inte var sant. Bland annat har han insinuerat att bakom anklagelserna ligger ”dark forces”, det är bara det att Julian ännu inte vet vilka som är ansvariga. ” ”När Julian Assange förstår att han är anklagad för våldtäkt och ofredande börjar han prata om ”dark forces” ”

  Det här påståendet från dig saknar källa och är därmed värdelöst som bevis för att Assange skulle ha ljugit.

  • ”Han har dessutom sagt att han inte har en aning om vilka kvinnorna är som ligger bakom anklagelserna eftersom målsägarna är anonymiserade i media. Enligt förhöret med Donald och Johannes visste Julian mycket väl vilka det var som anklagade honom.”

  Som andra har påpekat så vinner ingen på att kvinnornas namn lämnas ut till media. Våldtäktsanklagelser är också som du vet inte sällan rena påhitt; det sannolikaste scenariot när en man som inte begått någon brottslig handling drabbas av en sådan anklagelse är förstås att en för honom okänd eller bara flyktigt bekant kvinna påstått sig vara våldtagen av honom. Är det då lämpligt att i media peka ut en kanske helt oskyldig kvinna som han haft helt normalt sex med?

  • ”Självklart nämner man inte att Julian löper en större risk att utlämnas från England än han skulle göra om han blev utlämnad till Sverige.”

  Du hade troligen inte informationen om Sveriges bilaterala ”utlåningsavtal” med USA när du skrev artikeln. Nu när du har det vore det lämpligt att du ändrar de relevanta avsnitten.

  Din slutsats ”Att Julian döljer sina samtal med Donald och Johannes och att han undviker att samarbeta med polisen samt att han kommer med osanna uttalanden i media gör att jag inte kan anse Julian som trovärdig” baserar sig således på tre helt obevisade antaganden från din sida. Trots det dömer du en person. Därmed är du i det avseendet inte en bit bättre än Marianne Ny.

  • Korrektion” ”Olaga hot” skrev jag men menade ”olaga tvång”. Hursomhelst en synnerligen märklig sak att påstås ha gjort sig skyldig till mitt under pågående frivilligt sex.

 5. En sökbar version av häktningspromemorian finns här:

  http://www.scribd.com/doc/48110314/Facsimile-from-Forsvarsadvokaterna-23-11-10Sokbar

  (Notera att den sida du skriver in inte stämmer med den angiva sidan i promemorian. För att komma rätt måste man lägga till 3. Alltså, vill du se komma till sida 10 så får du söka på 13)

  Du nämner från DB´s vittnesmål att han uppfattade ett samtal mellan Assange och AA under kräftskivan. Du skrev :

  ”Att känna sig dumpad gör man inte om man inte har känslor för en person. Och att känna sig dumpad är kopplad till en relation. ”

  Du tar dock inte fram en anmärkningsvärd sak i JW´s vittnesmål på sid 40, det här:

  ”FL: Träffade Julian någon annan kvinna under den här perioden? Du har ju berättat atthan och Sofia gick till, till hennes arbetsplats vid ett tillfälle och att.,.

  JW: Jag vet inte vart de gick, eh…

  FL: Nej men…

  JW: …(ohörbart).

  FL: .. .det pratade om det.

  JW: Mm.

  FL: Och sedan att han var erbjuden att sova över hos henne.

  JW: Ja.

  FL: Men, gjorde han det?

  JW: Ehm, det har jag inte en, en, någon vetskap om egentligen vad han, vad han gjorde.Jag vet att vi skulle träffas… Eh, ja det kan jag egentligen kolla här också, jag fick ett SMS utav Anna i det avseendet med. Eh, jag frågar, eh… Här. Det här är den 17:e augusti, god morgon, kan du påminna J om att vi har ett möte klockan 12 på journalistförbundet, misstänker att (ohörbart) sover och jag hinner tyvärr inte hämta honom idag. Det är jag som skriver. Anna Ardin svarar, han är inte här, han har planerat att ligga med kashmir-tjejen varje kväll men inte kommit iväg, kanske fick han till det igår? Det här 09:40,17:e augusti. Mitt svar…

  FL: 17:e augusti?

  JW: Mitt svar 17:e augusti, mitt svar, dålig smak, har du hennes nummer. Hennes svar,osäker på om han har någon smak alls ärligt talat men hon var väl söt. Not mentally fast enough enligt J. Men kashmir och bröst och idoldyrkan vägde upp. Nej tyvärr inte,sofia,wilen@hotmail.com,jobbar på Naturhistoriska det är allt jag vet.”

  AA pratar alltså med JW i skämtsam distanserad ton om att Assange skall ligga med en annan kvinna. Det verkar närmast som om hon ser det som självklart att Assange ligger runt med olika kvinnor. Inte ett spår av bitterhet eller svartsjuka eller av det påstådda ofredandet tre fyra dagar innan.

  —-
  En anmärkningsvärd sak som Assange säger i förhöret står på sidan 90:

  ”FL: Vem tog på kondomen?

  JA: Jag kommer inte ihåg.

  FL: Du kommer inte ihåg vem som tog av den heller?

  JA: Troligen så var det jag. Det är ovanligt att en kvinna tar bort kondomen.

  FL: Sedan sa du att ni hade sex, hade ni mer sex den natten?

  JA: Vi tog åtskilliga pauser och så började vi om, med samma kondom.

  FL: Så att det var ett utdraget samlag?

  JA: Ja.

  FL: Hur lång tid uppskattningsvis?

  JA: Några timmar, jag är osäker på hur många.

  FL: Hade du med dig kondom själv till Anna eller var fick ni kondom ifrån?

  JA: Jag tror alt det var Annas.

  FL: Kommer du ihåg var hon förvarade kondomen?

  JA: Nej.FL: Hur fick du tag i kondomen?

  JA: Jag är osäker på vem som satte på kondomen så jag kan inte säga det.

  FL: Men du kan inte minnas det just att du får kondomen eller något?

  JA: Nej jag kan inte komma ihåg det men som jag sa så fram till nyligen så var det här bara en vanlig natt. Jag hade ingen anledning att misstänka att jag skulle behöva minnas alla detaljer från den natten.”

  I konceptförhöret med AA, på sida 13, har förhörsledaren sammanfattat telefonintervjun med AA så att det framstår som att allt sker hårdhänt och under ganska kort tid. Hon för händelserna vidare med vaga tolkningsbara uttryck som ”Efter en stund ifrågasatte Assange vad Anna höll på med”, ”Efter en stund märker Anna att Assange drar sig ur henne och börjar ordna med kondomen”, ”Ytterligare en stund därefter fick Assange utlösning i henne”. Det finns ingen tydlig tidsram i AA´s vittnesmål och det som beskrivs där skulle kunna skett på 15 minuter, typ. Det är ju intressant. Assange anger en tidram för när de hade sex med samma kondom, tiden mellan 23 och 05 (sida 91). Sex timmar, med samma kondom!
  ——-
  Apropå SKL´s undersökning av kondomen. Se hur dåliga formuleringarna av ändamål och slutsats är, sida 77 i promemorian:

  Ändamålet:

  ”Ändamålet är att undersöka på vilket sätt kondomen AB7525-10/G001 och kondomdelen ‘kondom’ skadats” (det är alltså två delar det är fråga om – kondomen och en mindre kondombit)

  Slutsatsen lyder:

  ”Resultaten talar för att skadan i den främre delen av kondomen har uppkommit genom att kondomen slitits sönder.” (Samma slutsats drar de om om kondomdelen.)

  Men vad har de kommit fram till egentligen? Ingenting! Vi kan formulera ett nytt ändamål för undersökningen där vi byter ut ”skadats” mot ”slitits sönder”. Frågan kvarstår – hur har kondomen slitits sönder/skadats. Har en person slitit sönder den med flit eller har den slitits sönder genom normal användning? I ”normal användning” finns väldigt många parametrar att ta hänsyn till – friktion, kondomtyp, värme, storlek på penis, hantering innan och under samlaget, huruvida kondomen kommit i kontakt med något som kan skada den kemiskt och/eller mekaniskt….

  För att få en kondom att hålla i flera timmar under samlag (med eller utan pauser) krävs en ymnig lubrikation. ;D

 6. Om nu hela biten med den trasiga kondomen och att den sparats i en dryg vecka är en efterhandskonstruktion så måste ju kondomen vara en annan än den som användes vid samlaget, om så är fallet kan frånvaron av A:s DNA lätt konstateras och Anna avslöjas som lögnare.

  • Det kan ju vara en efterhandskonstruktion även om det är den kondomen som användes vid samlaget.

   I SKL´s utlåtande (sida 82 i häktningspromemorian)står:

   ”MÄ 1 (Målsägare 1 = AA) har inte märkt att någon kondom har gjorts sönder då det var mörkt i rummet och hon hörde att då misstänkt tog på sig kondomen var det en del ljud som om han drog i en ballong. Kondombiten hittades under sängen, under den del av sängen som misstänkt låg då han tog på sig kondomen.”

   Det där är också intressant. Hon har inte märkt att någon kondom gjorts sönder och vem är vittne till – ”under den del av sängen som misstänkt låg då han tog på sig kondomen” – när AA i sitt förhör säger så här:

   ”Anna upplevde ett stort outtalat motstånd från Assanges sida att använda kondom vilket gjorde att hon fick känslan av att han inte satte på sig den han blev tilldelad.”

   Från vem kommer uppgiften att Assange ligger (på rygg förutsättningsvis), på en specifik plats i sängen och tar på en kondom?

   http://www.scribd.com/doc/48110314/Facsimile-from-Forsvarsadvokaterna-23-11-10Sokbar

   • Du har gjort en sammanblandning av målsägare. Målsägare 2 är Anna Ardin. Målsägare 1 är Sofia Wilén.

  • Tyvärr är det inte jag som gör den sammanblandningen. I häktningspromemorian, under ”Samtal med forensiker på SKL”, på sidan 82 står det:

   ”På vaginaltops från MÄl hittades DNA från en man”

   Följt av:

   ”På kondombit som hittades i MÄ1 s lägenhet hittades DNA från MÄ1 och från samme man som fanns på vaginaltops.”

   Jag utgick ifrån att MÄ1 var AA när jag läste det där, men det stämmer ju som du säger att MÄ1 är SW.

   Om det inte har hittats en kondombit hemma hos SW så står det fel i promemorian. Ännu mera slarv i detta fall m.a.o.

 7. Sveriges roll i Assange – affären när det gäller den juridiska hantering
  Kommentarer från Advokat och människorättsaktivist Julian Burnside
  00 50 minuter in på videoklippet från en konferens i Sydney (se nedan).

  http://www.zcommunications.org/breaking-australias-silence-wikileaks-and-freedom-by-john-pilger

  – ‘Breaking Australia’s silence:
  WikiLeaks and freedom’ was a public forum held on 16 March 2011 at the Sydney Town Hall
  staged by the Sydney Peace Foundation, Amnesty, Stop the War Coalition,
  and supported by the City of Sydney –

  Pelle Svanslös

 8. Pingback: Harlekin Assange – därför är han skyldig i feministernas ögon! | Medborgarperspektiv

 9. Får tacka för en grymt bra, underhållande men framförallt skrämmande läsning… svenska rättsystemet framstår som ett direkt skämt….

  Jag tycker dock som vissa andra här att du är lite väl hård mot Julian, han må ha agerart korrkat med facit i handen, men hur skulle man själv reagera på sånna här anklagelser, det är inte alltid man kan vara logiskt och analytisk….

 10. Pingback: Det tar 50 år att reparera

 11. beträffande ”konspirationer” tycker jag att du, och många andra, missar att ta en aspekt med i beräkningen. Din alternativa teori om att Ardin har icensatt en hämdaktion pga av att hon skulle tappa ansiktet verkar ganska trolig. Men inget i händelseförloppet motsäger egentligen att det är en set-up, inget visar på det heller. Så frågan om det är en icensatt konspiration kan faktiskt lämnas utan hänseende i det här fallet. Helt riktigt borde Ardin ställas till svars för falsk tillvitelse som du så riktigt säger. Det verkar högst troligt att hela händelseförloppet är omständigheter och tillfälligheters spel.
  Men … eftersom det gäller Assange, som är frontfigur för Wikileaks, så verkar det inte alls otroligt att politiska krafter har satts i spel ”after the fact” och att de genom fallet sett sina möjligheter att utnyttja det. Jag tror inte att USA och CIA har icensatt detta (även om jag inte kan utesluta det), däremot är jag ganska så övertygad om att fallet kom som en skänk från ovan för dem och att de nu ligger på på Sverige och försöker driva utvecklingen på ett sätt som gynnar deras intressen.
  Den andra politiska kraften som jag ser som kan ha egenintresse av att driva fallet är de feministiska företrädarna i Sverige, Ny är vad jag förstår medlem i det feministiska nätverket Hilda, Borgström är uttalad feminist med politiska kopplingar (tidigare JämO, potentiell justitieminister), Ardin är vad jag förstår också feminist. Det behöver inte nödvändigtvis handla om att man driver en planerad kampanj, det kan mycket väl handla om ren opportunism. Men det är, i mitt tycke, en trolig förklaring till att fallet misskötts så som det har, därför att man helt enkelt vill att Assange skall vara skyldig, för det passar med den feministiska agendan att skärpa sexlagstiftningen och det allmänna politiska klimatet och det massmediala kampanjandet med ”mäns våld mot kvinnor”. Därför är Assanges fruktan för rättegång bakom lyckta dörrar högst befogad, återvänder han till Sverige blir han förmodligen dömd skyldig bakom lyckta dörrar. Risken att politiska påtryckningar från USA sedan leder till att man hittar något kryphål som gör det möjligt att utelämna honom (kanske efter att han varit inspärrad efter en längre tid och inte längre är i allmänhetens fokus) är inte alls obefintlig. Så jag har full förståelse för att Assange inte vill komma till Sverige, jag skulle också kämpa för att undvika det i hans kläder.
  Assange kan mycket väl ha fel i sak vad gäller den behandling han skulle få och risken för en utlämning till USA om han återvände, men potentiellt gäller det hans liv, och han har inga som helst skäl att ha förtroende för det svenska rättsväsendet med tanke på hur fallet hittills har hanterats. Drevet från media och inblandade (till och med statsministern som uttalar sig) har hela tiden varit riktat mot honom, så varför skulle han tro på någon välvilja och rättvis behandling från svenska myndigheters sida.
  Sist men inte minst, vad jag förstått, efter att ha granskat de dokument som Assanges advokater i England lagt ut på sin site där, så kan man inte utfärda en EAW för att få förhöra en person. Det är ett oåterkalleligt villkor att personen man utfärdar en EAW på skall ställas inför rätta, dvs. att han är åtalad. Men en teknikalitet i den svenska lagstiftningen gör att åtal inte kan väckas innan han förhörs. Marianne Ny har själv intygat skriftligt (om jag inte missminner mig fullständigt) att Assange är ”wanted” för att åtalas, men att ett formellt åtal inte kan väckas utan ett förhör. Utlämningen hade annars aldrig godkänts av den brittiska domstolen. Förhör är helt enkelt inte ett giltigt skäl för en EAW.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *