Våldtäkt bidde sexuellt tvång bidde olaga tvång bidde vadå?

Det har nu gått mer än ett år sedan vi i tidningar kunde läsa att Julian Assange var misstänkt för en våldtäkt och ett ofredande. Något som gav eko världen över och resulterat i otaliga nyhetsinslag, artiklar, blogginlägg och kommentarer.

Personen på bild har inget med fallet Assange att göra

Rubriken ovan kommer från en svensk folksaga. Mäster Skräddare. En saga som handlar om en man som går till en skräddare med lite tyg och beställer en rock och till slut, efter ett antal veckor och underliga besked, får veta att det blev ingenting. Sagan  finns att läsa här.

Den 20 augusti 2010 går två kvinnor till Klara Närpolisstation. Väl inne på stationen slutar det med att Julian Assange blir anmäld för sexuella övergrepp. Det är dessa anmälningar som är utgångspunkten i hela affären. I en lång artikel, ”Sex, lögner, inga videoband och mer lögner. Falska anklagelser i fallet Assange”, har jag gått igenom polisförhör och kända fakta. Min slutsats är att Anna Ardin, en av de två som anmält Julian Assange, har kommit med påhittade anklagelser. I artikeln gjorde jag ett misstag som jag vill kommentera. Misstaget ändrar inte min slutsats. Men min miss gjorde att jag inte korrekt beskrev överåklagare Marianne Nys tvivelaktiga hantering av fallet.

Det är klarlagt att Anna Ardin inte hade för avsikt att anmäla Julian Assange när hon gick till polisen tillsammans med Sofia Wilén. Det är i alla fall det Anna har sagt till ett antal personer. Hon har gått med som stöd och hjälp till Sofia. Enligt vittnet Donald Boström så fyller Anna i en mening under samtalet på polisstationen. Det är detta uttalande av Anna som gör att polisen gör bedömningen att Julian Assange har gjort sig skyldig till våldtäkt och som medför att Julian blir anhållen i sin frånvaro redan kl 17.00 den 20 augusti. Annas uttalande medför också att polisen antar att Anna också har blivit utsatt för en våldtäkt och i samband med anhållan inleds en förundersökning som fortfarande pågår.

När Anna Ardin lämnar polisstationen den 20 augusti har hon endast lämnat en anmälan om ofredande. Polisen misstänker dock att hon blivit utsatt för en våldtäkt och startar en utredning om våldtäkt. I den utredningen ingår polisförhör med Anna som genomförs per telefon dagen efter, den 21 augusti.

Den 21 förhörs Anna. Lite senare samma dag avskriver chefsåklagare Eva Finné misstankarna mot Julian gällande våldtäkt på Sofia Wilén. Den 25 augusti avskriver Eva Finné helt misstankarna om att Julian skulle gjort sig skyldig till något brottsligt mot Sofia Wilén. ”Förundersökningen läggs därför ned vad avser denna anmälan eftersom det inte
föreligger misstanke om brott.” Det som den 25:e kvarstår av anmälningarna är en misstanke om ofredande mot Anna Ardin. Claes Borgström begär överprövning av Eva Finnés beslut från den 25 vilket överåklagare Marianne Ny beviljar den 1 september.

Överåklagare eller skräddare?

Det är nu som hela affären blir väldigt konstig. Av skäl som vi inte vet vill Marianne Ny inte omedelbart förhöra Julian Assange. Något som hon självklart borde ha gjort. Julian var ju den 1 september återigen misstänkt för våldtäkt. Avsikten med att anhålla Julian den 20 augusti var för att förhöra honom innan han hunnit försvåra utredningen och påverkar eventuella vittnen. Men Marianne Ny väljer att låta bli att förhöra Julian. Istället väljer hon att förhöra målsägarna och sex vittnen innan hon visar intresse av att vilja förhöra Julian Assange. Det är inte förrän runt den 21 september som Marianne Ny tar kontakt med Julian Assanges advokat Björn Hurtig.

I en bilaga till Häktningspromemorian, Bilaga – Skäligen misstänkt, kan vi läsa att Julian är skäligen misstänkt totalt sju olika sexuella övergrepp. Fem fall av sexuellt ofredande, ett fall av våldtäkt och ett fall av sexuellt tvång. Sex av dessa övergrepp är mot Anna Ardin. Ett mot Sofia Wilén. Synnerligen märkligt. Speciellt mot bakgrund av att Anna Ardin uppgivit att hon inte velat anmäla Julian utan bara gått med som stöd till Sofia Wilén. För att försöka förstå detta bättre låt oss titta på de olika misstankarna.

 1. Sexuellt ofredande, 20 augusti. Beslutsfattare Linda Wassgren
 2. Våldtäkt, 20 augusti. Beslutsfattare Irmeli Krans
 3. Sexuellt ofredande, 13 september. Beslutsfattare Erica Leijnefors
 4. Sexuellt ofredande, 13 september. Beslutsfattare Erica Leijnefors
 5. Sexuellt ofredande, 13 september. Beslutsfattare Erica Leijnefors
 6. Sexuellt ofredande, 13 september. Beslutsfattare Erica Leijnefors
 7. Sexuellt tvång, 27 september. Beslutsfattare Marianne Ny

Skrivelsen ”Bilaga – Skäligen misstänkt” är inte daterad. Men den måste skrivits efter den 27 september. Inte heller vet vi vem som upprättat den. Vad som däremot är säkert är att det är ett mycket underligt dokument.

Den 25 augusti skriver Eva Finné i sitt beslut att den enda misstanken som finns mot Julian Assange är ett ofredande mot Anna Ardin. Den som fattat beslut om den misstanken är Linda Wassgren den 20 augusti. I ”Bilagan – Skäligen misstänkt” har man uppgraderat misstanken till sexuellt ofredande. I den ursprungliga anmälan från den 20 augusti är det tydligt att det handlade om misstanke om ofredande. Hur kan en misstanke om ofredande ändras till sexuellt ofredande? Uppenbart är att det som står i ”Bilaga – Skäligen misstänkt” är en efterhandskonstruktion. Varför det är så vet vi inte.

När det gäller misstanke om våldtäkt mot Sofia Wilén står det att Irmeli Krans är den som fattat det beslutet. Se anmälan. Beslutet är fattat kl 16.11 den 20 augusti. Dokumentet är utskrivet 19.28. Vad vi vet är att Irmeli Krans förhörde Sofia Wilén. Det förhöret påbörjades 16.21 och pågick till 18.40. Vad vi kan se i polisanmälan är att 19.28 skriver Irmeli Krans att förhöret finns som bilaga i Dur Två. Det är alltså efter det att hon skrivit ut förhöret. Samtidigt med detta skriver hon också att hon är ansvarig för mottagandet av anmälan 16.11. Från Linda Wassgrens PM från den 22 augusti kan vi förstå att det i själva verket är Linda Wassgren som mottager anmälan om våldtäkt. Varför Irmeli Krans uppger att det är hon som upptagit anmälan om våldtäkt är egendomligt. Och varför ingen korrigerat detta kan jag inte heller förstå. Mer om Irmeli Krans inblandning i denna affär följer längre fram.

Den 13 september misstänks Julian Assange för fyra fall av sexuellt ofredande av Anna Ardin. Beslutsfattare Erica Leijnefors. Vad är det som ligger bakom dessa misstankar? Fram till den 13 september har man förhört målsägarna igen. Dessa förhör har jag inte sett. De är inte med i häktningspromemorian. Sen har man förhört fyra vittnen. Petra Ornstein, Hanna Rosquist, Kajsa Borgnäs och Katarina Svensson. Av de fyra förhören med vittnen finns inget som indikerar att Anna Ardin varit utsatt för fyra fall av sexuella ofredanden. I Anna Ardins förhör i häktningspromemorian finns det enbart två tänkbara sexuella ofredanden även om dessa är ytterligt tveksamma. Det saknas tre sexuella ofredanden. Vari består dessa brott?

Den 27 september lämnar Julian Assange Sverige för att aldrig mer återvända. Samma dag anhålls han i sin frånvaro. Ett beslut som hemlighålls. I anslutning till anhållningsbeslutet misstänks Julian för sexuellt tvång. Ett beslut som fattats av Marianne Ny. Vilken information är det som Marianne Ny baserar detta beslut på? Det enda som jag kan se är från förhöret med Anna Ardin den 21 augusti. Hur kommer det sig att det tar 27 dagar för den överåklagare som är ansvarig för överprövning i sexualmål att fatta ett beslut om misstanke om sexuellt tvång när informationen som man baserar sitt beslut på är 37 dagar gammal. Vad är det för ytterligare information som Marianne Ny har och som hon inte redovisar i häktningspromemorian? Personligen tror jag hon saknar helt sådan information. Det verkar mer som om misstanken om sexuellt tvång bara är tillagd för att i någon mån göra caset starkare.

Mitt misstag

Så till min miss i min långa artikel, ”Sex, lögner ….”. Jag skrev att Julian Assange är misstänkt för sexuellt tvång. Några initierade läsare har påpekat för mig att det är fel. I den Europeiska Arresteringsordern är misstanken nedgraderad till olaga tvång. Inför häktningsförhandlingarna i november har det sexuella tvånget nedklassats till olaga tvång.

Anledningen till att jag misstagit mig är att jag inte kunnat tro att överåklagare Marianne Ny har gjort ett så fundamentalt fel när hon fattat beslut om misstanken mot Julian Assange. Marianne Ny har en position där hon i praktiken är högsta beslutande åklagare i sexualmål. Att hon inte efter 27 dagar kan skilja mellan sexuellt tvång och olaga tvång är mycket allvarligt. Det visar på att det är något som är allvarligt fel med vår lagstiftning och hur den tillämpas av våra myndigheter.

I förhandlingarna om Julian Assanges utlämning från England den 12-13 juli noterade jag att även den mycket duktige åklagaren Clare Montgomery missuppfattade vari anklagelsen om olaga tvång bestod. Clare Montgomery försökte påstå att samlaget mellan Julian och Anna Ardin inte var samtyckt eftersom det förekommit tvång. Tvånget bestod i att Julian, enligt Anna, höll fast hennes händer så hon inte kunde nå en kondom. När Anna talade om för Julian att hon ville att han skulle använda en kondom släppte han hennes händer och de hade sedan ett samtyckt samlag utan några våld eller tvångsinslag. Ett samlag som enligt Anna Ardins förhör var frivilligt. Samtyckt.

När jag nu förstår mitt misstag och ser att misstanken om om sexuellt tvång skrivs in samma dag som Julian Assange blir anhållen, 27 september, framstår hela affären Assange som ännu konstigare. Hur kan det komma sig att en överåklagare efter noggrant övervägande (får man hoppas) kommer med en misstanke om sexuellt tvång som några månader senare ändras till olaga tvång? Vet inte en överåklagare vad sexuellt tvång är?

Misstanken om våldtäkt är grundlös vilket Eva Finné konstaterade den 25 augusti. Sofia Wilén var inte i ett hjälplöst tillstånd. Det är helt klarlagt. Se denna text. Misstankarna om att Anna Ardin skulle varit utsatt för sexuellt ofredande och olaga tvång är också grundlösa. De har sitt ursprung i att Anna Ardin i sitt försök att ”stötta” Sofia sa något på polisstationen som kunde tolkas som ett allvarligt sexuellt övergrepp. Något som hon sedan inte helt kunde ta tillbaka efter det att affären exploderat i media. Det är detta ”skräddaren” Marianne Ny gör sitt yttersta för att försöka sy ihop en anklagelse av.

Hela affären Assange är ytterst konstigt hanterat. En anledning till att det hela har kunnat gå så snett är att vi har en mycket konstig lagstiftning. Det verkar som om inte ens överåklagare Marianne Ny verkar veta vad som egentligen gäller.

Om vi hade haft en samtyckesreglering hade denna fråga varit mycket enkel att hantera.  Om man samtycker till samlag kan det samtycket självklart återkallas. Men för ett återkallande av samtycke krävs en handling. En tydlig aktiv manifestation. Exempelvis genom att säga det förlösande ordet STOPP. Det är fullständigt klarlagt bortom allt rimligt tvivel att Sofia Wilén inte sade stopp. Hon uppmanade inte Julian att avsluta det kondomlösa samlaget.

En samtyckeslagstiftning är ett skydd mot bisarra anklagelser. En samtyckeslagstiftning kräver dock att alla inblandade parter står för sina handlingar. Något som är uppenbart att några av personerna i detta fall inte gör. En samtyckeslagstiftning är mycket tydlig. Man kan inte i efterhand ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Julian Assanges världsbild

Vad som också framkommit i denna affär är att Julian Assange känt sig så förföljd att han inte vill använda kreditkort eller mobiltelefon av uppgiven rädsla för att ”dark forces” ska kunna spåra honom. Att han från mitten av december 2010 väljer att vara fri mot borgen med fotboja och krav på att han ska vistas på Ellingham Hall i Norfolk vissa tider dagligen verkar besynnerligt. Nu vet ju alla ”dark forces” var man kan finna honom om man önskar nå honom. Uppenbarligen har Julian slutat vara rädd för att ”dark forces” ska veta var han befinner sig.

Vi har också fått höra att Julian Assange fruktar att han ska utlämnas från Sverige till USA om han skulle bli utlämnad från England. Om det skulle finnas någon substans i dessa påståenden vore det rimligt att hans advokater skulle lägga fram det som ett argument i utlämningsförhandlingarna. Något som inte gjordes av hans gamla advokatteam den 7-8 februari. De nya advokaterna har varit helt tysta i frågan. Under förhandlingarna den 12-13 juli antydde man inte med ett ord att det finns en fara för att Julian skulle bli utlämnad till USA från Sverige. De nya advokaterna lyckades också förhindra att Julian själv kom med grundlösa anklagelser i samband med förhandlingarna.

Den 18 augusti 2010 ansökte Julian Assange om uppehålls och arbetstillstånd i Sverige för att svensk lagstiftning. Några månader senare var Sverige en bananrepublik som styrdes av konspiratoriska feminister som inget hellre önskade än skicka Julian Assange till Guantanamo. Var det Sverige som ändrades på några månader eller var det bara Julians världsbild?

Irmeli Krans och det ändrade förhöret

Mycket har skrivits om polisinspektör Irmeli Krans och hennes underliga kommentarer på Twitter och Facebook. Och så har det framkommit många konspirationsteorier om att Irmeli Krans har skrivit om och ändrat i förhöret med Sofia Wilén. Vad som är känt är att Irmeli Krans skrivit om förhöret efter påstötning. Är något ändrat i förhöret?.

För att försöka stoppa fler konspirationsteorier publicerar jag därför polisförhöret med Sofia Wilén som det såg ut innan Irmeli Krans ändrade det. Det enda som jag kan se är ändrat är ett tillägg, Förhörsledarens kommentar. Här är det ursprungliga förhöret. Och som jämförelse är här det ”ändrade” förhöret.

Min uppfattning är att Irmeli Krans politiska sympatier inte haft en avgörande inverkan i detta fall. Det verkar inte som om hon har en dold agenda och ingår i någon mystisk sammansvärjning för att få fast Julian Assange. Det som hon kritiseras för är att hon skrivit dumheter helt öppet på Twitter och Facebook. Det är inte så viktigt i detta fall eftersom Irmeli Krans vid tidpunkten för sina dumma kommentarer inte hade något avgörande inflytande på fallet.

Något som Irmeli Krans däremot gjort som hon dock inte kritiserats för är att hon inte spelade in förhöret med Sofia Wilén på band. Irmeli påstår själv att hon inte hittade en bandspelare på Klara Närpolisstation. Något som låter mycket egendomligt.Kan det vara så att Klara Närpolisstation inte har bandspelare tillgängliga för förhörsledare? Och vad säger den som är ansvarig? Ännu så länge har jag inte hört något.

Vad kommer att hända?

Vi har fortfarande inte fått domen från den senaste förhandlingen om utlämning. Det har nu gått 46 dagar sen förhandlingen. Och domen verkar dröja ytterligare en tid.

Vad som verkar troligt är att Julian Assange blir utlämnad. Men det är inte alls lika säkert som efter förhandlingen i februari. Det finns en möjlighet att domstolen beslutar att inte utlämna Julian Assange utan rekommenderar svenska polisen att utnyttja möjligheten att förhöra Julian i England för att på basis av det förhöret besluta om man ska åtala Julian. Och i det fall att åklagarna beslutar sig för att gå vidare med fallet så kan man återkomma med en Europeisk arresteringsorder.

Den enklaste lösningen är dock om Julian bara kommer till Sverige och ställer upp på förhör. Då kan man sedan lägga ned hela förundersökningen som har kostat oerhört mycket onödiga pengar. Då blir det sen dags att göra en fullständig undersökning av vad som gjorts fel i hanteringen av fallet. Men det är inte troligt att Julian kommer över frivilligt. För att det ska ske krävs det att Julian tvingas erkänna att han gjort en fullständigt felaktig analys av fallet. Och för det krävs det en stor person.

Hur det än blir kommer det att sluta som i sagan om Mäster Skräddare. Det bidde ingenting.

36 reaktion på “Våldtäkt bidde sexuellt tvång bidde olaga tvång bidde vadå?

 1. Jag tror inte att det NU finns någon risk att JA blir utlämnad till USA. En anledning är den process som har pågått. Jag skulle inte alls ha haft samma förtroende för att Sverige inte skulle utlämna honom om han istället hade häktats omgående i Sverige. Hur man än tittar på fallet så ter sig hela processen väldigt märklig. Det är ingen tvekan att det aldrig skulle ha utlösts en EAW för en godtycklig medelsvensson i liknande situation ens om det hade funnits stöd och substans för våldtäktsanklagelserna. Även om du som svensk känner dig säker på att JA inte blir utlämnad till USA skulle du verkligen känna dig lika säker om du befann dig i en liknande situation men i Grekland? Det är inte ett dugg konstigt om världen utanför sverige tycker att vi verkar ha ett juridiskt kalle anka system och till stora delar har vi också det. (att majoriteten av världens länder är sämre är inte ett försvar för att vi är usla). Då är det inte heller konstigt att man som anklagad känner en oro för vad kalle anka systemet kan ställa till med (även om man har fel). Jag skulle gärna se (inte bokstavligen :)) se dig frivilligt åka till grekland efter att ha blivit oskyldigt anklagad för mord och våldtäkt. Det säger sig självt att du hade försökt undvika risken att bli oskldigt dömd. F.ö så visar fallet Assange på stora brister i svenskt rättsväsende och det är framförallt där det borde ske förändringar. Faktiskt så har jag svårt att förstå att JA skulle medverka till att legitimera en fullständigt rättsvidrig process (som han faktiskt skulle göra om han nu begav sig till Sverige). Sverige slösar svenska (och engelska) skattebetalares resurser och det är något vi (och inte Julian) bör skämmas över.

  F.ö. Så är din tolkning av samtyckeslagstiftning intressant. Det är många som är emot samtyckeslagstiftning just för att de tycker att det borde fungera just som du beskriver det. Varje sund människa tycker att sex inte ska ske mot någons vilja men att den personen som inte vill ha sex måste ge uttryck för sin åsikt och inte komma på dagar veckor månader eller år efteråt att de inte samtyckte (men höll tyst).

  • Det har varken nu eller tidigare funnits någon risk att JA skulle bli utlämnad till USA. Det har Julian Assange advokater förstått för långe sedan. Att Julian kommit med uppgifterna i pressuttalanden är något som enbart använts i propagandasyfte. Ingen av Julian Assanges advokater har i förhandlingar i domstol framfört detta. Anledningen till det är att man haft kunskap om hur lagstiftningen och hanteringen fungerar.

   Ditt påstående om hur man skulle hanterat en vanlig medelsvensson är lustigt. Betänk nu följande. Om en vanlig medelsvensson, med arbete och bostad i Sverige (som vanliga medelsvensson har, skulle flytt till ett annat land efter att ha blivit falskeligen anklagad för våldtäkt så skulle polisen försökt få personen utlämnad. Jag tycker det är bra att du tar upp exempel med vanlig medelsvensson. Ingen vanlig medelsvensson skulle vara så korkad att han flytt landet om han blivit falskeligen anklagad för våldtäkt. Inte en enda. Vad en vanlig medelsvensson skulle gjort var att ställa upp på ett polisförhör. Att Julian Assange beter sig dummare än en vanlig medelsvensson är helt klart. Och att Julian Assange inte för ett ögonblick lyssnar på sin svenska försvarare är också helt klart.

   Det finns mycket märkligt i fallet. Polis och åklagare har gjort en mycket tveksam insats. Vår sexualbrottslagstiftning är konstig. Men man kan inte bortse från att Julian Assanges eget beteende från första början är det som i mycket stor utsträckning bidragit till att fallet blivit så extremt konstigt.

   Till sist. Jag tror att du helt missförstått vad samtycke är. Du skriver att ”varje sund människa tycker att sex inte ska ske mot någons vilja”. Det tror jag att de flesta tycker. Ingen människa ska behöva tala om att de inte vill ha sex. De som vill ha sex ska däremot ge uttryck för sin åsikt. Det kan uttryckas med ord eller med handling. Om du deltager aktivt i sex så samtycker du. Det spelar ingen roll vad du egentligen vill eller du tänker. Man kan därför inte i efterhand påstå att man inte samtyckte om man aktivt deltog i sexet. Samtycke handlar inte om vad man vill. Det handlar om vad man gör.

   • Du kallar Assange ”Dum”, men organisationen ”WL” är uppe ännu, där alla före honom censurerats. Du tycker att kallas assange ”konspiratorisk”, men du kan inte ha missat att stadsministern själv uttalat sig i fallet. Jag ställer mig frågan, vet du ens vem (Fredrik Reinfeldts kompis) Karl Rove ÄR?? Förstår du att detta är en man som har kompetens att få politiska motståndare oskyldiga dömda till och har gjort det förr? (på sätt som har MYCKET stora likheter med detta fall?):

    http://www.youtube.com/watch?v=Pyh9BYeM43A

    Vad spelar det för roll att varken Jag eller Assange kan BEVISA detta påstående? J.A. har ETT liv att spela med och har (uppenbarligen till skillnad från dig) sett åtskilliga journalister brutalt tystas för mycket mindre än det han vågat.

    I en artikel argumenterar DU SJÄLV att Claes Borgström är ”osannolikt inkompetent”. Är det inte snarare du som är osannolikt naiv? Att man kan vara SÅ insatt i fallet som du men ändå vara så FULLKOMLIGT ANINGSLÖS om hotbild och motiv är för mig helt obegripligt….Men hur du än vänder på saken kan du INTE begära att, med ett enda liv som insats, J.A. skall bedömma det som EN SANNOLIK förklaring att CB är OSANNOLIKT inkompetent? Har tanken ens slagit dig att han (C.B.) skulle KUNNA vara en karriärist? Är inte det OERHÖRT mycket sannolikare?

   • Har försökt förstå det du skriver. Men är inte säker på vad du menar. Att du tror att det ligger någon form av konspiration bakom är uppenbart. Det är också uppenbart att du inte anser att det behöver styrkas på något sätt. En lite märklig inställning.

    Om vi följer konspirationstankarna så kan det vara på två sätt. Antingen är damerna involverade i konspirationen eller så är det några som använder fallet med syfte att få fast Julian Assange. Vi kan utesluta det första. Skälet är att av förhören kan vi direkt se att det finns inget allvarligt brottsligt i förhören. Inte heller är det sannolikt att tro att en konspirerande dam lägger ut tweets som sedan raderas. Då återstår konspirationen att några använder fallet för att få Julian Assange fast. Vilka är då dessa personer? Du borde rimligen kunna namnge åtminstone några.

    Som du säkert noterat så har Julians nya advokater lagt upp försvaret helt annorlunda. Borta är alla grova och osakliga påhopp. Istället har man koncentrerat sig på vad saken egentligen gäller. Anklagelser om sexuella övergrepp. De nya advokaterna uttalar sig inte om fallet och har till och med fått Julian att sluta uttala sig om fallet. Detta borde rimligen leda till en tanke. Det kanske handlar om anklagelser om sexuella övergrepp. Det kanske inte finns någon som helst konspiration.

    Att fallet är märkligt hanterat är förvisso sant. Men det betyder inte att det är en konspiration. Samtyckesmålet i Malmö som åklagaren överklagade till Hovrätten är ett annat mycket märkligt hanterat fall. Det är inte heller en konspiration. Det fallet visar med önskvärd tydlighet att vi har en lagstiftning som är otillräcklig. I länder med common law, (England, Australien, Canada, Nya Zeeland, USA etc) har man samtyckeslagstiftning vilket är bättre. Om vi hade haft samtyckeslagstiftning hade fallet i Malmö aldrig drivits av åklagaren. Med en samtyckeslagstiftning i Sverige hade troligen aldrig damerna anmält Julian. De hade nämligen förstått att de samtyckt till att ha sex med Julian. Att båda kvinnorna hade en önskan om att sexet med Julian skulle få ett annat utfall är inte något som är relevant när man prövar om samtycke lämnats. Det handlar inte om vad en person vill eller har för intention med sexet. Det handlar om huruvida man samtyckte till att ha sex

   • Att du är så fullkomligt aninglös beror troligen på att du inte har någon som helst aning om vad som kan ligga i begreppen ”PR” och Opinionsbildning, och har helt blindt köpt svesk massmedias bild som är extremt vinklad – ickeexisterande. Hotbilden mot Julian Assange är INTE att jämföra med en ”medelsvensson”, och likt Bradley Manning är JA beredd att riskera livet för det han gör. Här är en lista på journalister mördade under 2011. http://www.cpj.org/killed/2011/ här lustigt någ en AlJAzeerajournalist i Guantanamo (misstänkt för journalistisk verksamhet avslöjat av Julian Assange/ev.Manning) http://www.guardian.co.uk/media/2009/jul/17/guantanamo-bay-al-jazeera
    En god anledning att till varje pris undvika att komma till sverige är att massmedia är så totalt kontrollerad, censurerad (tom värre än i England), att INTE ENS DU..har en blekaste aning. OCH VÄRGRAR ANSTRÄNGA DIG EN SEKUND FÖR ATT GÖRA EN RIMLIGHETSBEDÖMNING AV VAD DU SKRIVER??? ..Medelsvensson…det är så att man vill gråta. http://www.irakwarlogs.com

   • En sak till…(och du skall ha kred och tack för att du bemödat dig göra ett gediget jobb med denna sida..så att jag inte glömmer det! 🙂 men (tillbaks till KRITIKEN):

    Har tanken ens SLAGIT dig att det skulle kunna vara DIN världsbild som är vinklad och snedvriden?
    ”Vi har också fått höra” det ena och det andra, skriver du.
    Förstår du inte, att om du vittnar i fallet och skriver långa artiklar har du EN SKYLDIGHET att sätta dig in i fallet/hotbilder och motiv SJÄLV. Det är INTE godkänt att okritiskt köpa den världsbild som förmedlas i svenska tidningar svensk MSM.
    Ett exempel I svensk massmedia skrevs t ex att assange ”valde sin nya advikoat” för att ”byta taktik” ”få en mjukare image etc”. Är det rimligt att tänka sig att Gareth Pierce 1) väljer sina fall själv 2) Helt enkelt INTE är lika lättlurad (som du):
    http://justicedenied.org/issue/issue_35/jd_issue_35.pdf

   • G.R: ”Det har varken nu eller tidigare funnits någon risk att JA skulle bli utlämnad till USA. Det har Julian Assange advokater förstått för långe sedan. Att Julian kommit med uppgifterna i pressuttalanden är något som enbart använts i propagandasyfte. Ingen av Julian Assanges advokater har i förhandlingar i domstol framfört detta. Anledningen till det är att man haft kunskap om hur lagstiftningen och hanteringen fungerar.”

    Vem försöker du övertyga? Dom har grundlagskyddad press- och yttrandefrihet i USA likaväl som i Sverige. Om man hade RESPEKT för vad grundlagen SA skulle man låta organisationen (som INTE är misstänkt för att stjäla information eller ägna sig åt brottslig verksamhet) fortsätta med det gör. Dokumentera historien och publicera nyheter.
    Problemet är att det finns människor (ex i Bushregimen som har ett så mörkt förflutet, att man riskerar mer om man låter levan än den risk man tar om man låter låter honom -på ett eller annat sätt- försvinna. Kan man göra det genom att få honom falskt dömd för ett sexbrott? Så mycket bättre. Hade Stadministern haft RESPEKT för att vi (tidigare?) levt i ett rättsamhälle hade han inte stått i riksdagen och repeterat Orwell – (=KarlRove) inspirerade PR-Kampanjer/förkastat försvarets argumentation. Stadsministern respekterar sitt sammarbete med USAs regim och sin vänskap med Karl Rove, Svenska lobbygrupper mer än Sveriges grundlag och god sed.

    Sen kallar man Julian Assange för ”rättshaverist”, när han utnyttjar den GRUNDLAGSSKYDDADE till press- och yttrandefriheten…För att citera ”Reinfeldt” (Nej han har INTE författat den smörjan själv):

    ”Vi få inte glömma vad som står på spel här”.

   • Dr Krasta Popolos,

    Jag har försökt förstå vad du skriver. Men trots ansträngningar begriper jag inte vad det är du försöker säga. Men jag förstår är missnöjd med hur massmedia skrivit om Julian Assange. Och att du tycker det är ruskigt att alla inte omedelbart förstår att Julian Assange är utsatt för en konspiration. Och att beviset på att det är en konspiration är att det finns en man som heter Karl Rove.

    Du skriver ”du missar att en beakta den enklaste självklara förklaringen ”konspiration” iscensatt med hjälp av vanliga människor”. Vari denna konspiration består undviker du omsorgsfullt att nämna. Vilka personer är inblandade? Hur många är det? Vad är det som de har gjort? Vad är det som driver dem? Hur har de påverkat processen? Och hur har de lyckats att dölja allt detta för alla utom just dig, och kanske några av dina likasinnade.

    Julian Assanges tidigare advokater lyckades skapa ett enormt mediarabalder runt frågan om utlämning genom att komma med ett stort antal felaktiga påståenden om Sveriges rättssystem och hanteringen av fallet. Att notera är att Julians nya advokater helt har släppt den kritiken. Med all sannolikhet för att de förstått att Julians fall inte tjänar på att man kommer med uppenbar desinformation.

    Det vore bra om du på ett enkelt sammanhängade sätt försöker förklara hur konspirationen hänger ihop. Som det ser ut nu har du inga som helst fakta som stödjer ditt påstående om en konspiration. Du framstår mer som en religiös fanatiker. Bara det att du har en lite annorlunda religion. Din gud verkar vara Julian Assange. Och djävulen är inte en man med horn i pannan utan en massa mystiska ”dark forces” som alla leds av Karl Rove.

    Ursäkta Dr Krasta Popolos, men det du skriver är fånigt. Jag tror att du kan bättre. Men du behöver jobba lite med materialet först innan du drar några slutsatser.

  • Jag vet inte riktigt vad du menar med att förhöret ändrats på några viktiga punkter. Vore bra om du kunde tydligt redovisa detta.

   Jag har tittat på diskussionerna på flashback om ändringarna. Och de blir lite fåniga, ursäkta uttrycket. Vad man försöker visa är att förhöret skulle ändras på ett sådant sätt att det i den ändrade versionen skulle finnas tillagda detaljer som är så viktiga att det ändrar hur man ser på fallet i brottshänseende. Teorin är att Eva Finné som läste originalförhöret såg inget brottsligt och lade därefter ned fallet. Sen skulle Irmeli Krans ändrat förhöret ”på några viktiga punkter” och så finns det helt plötsligt något brottsligt i det hela. Detta är som så mycket annat som framförts bara strunt. Det finns inget brottsligt i det ändrade förhöret.

   Uppenbart har det gjorts kosmetiska förändringar. Vissa är rättelser av felstavningar. Jag kan inte se en enda VIKTIG förändring annat än tillägget ”Förhörsledarens kommentar”. När jag skriver att jag inte kunnat se att det gjorts några förändringar menar jag att det inte gjorts några väsentliga förändringar som påverkar hur man bedömer innehållet i förhöret.

   Irmeli Krans skriver kl 19.28 att förhöret finns utskrivet. Irmeli har skrivit ut ett två timmar och nitton minuter långt förhör mellan 18.40 och 19.28. Det är bra jobbat. Att hon inte lyckats få med allt och inte heller lyckats skriva allt på klar och tydlig svenska är förståeligt. Att hon gör vissa förändringar är inte konstigt. Jag har fortfarande inte sett att någon av dessa förändringar är av vikt. Så jag ber dig igen, vänligen visa på väsentliga förändringar.

   Varför är vissa delar av version ett censurerade? Anledningen är att det rör uppgifter om enskilda personer och som om de blev offentliga skulle kunna ställa till skada. Det som är ”censurerat” är sekretessbelagt. Resten av version 1 är sedan utlämnat i enlighet med lagen om Offentlighet och Sekretess.

   Innehållet i förhöret med Julian Assange är utlämnat i god ordning i enlighet med lagen om Offentlighet och Sekretess. Julians förhör är inte läckt. Så spekulationer om att Mats Gehlin skulle läckt förhöret är fullständigt felaktiga.

   • Göran: Tack för ännu en intressant bloggpost! Du har själv skrivit mycket bra om faran med konceptförhör, och om inte annat är väl det här är ett tydligt exempel på tolkningsutrymmet som finns i sådana förhör.

    Sen vet jag inte om jag håller med om att alla ändringar i den andra versionen är kosmetiska. T.ex. kan ”greppade henne om höfterna och knuffade ned henne på sängen” tolkas som en lustfylld och lekfull handling medan ”greppade henne om höfterna och knuffade demonstrativt ned henne på sängen, som att han var en riktig man” ger en helt annan och ensidigt negativ bild av händelsen.

    Ännu markantare tonskillnad finns mellan ”när han tog henne bakifrån vände hon sig mot honom och log och han frågade henne vad hon log för” och ”när han tog henne bakifrån vände hon sig mot honom och log och han frågade henne vad hon log för, vad hade hon att le åt. Hon tyckte inte om hans underton.”

    Man har dessutom ändrat en rubrik, från ”Våldtäkten” till ”Övergreppet”. Och dessa ändringar görs EFTER att Eva Finné redan har fattat beslut om att lägga ner förundersökningen. Man har alltså redan fått rubriceringen våldtäkt underkänd av en åklagare, trots att alla initialt var ”rörande överens” om den. Varför ändras rubriken nu?

    Är det verkligen rimligt att en ANDRA version av förhöret plötsligt dyker upp, med diverse känsloladdade ord injicerade i texten? Hur påverkar det rättssäkerheten när flera olika ”versioner” av samma förhör flyter runt i en förundersökning?

   • Ivan,
    Du tar upp en mycket intressant aspekt av förhöret. Att det är ett konceptförhör. Ingenting är bandat. Det är endast vad förhörsledaren kommer ihåg, noterat och anser som viktigt som hamnar i det utskrivna förhöret. Men att det hela tiden är förhörsledarens tolkning av vad som sades. Ingen vet egentligen vad som sades. Hur man sen ska tolka förhörsledarens tolkning av vad som eventuellt sagts är en helt öppen fråga. Det är av denna anledning som Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten rekommenderar att förhör ska spelas in på video och skrivas ut i dialogform. Om förhör inte dokumenterats korrekt upptas en stor tid av en domstolsförhandling av försöka ta reda på vad som egentligen sagts i polisförhör.

    Så till ändringar. I min värld är det inget konstigt med ändringar. Det som Irmeli skrev i direkt anslutning till förhöret, version 1, är bara ett första utkast för att se till att åklagarna har något att gå på. Den ändrade versionen är vad Irmeli bestämt sig för att ändra ett antal dagar efteråt. Varför ändrar då Irmeli? Det kan vara så att när hon slutgiltigt ska skriva under förhöret så är hon mycket mer noggrann eftersom affären fått en sådan respons. Vilken version är den mest korrekta? Det vet vi inte. Det finns inget som säger att den ändrade versionen är något som Irmeli har hittat på i något tafatt försök att få fast Julian. Det kanske är så att Irmeli bara har dragit sig till minnes några ord och uttryck som Sofia använde under förhöret. Under alla omständigheter är det ingen skillnad mellan version 1 och 2 när man gör en bedömning om någon handling är kriminell. Det finns inget i version 2 som tyder på att något brott har begåtts.

    Om det hade varit så att Irmeli ville ändra förhöret så att det skulle framstå som om Julian var skyldig vore det mycket enkelt att bara stryka några ord, alternativt lägga till några, i den del som rör själva ”övergreppet”. Det har Irmeli inte gjort.

    Vill också påstå att metoden som använts för att ”hitta ändringarna” är jag inte övertygad om är användbar. Jag har nämligen inte lyckats att få fram samma information. Men det kan bero på att jag klantat mig. Skulle vilja se en bild på hur det ser ut när man ”hittat ändringarna” istället bara för att läsa vad någon påstår sig ha hittat.

    Problemet med rättssäkerhet är inte att en andra versioner av ett förhör dyker upp. Problemet är att polisen inte videofilmar eller åtminstone bandar förhör. Om ett förhör är filmat kan man alltid gå till källan och kontrollera. Det som hotar rättssäkerheten är konceptförhör. Det är inte så att en första, andra, tredje eller fjärde version av ett konceptförhör som är problemet. Det är konceptförhöret i sig.

    Sen till våra uppfattningar. Jag kan personligen se lika mycket lustfyllda och lekfulla handlingar i ”greppade henne om höfterna och knuffade ned henne på sängen” som i ”greppade henne om höfterna och knuffade demonstrativt ned henne på sängen, som att han var en riktig man” . Det hela handlar om vem man är och vad man spelar. Och hur mycket man vågar ta ut svängarna. Om man sen läser hela förhöret så kan man se att det har ingen som helst betydelse av vad hur Sofia blev knuffad ned i sängen. Efter nedknuffningen och en längre tids förspel så vände sig Julian om och somnade. Och när det hände så blev Sofia besviken och chockad. Dvs hon samtyckte till det som hände. Om Irmeli hade lagt till att Julian demonstrativt knuffade Sofia ned på sängen som om han var en riktig man och sen slog med knytnävarna på bröstet och skrek som Tarzan så ändrar det lik förbannat ingenting. Det hela var samtyckt.

    Min slutsats är att de ändringar som gjorts inte förändrar något. Det har inte lagts till något som gör Julian framstår som en sexförbrytare. Det enda som gör att Julian verkligen ser ut som om han var en sexförbrytare är hans eget beteende.

 2. Göran: I flera inlägg på Flashback länkar signaturen Glugg till skärmdumpar som visar resultatet av hans analys. Se t.ex. https://www.flashback.org/sp32581216. Glugg beskriver sin metod här: https://www.flashback.org/sp32569685. Jag tycker att den är övertygande.

  Du återkommer till att förhöret inte beskriver någon brottslig handling, varken i version 1 eller 2. Men åklagaren har uppenbarligen gjort en annan bedömning, och det har hon gjort med version 2 som underlag. Om man tolkar händelseförloppet som brottsligt eller ej beror väl i hög grad på det uppsåt man tycker sig se. Och självklart är det lättare att se ett uppsåt i en osympatisk och aggressiv person.

  Precis en sådan person tecknas i Irmeli Krans konceptförhör, speciellt i version 2 av förhöret som hon skriver in i systemet timmar innan Claes Borgström begär överprövning av ärendet.

  Så att ändringarna saknar betydelse håller jag inte med om. Och de FAKTISKA ord som ligger till grund för Irmeli Krans tolkningar, de får vi — bekvämt nog — aldrig veta. Att man sedan systematiskt använder denna förhörsmetod ENDAST med målsägandevittnena känns ju lagom förtroendeingivande.

  • Ivan,
   Analysmetoden som signaturen Glugg använder är möjligen bra. Det är bara att när jag använt mig av metoden kan jag inte se det Glugg påstår sig se. Eftersom Glugg gjort det hela borde han/hon enkelt kunna visa en bild på hur det hela ser ut så man kan se hur han/hon fått fram informationen. Som det ser ut så är de delar som är sekretessbelagda överstrukna med Tippex eller något liknande. När man faxar en sida som är överstruken med Tippex så får man mystiska extra spår beroende på att Tippexlagret är ibland lite tjockt och ger ”skuggor” i ett faxat dokument. Det är inte samma sak som att texten under Tippexet syns. Skickar med en bild på hur det ser ut före Gluggs analys.

   Att åklagare gör olika bedömningar är helt klart. Om vi istället tittar på Anna Ardins förhör finner vi något mycket märkligare. En åklagare, Eva Finné, ser att det möjligen finns ett fall av ofredande i det. En annan åklagare, Marianne Ny, finner fem fall av sexuellt ofredande och ett fall av sexuellt tvång. Det sexuella tvånget skrivs in den 27 september. Det har alltså gått 27 dagar sedan Marianne Ny började titta på fallet tills hon ”upptäcker” ett sexuellt tvång. Något som senare klassas ned till olaga tvång. Det är ingen som påstått att Anna Ardins förhör är ändrat.

   Min bedömning är att ett antal personer önskar att Irmeli Krans ska spela en aktiv roll i detta fall och därför håller man på och försöker hitta bevis på att förhöret skulle vara ändrat i efterhand. När väl originalförhöret, utan Tippex kommer fram, så kommer man finna att inga avgörande ändringar gjorts.

   Det mest intressanta med diskussionen om Irmeli Krans ändrade förhör är som du mycket riktigt påpekar är att en sammanfattning av vad som sagts i förhör kan vara lite hur som helst. Irmeli Krans ”brott” är att hon valde att inte banda förhöret. Varför gjorde hon det? Det har att göra med hur polisen har valt att organisera sig. Irmeli Krans, som förhörsledare, var skyldig att själv skriva ut förhöret. Förhöret med Sofia tog 2 timmar och 19 minuter. Det blev en sex sidor långt som sammanfattning. Förhöret med Donald Boström var på 57 minuter. Det är 23 sidor långt. Om Irmeli skulle skrivit Sofias förhör skulle det resultera i ett ca 56 sidor långt förhör. Vad Irmeli visste innan hon startade förhöret med Sofia utan bandspelare var att ingen skulle klaga om hon gjorde det som ett konceptförhör. Det är detta som är det mest underliga. Varför godkänner polis och åklagare att .man dokumenterar förhör uselt? Anledningen är att ingen klagar på att det är konceptförhör.

   När Irmeli kl 19.28 skriver in anmälan i polisens system har hon sedan 18.40 jobbat med att skriva ut Sofias förhör. Om Irmeli hade fått skriva ut förhöret i dialogform hade det tagit mycket längre tid för henne. Det är det verkliga skälet till att hon inte bryr sig om att banda förhöret. Det är ett sätt att minska sin arbetsbörda. Ett sätt som polismyndigheten godkänner.

 3. Dina analyser är skarpsinniga och värdefulla. Dock med ett undantag. Jag kan inte förstå hur du kommer fram till att det är något i JA:s ”beteende” som ”gör att Julian verkligen ser ut som om han var en sexförbrytare”. Han förhördes den 30 augusti 2010 och var, såvitt vi vet, kvar i Sverige till den 27 september. Marianne Ny har, med icke sanningsenlig motivering, vägrat att höra honom i England. Allt i hanteringen av detta ärende har varit onormalt. Så varför skulle han inte misstänka elakt spel? Det gör iallafall jag. Jag har varit intresserad av det svenska rättsväsendet i åtskilliga år, mest från ”insidan” som domare, och jag har blivit väldigt skeptisk. Lever vi verkligen i ett rättssamhälle? I vad mån inverkar magkänslan för vad som är opportunt/inopportunt på de beslut som fattas av polis, åklagare, domare?

  • Brita: Det vore intressant att höra din syn på förekomsten av olika ”versioner” av samma förhör. Är den typen av ändringar som har gjorts — efter att ärendet redan har lagts ner en gång — vanligt förekommande och helt i sin ordning?

  • Brita,
   Vi människor blir bedömda för vad vi gör, våra handlingar. Vad jag menar är att Julians beteende genom hela denna process fram till förhandlingarna den 12-13 juli gör att han ser ut som om han var skyldig. Nu finns det inget krav på att en person som blir anklagad ska bete sig på ett visst sätt. Om man blir falskeligen anklagad har man rätt att vägra svara på polisens frågor. Det kanske inte är en förnuftig metod men man har den rätten. Men man har inte rätt att vägra inställa sig till förhör.

   Jag är säker på att vi är överens om att det mesta som polis och åklagare har gjort i detta fall varit konstigt. Jag är tyvärr inte säker längre på att det är onormalt. Det verkar som om polis och åklagare beter sig konstigt när man utreder sexualbrott. Jag kan också förstå att Julian misstänkt elakt spel. Om man som han kan påstå att han inte kan använda sig av kreditkort och mobiltelefon när han deltar i publika seminarium så har han en stor släng av paranoia.

   Att Marianne Ny har hittat 5 sexuella ofredanden och ett sexuellt tvång i Anna Ardins förhör är enastående märkligt. Men det får mig inte att tro att det finns en konspiration av feminster som vill skicka Julian till Guantanamo och som ägnar sig åt att fängsla oskyldiga män. Det får mig bara att tro att överåklagare Marianne Ny har sedan länge passerat bäst före datum. Och det gör mig övertygad om att hon är helt olämplig som i praktiken högsta beslutande åklagare i sexualmål. Så här får det inte bara inte gå till. Att hon dessutom med icke sanningsenlig motivering vägrat förhöra honom i England gör det inte bättre.

   Från första början har Julian påstått att det hela handlar om en smutskastningskampanj. Att anklagelserna inte har att göra med hans eget privata sexuella beteende. Anledningen till att affären blivit så stor är beroende på att Julian fått människor att tro att det handlar om Wikileaks. Det är inte förrän hans nya advokat, Gareth Peirce, blir involverad som affären kommer ned till vad det handlar om. Anklagelserna om sexuella övergrepp. Under förhandlingarna den 12-13 juli var det inget skrikande av advokater utanför domstolen. Inte heller hörde vi långa tröttsamma monologer av Julian själv.

   Om Julian Assange hade lyssnat på sin svenske advokat, Björn Hurtig, hade han redan varit förhörd i Sverige och han hade varit en fri person. Nu har Julian valt att vara fri mot borgen med en fotboja. Nu har Julian valt att inte lyssna på sin svenske advokat. Varför vet jag inte. Men jag tror att det har att göra med att han har svårt för att erkänna att han har fel. Julians analys av vad fallet handlar om har varit fel från första början. Därför är det svårt för honom att ändra sig. För då måste han erkänna att han gjort en helt felaktig analys. Och då kommer han att tappa ansiktet.

   Så vi har en historia där två personer, Julian Assange och Marianne Ny, inte vill tappa ansiktet. Så de kör på ivrigt påhejade av fler personer som inte vill tappa ansiktet, Claes Borgström och Anna Ardin. Om Julian gjorde en korrekt analys av läget skulle han komma till Sverige och bli förhörd för att bli fri från alla misstankar. Då kan ljuset riktas mot de som är de verkliga brottslingarna. Marianne Ny, Anna Ardin och Claes Borgström. Och vi kan äntligen få en debatt om vår konstiga lagstiftning och hur polisen bör jobba för att utreda sexualbrott med bibehållen rättssäkerhet.

 4. Jag kan inte förstå att du har så svårt att förstå Julian Assanges ”paranoia”.
  När Wikileaks släppte det hemligstämplade materialet betraktades Assange som en spion och terrorist av många regeringar, främst USA.
  Vissa politiker talade öppet om att mörda honom. Det är ju faktiskt så, att USA har en lång historia av lönnmord, som pågår även i denna dag.
  Eftersom Assange är en välkänd offentlig person, måste tanken varit att få honom utlämnad på juridiska grunder. Med tanke på att Sverige är en amerikansk knähund är det knappast konstigt att Assange blivit orolig och förändrat sin syn på oss, ju mer information han fått. Han hade nog en naiv syn på Sverige från början.
  Den bedrövliga rättsprocessen – konspiration eller ej – har ändrat förutsättningarna totalt. Assange har blivit oskadliggjord utan våld eller utlämning och Wikileaks är en skugga av sitt forna jag.
  Gissa om man i Pentagon sitter och gnuggar händerna av förtjusning över lögner och inkompetens i svenskt rättsväsende!

 5. Pingback: Våldtäkt bidde sexuellt tvång bidde olaga tvång bidde vaddå? | Support Julian Assange

 6. Uppskattar dina tankar och inlägg. Undrar om du kommer att göra en översättning till engelska av den här? Vet många som gärna skulle läsa den! /Noms

 7.  Göran Rudling den 5 oktober, 2011 kl. 13:43 skrev:
  ”[…] Det är också uppenbart att du inte anser att det behöver styrkas på något sätt. En lite märklig inställning.”

  Nej, det är inte en märklig inställning. Julian Assange är inte åtalad för något brott. Han har ALL anledning att misstänka att han och organisationen Wikileaks är utsatta för ”dirty tricks” från ”dark forces”. Jag är inte jurist (som Claes Borgström är) men jag förstår vd en rättstat ÄR och varför rättstaten är viktig att försvara. Bradley Manning var beredd att riskera sitt liv för att historien skulle bevaras. Julian Assange också.

  ”GR: Om vi följer konspirationstankarna så kan det vara på två sätt. Antingen är damerna involverade i konspirationen eller så är det några som använder fallet med syfte att få fast Julian Assange. Vi kan utesluta det första. Skälet är att av förhören kan vi direkt se att det finns inget allvarligt brottsligt i förhören.”

  För att fallet är så oerhört svagt kan vi utesluta att damerna är med(medvetet eller omedvetet) i en konspiration? ”I beg to differ”. Jämför som sagt med det skrämmande snarlika fallet Karl Rove-Don Siegelman:
  http://www.youtube.com/watch?v=Pyh9BYeM43A

  GR:”Inte heller är det sannolikt att tro att en konspirerande dam lägger ut tweets som sedan raderas. Då återstår konspirationen att några använder fallet för att få Julian Assange fast. Vilka är då dessa personer? Du borde rimligen kunna namnge åtminstone några.”

  1) Jag ser inte missA som en ”konspirerande dam”. Jag ser henne som en MÄNNISKA. Och människor kan manipuleras. Det är så människor som Karl Rove, medialobbyister och Pr-företag (tex Prime PR) arbetar. Det kallas för opinionsbildning.
  2) Tycker du att massmediakampanjerna vi sett varit grova/ibland över gränsen? ”Julian Assange är ett äckel utan principer” ~ Jan Guillou
  ”The treason of Julian Assange”…~Nick Cohen the Guardian. etc Tycker du att konceptet “liberal fascism” låter som ett Orwellskt vansinne? Det ÄR det. Det är därför vi ännu inte sett denna retorik i massmedia i Sverige ännu (men väl i ”the Guardian”). Med enskilda individer (politiker Journalister) är det en helt annan femma Och allting går att sälja med mördande reklam. I alla fall när man med ”reklam” menar lobbying under flera års tid, vinklade felciteringar, rena lögner, fejkade dokumentärer i tv och tex för ändmålet konstruerade förfalskade wikipediasidor.
  3) Som exempel nämner jag de absolut mest uppenbara: ”Karl Rove” och (tex) ”Billy McCormac” på Prime PR (nej jag kan ännu inte leda det i bevis, och det FINNS eventuellt andra spår): men vi pratar om människor med tillräckliga motiv, kontakter, kompetens och (med säkerhet i fallet Karl Rove) ERFARENHET av detta (se ref DonSiegelman ovan). Allt i punkten ovan är sådant jag observerat med egna ögon.

  GR”Som du säkert noterat så har Julians nya advokater lagt upp försvaret helt annorlunda. Borta är alla grova och osakliga påhopp. ”

  Jag måste verkligen ha missat de grova och osakliga påhoppen du pratar om. Jag HAR hört dem nämnas i svenska tidningar dock. Tex i samma artikel av ”Dan Lucas” i DN (som inte ger något exempel och i nästa stycke påstår att assange är misstänkt för TVÅ våldtäkter). När det gäller Julian Assange själv, är grundtipset att ALLTID kolla upp vad han sagt och gjort (inte vad han i svensk press PÅSTÅS ha sagt och gjort).

  GR ”Istället har man koncentrerat sig på vad saken egentligen gäller. Anklagelser om sexuella övergrepp.”

  Jag är inte jurist, som ClaesBorgström är, så här ÄR jag ute på tunn its. Men rätta mig om jag har fel: Man har koncentrerat sig på att visa att EAV är felaktigt utfärdad, att anklagelserna inte har några likeheter med vittnesmålen, och om det överhuvudtaget är lagligt att lämna ut någon trots att inte åtal väckts?

  GR: ”De nya advokaterna uttalar sig inte om fallet och har till och med fått Julian att sluta uttala sig om fallet. Detta borde rimligen leda till en tanke. Det kanske handlar om anklagelser om sexuella övergrepp. Det kanske inte finns någon som helst konspiration.”

  Det är INTE min slutsats. (Men jag håller med dig om du tycker att advokatbytet var ett rejält uppköp). För tvärt emot vad som skrivits i ALLA svenska tidningar tror jag INTE Assange ”valde en människorättsadvokat” för att ”förbättra sin framtoning” (detta allt enligt ”en expert”). Jag tror dessutom (är ganska övertygad om) att hon Gareth Peirce väljer helt själv vilka fall hon åtar sig: Gör gärna en egen rimlighetsbedömning om motiv till advokatbytet (och även GPs motiv till att åta sig fallet):
  http://justicedenied.org/issue/issue_35/jd_issue_35.pdf (kolla först Hall of Fame, läs sedan på om kvinnan/lyssna på interviewer).

  GR: ”Att fallet är märkligt hanterat är förvisso sant. […] Det handlar om huruvida man samtyckte till att ha sex.”

  NEJ. Jag menar att du har ingen chans att förstå vad detta handlar om innan du har motivbilden helt klar för dig. Låt mig illustrera min poäng med ett kort roligt och tankeväckande videoklipp (kräver inget ljud på datorn):
  http://www.youtube.com/watch?v=vJG698U2Mvo
  Förstå sedan detta: Om du inte under de senaste ÅREN ägnat avsevärd mycket tid på att faktakolla tidningsartiklar och nyhetsreportage från svensk/internationell MSM har du utsatts för en enorm massa desinformation (detta går inte att värja sig från). Detta i kombination med din bakgrund gör att du missar att en beakta den enlaste självklara förklaringen ”konspiration” iscensatt med hjälp av vanliga människor.
  Notera. Jag FÖRSTÅR att tex twittermeddelandena tyder på att våldtäktsanklagelserna måste varit hastigt planerat. Vad DU inte förstår är att känslorna hon uttrycker i twittermeddelandena INTE måste vara äkta. Jag tycker INTE ens att man visar Anna Ardin den respekt hon förtjänar när du sluter dig till ”svartsjuka” eller ”revenge by proxy” som huvudsakliga motiv till hennes agerande. Jag vill varna för att klippet jag vill visa nedan faller under väl under kategorin i POLITISKT MOTIVERAD DESINFORMATION, men jag tycker att långsökt slutsats att millitärdottern/känslomänniskan Svea Anna Karolina Ardin, med en kusin som varit befälhavare över svenska elitstyrkan SSG i afganistan, (utöver kontakter i politiska krestar/nära kontakter med svenska medialobbyister) skulle blivit så ”upp över öronen” förälskad i J.A. som hennes bettende/twitterande tyder på. Hennes vittnesmål tyder på motsatsen.
  http://www.youtube.com/watch?v=Z9ZA277PV_g

 8. GR: ”Det enda som gör att Julian verkligen ser ut som om han var en sexförbrytare är hans eget beteende.”

  Må vara att DU är HELT ANINGSLÖS i wikileaks verksamhet och den hotbild som existerar. ”Att han inte ställer upp får honom att verka skyldig”. Men stör det dig inte ens när STADSMINISTERN SJÄLV står i RIKSDAGEN och använder samma typ av HÄXPROCESS-ARGUMENTATION till sveriges fågelholkar till journalistkår?!! Allt för att övertyga oss om att vi lever i en RÄTTSSTAT???!

 9. ”Om vi följer konspirationstankarna så kan det vara på två sätt. Antingen är damerna involverade i konspirationen eller så är det några som använder fallet med syfte att få fast Julian Assange. Vi kan utesluta det första. Skälet är att av förhören kan vi direkt se att det finns inget allvarligt brottsligt i förhören. Inte heller är det sannolikt att tro att en konspirerande dam lägger ut tweets som sedan raderas. Då återstår konspirationen att några använder fallet för att få Julian Assange fast. Vilka är då dessa personer?”

  ”Det har varken nu eller tidigare funnits någon risk att JA skulle bli utlämnad till USA. Det har Julian Assange advokater förstått för långe sedan. Att Julian kommit med uppgifterna i pressuttalanden är något som enbart använts i propagandasyfte. Ingen av Julian Assanges advokater har i förhandlingar i domstol framfört detta. Anledningen till det är att man haft kunskap om hur lagstiftningen och hanteringen fungerar.”

  ”Vi har också fått höra att Julian Assange fruktar att han ska utlämnas från Sverige till USA om han skulle bli utlämnad från England. Om det skulle finnas någon substans i dessa påståenden vore det rimligt att hans advokater skulle lägga fram det som ett argument i utlämningsförhandlingarna. Något som inte gjordes av hans gamla advokatteam den 7-8 februari. De nya advokaterna har varit helt tysta i frågan. Under förhandlingarna den 12-13 juli antydde man inte med ett ord att det finns en fara för att Julian skulle bli utlämnad till USA från Sverige. De nya advokaterna lyckades också förhindra att Julian själv kom med grundlösa anklagelser i samband med förhandlingarna.”

  ”Från första början har Julian påstått att det hela handlar om en smutskastningskampanj. Att anklagelserna inte har att göra med hans eget privata sexuella beteende. Anledningen till att affären blivit så stor är beroende på att Julian fått människor att tro att det handlar om Wikileaks. Det är inte förrän hans nya advokat, Gareth Peirce, blir involverad som affären kommer ned till vad det handlar om. Anklagelserna om sexuella övergrepp. Under förhandlingarna den 12-13 juli var det inget skrikande av advokater utanför domstolen. Inte heller hörde vi långa tröttsamma monologer av Julian själv. ”

  Wikileaks har inte ens anklagats för att ha begått något brottligt men organisationens ekonomi har drabbats hårt tack vara att Bank of America, Mastercard, Paypal och Visa stängt av alla transaktioner till Wikileaks via dem. (något som i sig nästan räcker som en bekräftelse på en konspiration)

  Uttalande från Gareth Pierce 17 April 2011. 5 minuter in i videon frågar hon sig, mot bakgrund av hennes erfarenheter och kunskaper om USAs rättssystem, om syftet med isoleringen och den tortyrliknande behandlingen av Bradley Manning (som du kanske vet är Braadley Manning en person som anklagats och nu även åtalats för att ha kopierat och läckt hemlig information från USA. Information som läcktes och publicerades av Wikileaks/Assange), som Mannings advokat vittnat om, är att få Bradley Manning att samarbeta. Detta för att öppna möjligheten att föra Assange till USA, vilket annars inte hade varit möjligt. Så det du säger om att hans nya advokater varit helt tysta stämmer inte. Faktum är att det är rimligt att anta att med Pierce som advokat så kommer större fokus att riktas på USAs inblandning och exploatering av fallet.

  http://www.youtube.com/watch?v=T8hZPXZOnUQ

  Hans förre advokat Jennifer Robinson tyckte att det var en synnerligen intressant timing att arresteringorden som utfördades mot Assange bara dagar efter publiceringen av dokumenten om Irakkriget. Notera att Assange och Wikileaks hade gått ut med att de hade historiskt avgörande dokument om USAs krig i Irak och Afghanistan långt innan de publicerade dem. Det fanns alltså tid att förbereda motåtgärder från USAs sida. Hon nämner också det märkliga i att Assange fick tillstånd av åklagaren att lämna Sverige för att sedan efterlysas av Interpol.

  http://www.youtube.com/watch?v=o2MjnoRF7Qs

  Julian Assange hade blivit varnad för att smutskastningskampanjer skulle iscensättas mot honom. Det kunde du själv läsa ur förhörsprotokollen, eller hur? Här finns även en intervju som TV4 gjorde med Julian Assange där han själv påstår att en källa inom australisk underrättelsetjänst hade varnat honom för det.

  http://www.tv4play.se/nyheter_och_debatt/nyhetsmorgon?title=intervju_med_julian_assange&videoid=1060688


  Du ger två möjligheter till konspiration -antingen är damerna involverade i konspirationen eller så är det några som använder fallet med syfte att få fast Julian Assange.

  Assange själv lär väl knappast misstänka att någon av kvinnorna är inblandade i en konspiration mot honom längre, men vid tiden då han blev anklagad är det väl helt naturligt att han vägde det som en möjlighet? När det gäller din andra möjlighet till konspiration är du nog väldigt ensam i att inte utgå ifrån att intressen har undersökt möjligheten att använda fallet i syfte att få fast Assange. Att USAs myndigheter tittar på möjligheten att åtala honom och använda allt användbart mot Assange och Wikileaks, eller åtminstone har tittat på det, är väl inte ens något att diskutera? Det är klart att det ligger i USAs intresse att få se Julian Assange bli dömd till sexbrottsling i Sverige även om de inte ligger bakom det. Det är väldigt naivt att inte tro motsatsen.

  Tyvärr lyser din egen personliga negativa attityd mot Assange igenom ett annars gediget utredningsarbete med fallet.

  • Larsa,

   Låt oss titta på samband. Som de verkligen ser ut. Och låt oss vara ärliga.

   ”Hans förre advokat Jennifer Robinson tyckte att det var en synnerligen intressant timing att arresteringorden som utfördades mot Assange bara dagar efter publiceringen av dokumenten om Irakkriget. Notera att Assange och Wikileaks hade gått ut med att de hade historiskt avgörande dokument om USAs krig i Irak och Afghanistan långt innan de publicerade dem. Det fanns alltså tid att förbereda motåtgärder från USAs sida. Hon nämner också det märkliga i att Assange fick tillstånd av åklagaren att lämna Sverige för att sedan efterlysas av Interpol”.

   Vilken arresteringsorder pratar Jennifer Robinson om? Hon talar om EAWn. Eller hur?

   Den 18 november, 10 dagar före släppet av US Embassy Cables, fattade Tingsrätten beslut att anhålla Julian Assange. Den 24 fastställde Hovrätten det beslutet. Det är nu synnerligen märkligt att Wikileaks släpper US Embassy Cables ganska snabbt efter det att Julian Assange hade blivit häktad. EAWn utfärdas bara som en följd av häktningsbeslutet eftersom Julian Assange inte befinner sig i Sverige.

   Jag har inte gjort en större affär av att Wikileaks släpper US Embassy Cables efter det Julian Assange blivit häktad. Om man ska använda Jennifer Robinsons logik så verkar det synnerligen märkligt att Julian Assange släpper US Embassy Cables efter det att han blivit häktad. Det tyder ju på att Julian Assange konspirerar. Eller hur var det? Om man ser till innehållet i det som släpptes var mycket material om Sverige och Natosamarbete. Det verkar faktiskt mer troligt att Julian Assange i sitt släpp av US Embassy Cables medvetet valt ut sådant material som hade till avsikt att försöka visa att Sverige är i hemlighet allierat med USA. Ett taffligt försök att försöka inbilla läsare att det är sannolikt att Julian Assange kommer bli utlämnad till USA.

   Vore bra om välkända fakta i fallet fick ta en större plats bland alla de som har åsikter om det. Då blir diskussionen mer fruktbar.

   (Tillagt i efterhand.) När jag tittar på mitt material runt den 18 november kan jag se att Julian Assange blev internationellt efterlyst i samband med det Tingsrättens beslut. Dock dröjde det till i början på december som en EAW blev utfärdad. Det är rimligt eftersom Tingsrättens beslut överklagades av Björn Hurtig. Även hovrättens beslut överklagades. Det var inte förrän Högsta Domstolen meddelat att man inte skulle pröva frågan som EAWn utfärdades.

   Räcker detta för att visa att om det är någon som konspirerar så verkar det mer troligt att det är Julian Assange själv.

  • Larsa,

   Glömde en sak. I ditt svar skriver du att Jennifer Robinson ”nämner också det märkliga i att Assange fick tillstånd av åklagaren att lämna Sverige för att sedan efterlysas av Interpol.” Det är inte sant att Julian Assange fick tillstånd att lämna landet. Om jag är rätt informerad fick Björn Hurtig, på fråga, svaret att det inte fanns något häktningsbeslut gällande Julian Assange. Dvs det fanns inget som hindrade Julian Assange att lämna landet. Det kanske kan tyckas som en gradskillnad men det är en stor skillnad.

   En åklagare kan inte ge tillstånd att lämna landet. Bara vidtaga åtgärder för att förhindra en person att lämna landet.

   Det märkliga i fallet är Marianne Nys hantering av fallet vilket jag skrivit om vid ett flertal tillfällen. Det är uppenbart att det inte finns någon substans i anklagelserna. Det är det ena. Det andra som förvånar mig är att så många, av antalet kommentarer att döma, helt köper Julian Assange (och hans advokaters) historier. Det är ställt bortom rimligt tvivel att många av Assanges uppgifter inte är sanna.

   • ”Det är ställt bortom rimligt tvivel att många av Assanges uppgifter inte är sanna.”

    Många osanna uppgifter säger du. Vilka uppgifter är osanna som han kommit med? Om man säger att någon är lögnare så är det på sin plats att tala om vad som är lögn.

    I de intervjuer som jag har lyssnat på har Assange aldrig kommit med några konkreta påståenden eller ”historier”, som du kallar det, om vilka som eventuellt skulle ligga bakom en konspiration. Han verkade då vara lika fundersam som alla andra som tagit del av den här mycket märkliga historien. Han hade varnats för att en smutskastningskampanj skulle kunna drabba honom och organisationen, vilket han talade om i media. Jag vet att Assange funderade kring om det var någon underrättelse som låg bakom eller om det var något personligt mellan honom och någon (kvinnorna). Efter Expressens löpsedel så uppstod många källor till spekulationer och påståenden som inte kan tillskrivas Assange.

    ”Om man ska använda Jennifer Robinsons logik så verkar det synnerligen märkligt att Julian Assange släpper US Embassy Cables efter det att han blivit häktad. Det tyder ju på att Julian Assange konspirerar. Eller hur var det? Om man ser till innehållet i det som släpptes var mycket material om Sverige och Natosamarbete. Det verkar faktiskt mer troligt att Julian Assange i sitt släpp av US Embassy Cables medvetet valt ut sådant material som hade till avsikt att försöka visa att Sverige är i hemlighet allierat med USA. Ett taffligt försök att försöka inbilla läsare att det är sannolikt att Julian Assange kommer bli utlämnad till USA.”

    Nu kommer du med en egen konspirationsteori. 😉 Om Assange själv var övertygad om att bli överlämnad till USA, vilket jag inte ser som långsökt så finns väl inget konstigt i det där? Det vore en sak om Assange hittade på det där men det gjorde han ju inte, eller hur? Kom ihåg att det förekom röster bland inflytelserika personer i USA som inte bara ville definiera Assange som en terrorist och Wikileaks som en terroristorganisation, utan också i TV öppet förespråkade lönnmord på Assange. Wikileaks hade ju också långt innan den här händelsen i Sverige utsatts för attacker.

    ”En åklagare kan inte ge tillstånd att lämna landet. Bara vidtaga åtgärder för att förhindra en person att lämna landet.”

    Nej, jag menade inte något tillstånd i juridisk mening. Beteendet av åklagaren är en sak som gav upphov till ytterligare spekulationer och konspirationsteorier som inte kan skyllas på Assange. Varför gjordes inte förhöret med Assange när han stannade i Sverige närmare en månad längre för att få vittna om händelserna? Han fick under tiden inte heller ta del av anklagelserna i skriftlig form på ett språk som han kunde förstå, vilket är en rättighet. Han lämnar Sverige utan att Marianne Ny har några invändningar eller att förhöret genomförs, bara för att senare blir efterlyst av Interpol, utan att något ytterligare tillkommit.

    Dessa märkligheter gav mera stoff till konspirationsidéerna som du inte kan tillskriva Assange, eller hur? Det är ju precis de märkligheterna som själv så utförligt redogjort för som till stor del bidragit till konspirationstankarna, inte Julian Assange. Marianne Ny ställde heller inte upp på några intervjuer där hon förklarade sitt handlande, vilket också bidrog till spekulationer. Det gav intrycket att det var något fuffens bakom kulisserna. Det hade väl varit väldigt enkelt och nyttigt att gå ut och förklara, både en och två gånger, vilken juridik hon använde sig av. Särskilt när det förekom så mycket spekulationer och diskussioner på internationell nivå om den svenska rättssäkerheten.

    Vissa kända personer som t ex Michael Moore och John Pilger tidigt drog långtgående slutsatser utan att ha klarhet i vad som hänt. Mycket mera långtgående än Assange själv.

    Jag ser det så här – konspirationsteorierna i det här fallet är synnerligen berättigade och hur fallet sköttes från svensk sida hjälpte inte till att slå hål på sådana teorier, tvärtom! Och medier hakade på, som vanligt i framtiden. Att skylla allt det där på Assange är inte rättvist.

    Till sist, en fråga: Varför tror du att Ben Emmerson och Gareth Pierce, två av väldens främsta människorättsadvokater, har tagit sig an det här fallet? Om det är så enkelt som du påstår att:

    ”vi har en historia där två personer, Julian Assange och Marianne Ny, inte vill tappa ansiktet. Så de kör på ivrigt påhejade av fler personer som inte vill tappa ansiktet, Claes Borgström och Anna Ardin. Om Julian gjorde en korrekt analys av läget skulle han komma till Sverige och bli förhörd för att bli fri från alla misstankar. Då kan ljuset riktas mot de som är de verkliga brottslingarna. Marianne Ny, Anna Ardin och Claes Borgström. Och vi kan äntligen få en debatt om vår konstiga lagstiftning och hur polisen bör jobba för att utreda sexualbrott med bibehållen rättssäkerhet.”

   • Larsa,

    Denna historia är tröttsam. Mycket tröttsam. Mycket därför att det är omtugg efter omtugg. Som om många som skriver vore idisslare, typ kor. Ibland vill jag bara skrika ”Give me some milk or else go home” som Bob Dylan sjunger i ”Ballad of a thin man”.

    De ivrigaste av Assange försvarare, dit jag räknar dig, brukar missa några väsentliga saker. Jag påstår att man som misstänkt har rätt att inte säga något. Man behöver inte svara på frågor. Det är en rättighet. En rättighet som brukar utnyttjas av grovt kriminella. Min uppfattning är att Julian är falskt anklagad för sexuella övergrepp av Anna Ardin. Och han är felaktigt anklagad för våldtäkt av Sofia Wilén. Annas anklagelser bottnar i lögnaktiga påståenden. Sofias berättelse verkar för mig vara sann men det är inget brottsligt i den, därför kallar jag det felaktig anklagelse.

    Det är nu ställt bortom allt tvivel att Julian Assange pratade mycket med kvinnorna och med sina vänner dagen för polisanmälan. Han visste om att Sofia var på sjukhus, att Sofia pratade om polis, att Sofia och Anna pratade med varandra och att Sofia ville att han skulle ta en HIV-test på fredagen. Och så visste han att båda kvinnorna varit hos polisen. Han visste också dessa kvinnor inte var några konspiratörer för ”dark forces”. Men han förstod inte vilka personliga motiv som drev kvinnorna att bete sig som de gjorde.

    Om Julian nu visste allt detta undrar jag förstås vilka tankar som gick genom huvudet på honom kl 06.30 på morgonen efter, den 21 augusti, när han får läsa att han är misstänkt för våldtäkt och ofredande på två svenska kvinnor. Tror han då att polisanmälan har att göra med det två kvinnorna eller tror han att han är utsatt för en smutskastningskampanj från ”dark forces”? Detta är viktigt. När Julian kort därefter blir intervjuad av (norsk press tror jag) påstår han att det är en smutskastningskampanj men han vet bara inte vilka som ligger bakom. Det är detta uttalande, som Julian vet inte är sant, som gör att affären exploderar i media. Efter detta känner sig Julian uppenbart tvingad att komma med en ett rad uttalanden om ”dark forces” som självklart sen pressen sväljer och affären exploderar.

    Någon dag senare påstår Julian, för att han vill backa upp sina påståenden om ”dark forces”, att han inte ens vet vilka de två kvinnorna är. Det är ytterligare ett lögnaktigt påstående. Vad som händer är alltså att Julian omedelbart väljer att försöka inbilla omvärlden att det handlar om en attack på Wikileaks. Eftersom han valt denna försvarslinje har han låst fast sig i en lögn som han sedan hela tiden tvingas underhålla med nya lögner (läs felaktiga påståenden om det känns bättre). Julians beteende är viktigt för historiens utveckling.

    Affären handlar om i huvudsak två personer som ljuger inledningsvis. När lögnerna tas på allvar av polis och media så känner personerna sig tvingade att fortsätta ljuga eftersom de inte har moralisk styrka att säga ”Ursäkta, jag ljög men så här ligger det till.

    Anna Ardin säger något, lögn, på polisstationen den 20 för att ”stötta” Sofia. Det är detta påstående från Anna som gör att hon blir förhörd den 21. När Anna ljugit sig fast kan hon inte backa. Uppenbart är att Anna gör vad hon kan för att förminska sitt påstående den 20 men detta förstår inte polis och åklagare. Hade polisen gjort en bra utredning hade detta klarlagts.

    När Julian ljuger om ”dark forces” så tar media tag i den storyn eftersom den säljer. Media ville att det ska vara ”dark forces” för då kan man skriva oändligt mycket mer om historien.

    Vad Anna Ardin gjort genom att ”frisera sanningen” hos polisen den 20 augusti är brottsligt. Och det är ett allvarligt brott med två års fängelse som maxstraff. Det Julian gjort är helt lagligt. Han har rätt att ljuga som misstänkt. Det är bara fullständigt idiotiskt. Julians första lögner är det som gjort denna historia till en maratonhistoria. Han har laglig rätt att bete sig som en korkröv. Det är inte så smart bara.

    Det är Julians eget beteende, fullständigt lagligt, som är huvudorsaken till att denna historia har utvecklats som den gjort. Det jag påstår är om Julian hade varit lite intelligent hade han aldrig kommit med påståendet om ”dark forces”. Hade han bara sagt att han inte visste vad som låg bakom sexanklagelserna och att han skulle ta reda på det för att återkomma med en kommentar när han fått allt klart för sig. Då hade historien somnat in i media.

    Jag har nu redovisat två lögnaktiga påståenden. Så till ett tredje vilket är omtuggat av media och även av dig. Det är följande ”Han fick under tiden inte heller ta del av anklagelserna i skriftlig form på ett språk som han kunde förstå, vilket är en rättighet.” Detta är en lögn vilket alla som har läst konventionerna (kommer inte ihåg vilken paragraf det är just nu men kan ta reda på det om du önskar). Som misstänkt har du inte rätt att ta del av anklagelserna. Vare sig muntligt eller skriftligt. Julian är misstänkt för sexuella övergrepp. Polisen har rätt att kalla in en misstänkt på förhör.

    Vad som är den lagliga rätten är att när du är åtalad, ställd inför domstol, har du rätt att få ta del av anklagelser i skriftlig form på ett språk du förstår. Du har också rätt till en försvarare. Vad du gör nu är att du återupprepar en lögn på samma sätt den blivit omtuggad av andra före dig utan att du går till källan, konventionen, för att kolla vad som är sant.

    Det skriftliga material som cirkulerar på nätet är inte anklagelserna mot Assange. Det är bara det material som åklagarna ansåg behövdes för att få Julian häktad. Häktningspromemorian.

    Varför Marianne Ny valt att göra som hon gjort i detta fall förstår jag inte riktigt. Hon har en skyldighet att utreda fallet snabbt. Något som hon inte gjort. Jag tror i dagsläget inte på att Marianne Ny gjort något som hon kan ställas till svars för inför domstol. Hon har bara redovisat en total inkompetens.

    Fallet är svårt eftersom vi har att göra med två som ljuger och en inkompetent åklagare. Och sen en massa skribenter som har enorm fantasi.

    (Kommentaren rättad i efterhand eftersom det fanns vissa språkliga fel i den)

 10. ”Det är ställt bortom rimligt tvivel att många av Assanges uppgifter inte är sanna.”

  Jag refereade till Karl Rove och fallet ”Don Siegelman” för att det är ydligt att du inte förstår vad ”konspirationer” (<– i en verklighetsnära betydelse) är för någonting. Det är också tydligt att du inte har klart för dig ATT och HUR hur en kombinerad massmediakampanj/rättsprocess kan genomdrivas i verkligheten (under inflytande av samma lilla grupp människor). Det viktigaste är INTE att det finns en man som heter "KarlRove"(och som haft nära samarbete med både BushRegimen/Moderaterna och som Assange påstås att ha blivit varnad för) utan förståelsen ATT det finns människor SOM Karl Rove, och hur man arbetar, och hur man använder/manipulerar vanliga människor.
  Don siegelman-fallet se (ref i tidigare inlägg) är givetvis bara ett exempel och jag kan ge dussintals andra:
  http://www.seattlepi.com/local/opinion/article/Rove-s-dirty-tricks-Let-us-count-the-ways-1246665.php

  Du har avslöjat att anklagelserna var "påhittade". Men du verkar likväl inte släppa att detta trots allt bottnar i någon slags "gråzonszex", i stället för något helt annat.

  Nu vill du övertyga oss (eller dig själv?) om att dina misstankar i själva verket bottnar i Assanges och försvarets "osanna" påståenden och INTE i lösa rykten, smutsiga falska massmediakampanjer från the Guardian/Svensk MSM?

 11. ”Ursäkta Dr Krasta Popolos, men det du skriver är fånigt. Jag tror att du kan bättre. Men du behöver jobba lite med materialet först innan du drar några slutsatser.”
  Ok Göran. Jag kan bättre. 😉 SÅHÄR FUNKAR VÄRLDEN:

  http://www.politicalprosecutions.org/

  (Jag kan inte nog understryka hur sevärd denna film är och hur centralt innehållet är i detta fall). Är jag fånig – fortfarande? Eller ligger det möjligen något i ”foliehsattsteorierna” :-P)..

  • Dr Konspiration,

   Har sett filmen som du så varmt rekommenderar. Jag undrar nu om du fått foliehatten så långt ned över ögonen och öronen att du varken ser eller hör vad som sägs i filmen. Vad filmen handlar om är hur man i USA på olika sätt försökt skada i huvudsak medlemmar i det demokratiska partiet via olika rättsprocesser. Tiden det handlar om är under president Bush den yngres tid. Ingen av fallen rör anklagelser om sexuella övergrepp. Inget av fallen rör europeisk politik.

   Istället för att du ägnar tid åt att samla länkar på diverse material som du tycker är intressant. Redogör för hur konspirationen i fallet Assange ser ut. VIlka är det som är inblandade, vad har de olika personerna gjort, vilken roll har de två kvinnorna, är polisen inblandad i konspirationen osv. Kom med fakta Dr Konspiration. Det du redovisat hittills är nada. Nada. Inget annat än en massa tomt prat. Du har fortfarande inte redovisat ett enda arbete som du gjort med Assangefallet som möjligen skulle kunna tyda på att det är en konspiration.

   Så till foliehattarna och de bisarra teorierna. Jag tror inte att du har en foliehatt. Det är mycket värre än så. Det verkar mer som om du sitter instängd i en aluminiumburk. Jag tror att du behöver någon typ av kraftig konservöppnare för att du ska komma ut i friska luften och se verkligheten som den är.

   ”Är jag fånig – fortfarande?” ferågar du. Fånigare.

 12. :-D. LOL rättsröta är inte ett ”alternativ” till konspirationer utan ett KRAV för att det skall vara genomförbart.
  Men eftersom måltavlorna i mina exempel var ”demokratiska politiker” isf ”obekväma journalister” kan vi absolut inte lära oss någonting därifrån (inte ens DonSiegelman-fallet)?
  (Att, mitt exempel, Karl Rove själv har ingående, väletablerade, ingående kontakter i såväl svenska politisk kretsar som i Svensk massmedia/lobbygrupper (och extremt starka motiv)- är givetvis då också fullkomligt ointressant att en beakta? – Eftersom det är så ”fånigt”?

  ”Och varför driver åklagaren i fallet Assange ärendet så enastående märkligt?”

  Ja du? Kanske kommer hon från yttre rymden, och hennes beteende är en oförklarlig, obegriplig ”slump”?

  Jag menar NEJ. Troligen INTE. Troligare är hon är en människa med sin egen politiska agenda som beter sig förutsägbart. Eftersom du är insatt i fallet, är du troligen väl medveten om att hon är en av de människor som valts ut med omsorg/aktivt sökt upp detta fall med (precis som Claes Borgström, Irmeli Kranz mfl).

  Likafullt tycks du (utifrån ditt språkbruk att döma) vara övertygad om att alla som misstänker fulspel (=inklusive J.A, Gareth Peirce och respekterade människor inom svenskt rättsväsende) är någon slags ”foliehattar” (”som man ju läst om”) som drömmer om tokiga frimurarkonspirationer, – alternativt är kvinnofientliga ryktesspridare?

  Kan det vara så enkelt att Marianne Ny (1) saknar några portioner ödmjukhet inför det hon inte förstår/bryr sig om, och -precis som nästan ALLA människor(märk väl även missA)- (2) har hjärtefrågor som de brinner så starkt för att det grumlar hennes omdöme och objektivitet? (I mitt fall skulle det vara yttrandefrihetsfrågor-i ditt eget: samtyckeslagstiftning).

  Kombinera detta med lobbyism och en medvetet vinklad, inte sällan FÖRFALSKAD rapportering/ryktesspridning om Julian Assange (och wikileaks) i svensk media(=karaktärsmord), så har du M Nys MOTIV, (som kanske även är till del är samma som AAs). Där finn även, vågar jag påstå, den verkliga förklaringen till din egen attityd (och din till synes bizarra inställning till vad/varför vi har en rättstat i sverige: Är det endast för att skydda ”grova brottslingar” tror du?)

  Du har själv konstaterat (i fallet Julian Assange), att anklagelserna i det ena fallet var påhittade. I fallet SW är våldtäkten uppenbart ICKE-existerande. Men i ett tafatt försök till ”objektivitet” bestämmer du dig för att AAs enda tänbara motiv (om jag förstår ditt ”revenge by proxy”-förklaring rätt) grundar sig på någon slags ”svartsjuka” kombinerat med någon slags bizarr ”Romeo-och-Julia”-liknande kärlekshistoria?

  Jag menar att hetsen mot kvinnorna, likaväl som mot Assange, är skapad av MASSMEDIA (men du själv hjälper knappast till i det avseendet). Ingen vettig människa som läst SW vittnesmål kan dra någon annan slutsats än att våldtäktsanklagelsen (som kommer från Claes Borgström) är ”simply untrue”. (Dtta helt oaktat om Assange skulle betett sig mindre än gentlemanna-mässigt i detta fall och vad du tycker/tror dig veta om honom personligen).

  Detta är vad Assange själv har att säga (Jag ställer mig på allvar frågan om är detta är nyheter för dig?):

  http://www.youtube.com/watch?v=PMtE6CPED2I&feature=fvst

  • För att ditt resonemang om konspirationer ska stämma krävs det, som du skriver, att olika personer ”valts ut med omsorg/aktivt sökt upp detta fall” Vilka är då dessa personer? En av dem du nämner är Marianne Ny. Hur kommer det sig att Marianne Ny är inblandad? Beror det på att någon noga valt ut Marianne Ny som lämplig i en konspiration eller finns det en annan förklaring.

   Alla överklaganden av chefsåklagarbeslut i sexualmål handläggs av Utvecklingscentrum i Göteborg. Chef för den avdelningen är sedan 2008 (om jag inte missminner mig) Marianne Ny. När Claes Borgström överklagar Eva Finnés beslut från den 25 augusti 2010 hamnade ärendet helt korrekt på Marianne Nys bord. Om ärendet hade gått till någon annan kunde jag misstänka att något konstigt hade skett. Nu är allt enligt regelboken.

   Jag känner inte till Anna Ardins motiv. Hennes motiv är inte viktigt. När man betraktar fallet ser det ut som om Anna Ardin själv inte hade velat förekomma som anmälare. Hon går till polisen den 20 augusti med det uttalade syftet att stötta Sofia Wilén och få Sofia att anmäla. Anna påstår sen till Kajsa Borgnäs att polisen missuppfattat vad hon sagt på polisstationen och att hon också är föremål för en brottsutredning. Som det ser ut har Anna Ardin velat använda Sofia som verktyg för att få hämnd, därav Revenge by proxy-begreppet. Varför Anna gjort på detta sätt vet jag självklart inte. Men det kan vara ett finurligt sätt att skada någon på. Det hela stupade på att polisen tog Anna Ardins kommentarer på polisstationen på allvar.

   Anklagelserna mot Assange kommer från Sofia Wilén och Anna Ardin. Anklagelserna innebar att Julian Assange blev anhållen. Anklagelsern kommer inte från Claes Borgström. Anklagelserna är allvarliga. Det betyder förstås inte att de är riktiga.

   Så till vad Assange själv har att säga. Filmen du hänvisar till är vad Assange sa utanför domstolsbyggnaden den 8 februari. Jag hörde talet på plats. Det imponerade inte på mig då. Det gör det inte nu heller.

   Om två dagar kommer domslutet från High Court. Då får vi höra mer om fallet. Och talet om konspirationer kommer att fortsätta även om det saknas grund för det.

 13. Visst finns det saker som TYDER på det…och även om valet av Ny gjordes korrekt, så var det heller inte hel slumpmässigt (förstår vi som gått statistisk grundkurs), slumpmässigt var inte heller kontakten mellan AA och Claes Borgström eller Irmeli Kranz (eller Lotti Helström?). Även AA möte med Assange var arrangerat (av dels AA och dels WL ”politiska kontakt i sverige” vem det nu är). Så visst spelar ”motiv” all roll i världen.

  Men den mest centrala frågan verkar du aldrig ha ställt dig: Vad skiljer egentligen ”rättsröta” från ”konspiration”, när rötan når upp hela upp, och inkluderar massmedial likaväl som stadsministern själv?
  (Man kan lugnt säga att ”Bjärsta-analogin” falierar i detta sammanhang)

  En stadminister (med självklart egenintresse) som som aktivt försöker påverka ett brottsmål, med billiga retoriska trick, och i svepande allmänna ordalag underkänner försvarets hela argumentation. Det är nämligen inte ett tecken på rättsröta. Det vi ser är den svullna fruktkroppen av röta i dess mest utvecklade stadium.

  http://www.metro.se/metro-teknik/reinfeldt-beklagar-assange-fallet/Objkbh!77940/

  Läs igen (Talet blir bättre ju fler gånger man läser). Förstå även att talet INTE är skrivet för att läsas ordagrant av jurister. Läs inte orden som står. Läs vad som sägs. Fundera på syfte med varje stycke.

  Fundera sedan på vad en rättstat är, och vad som krävs för att vi skall kunna fortsätta leva i en. Förstå att talet det är författat av proffs med en agenda.

  Den agendan inkluderar inte ”omtanke om SW”.

  • Dr Krasta,

   Att Marianne Ny blev fick ärendet var inte slumpmässigt som jag påpekade i min förra kommentar. Hon är chef för den avdelning som hanterar överklaganden och är följaktligen den som skulle få ärendet. Om någon annan fått ärendet vore det märkligt. Kontakten mellan AA och Claes Borgström är givetvis inte heller slumpmässig, Tror inte att AA slår nummer på måfå i jakt efter ett målsägarbiträde. Huruvida Lotti Hellström är inblandad i fallet känner jag inte till. Har förstått att du är av uppfattningen att så är fallet.

   Att stadsministern uttalat sig, lite klumpigt, finner jag inte anmärkningsvärt. Att hans uttalande har påverkat fallet har jag mycket svårt att se. Assanges försvarsadvokaters argumentation dömdes ut fullständigt av domare Howard Riddle. Det är ingen slump att Assange sen domen föll den 24 februari har bytt försvarsteam och lagt upp ett helt annat försvar. Om det hjälper vet vi om ca 4 timmar.

   Förstår att du är övertygad om att det är en konspiration. Hittills har du inte presenterat ett enda fakta som tyder på att det är så. Det du presenterar är bara fria fantasier i en svårbegriplig förpackning..

 14. Suck. Jag är INTE ”övertygad om att det är någon slags konspiration”. Jag FÖRSTÅR varför vi (och Assange i synnerhet) har all anledning att misstänka att processen är politiskt motiverad (och kanske även varit det från första ögonblicket).

  En del saker kräver att man har grundläggande bakgrundinformation, men som ordspråket säger ”man kan leda en häst till vatten….”, och det är inte meningsfullt att försöka diskutera detaljer med någon som har skygglapparna på, vadd i öronen och är för stolt?, lat?, förbannad? för att kolla in de mest grundläggande bakgrundsfakta.

  (Och nej – om man får den åklagare man vill ha ANDRA gången man ”misstänker” en politisk motståndare någon för samma uppenbart icke-existerande brott är det varken slumpmässigt eller reglementsenligt – oavsett vad paragraferna säger).

  Jag respekterar ditt arbete, och din integritet, men när jag läser dina svar i ovan kolumn (för andra gången) vill jag bara citera den misstänkte.

  ”You have f***ed up in so many ways and you want me to enumerate them, but what is the point if you can’t see things for yourself?”
  ~ Julian Assange

  (Sagt till, infiltratören, sabotören, (CIA-)informatören och frontfiguren för PR-plojen ”Openleaks-Det trygga alternativet”).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *