Professor Marcello Ferrada de Noli förminskar hedersvåld

Denna artikel  är en kraftig redigering av min ursprungliga artikel. Eftersom det är första gången som jag kraftigt redigerar en artikel vill jag nämna skälet till min redigering. Den ursprungliga artikeln innehöll många mycket elaka kommentarer med syftet att förlöjliga professor Marcello Ferrada de Noli. Dessa kommentarer är nu borttagna. Min uppfattning är att professorns skriverier om hedersmord och hedersvåld är grovt missvisande. Det som gör mig arg, och som gjorde att jag skrev så elakt, är att professorn genom att redovisa en helt felaktig bild fullständigt ignorerar de unga kvinnor som är offer för hedersvåld och hedersförtryck i Sverige. Han ställer sig på förtryckarnas sida. Det är naturligtvis helt oacceptabelt om man påstår att man kämpar för ”Human Rights for All”.

Bara för att professorn försöker att missleda läsare betyder det inte att jag har rätt att förolämpa honom. Det var elakt och förbannat dumt av mig och något jag ber om ursäkt för.

Göran Rudling den 27 april 2012

Professor Marcello Ferrada de Noli framför i några artiklar på sin blogg märkliga åsikter om hedersvåld. Bland annat påstår professorn att svenska stats-feminister tillsammans med svenska media överdriver förekomsten av hedersvåld i Sverige i syfte att demonisera ”muslimer” för att göra det möjligt att skicka svenska soldater till Afghanistan. En av professorns otaliga naiva konspirationsteorier. Men för professorn är påståendet oerhört viktigt. Han driver nämligen tesen att svenska stats-feminister konspirerar med det svenska politiska etablissemanget för att få Julian Assange utlämnad till Sverige så att han ska kunna utlämnas till USA. Och skälet till detta är att Julian Assange har publicerat hemligheter om kriget i Afghanistan vilket skulle ha gjort det politiska etablissemanget förbannat.

Det är svårt att ta professorn på allvar. Det är så naivt. Frågan om hedersvåld i Sverige är dock en allvarlig fråga. Inte minst för de 70 000 ungdomar mellan 16 och 25 år där familjen ställer krav på val av livspartner. Och de 8 500 som är oroliga för att inte själva få bestämma med vem de ska gifta sig med. Och alla de unga invandrarflickor som känner stor oro inför sommarlovet i skolan. Ska de bli bortgifta med en släkting de inte känner när de åker med familjen på semester till hemlandet?

I denna artikel kommer jag visa att professo Marcello Ferrada de Nolis studier av hedersvåld är grundlösa påståenden som han skapat för att de ska passa in i redan påhittade konspirationsteorier. Delar av denna text skrevs som kommentarer på professorns artiklar. Kommentarer som inte godkändes av professorn. Därför denna artikel.

”Professor” Marcello Ferrada de Nolis felaktiga påståenden.

Om vi använder oss av ”professorns” källa, Wikipediaartikeln om hedersmord, kan vi se att totalt åtta hedersmord som har begåtts i eller med anknytning till Sverige har blivit uppmärksammade i media mellan 1986 och 2010. Till dessa mord ska mordet på Asrin Masifi år 2002 läggas till. Det blir totalt nio hedersmord och inte fem som ”professorn” påstår. Av dessa är sju mördade kvinnor mellan 15 och 26 år gamla. Och två män, 33 och 20.

”Professorn” påstår att den ”muslimska” delen av befolkningen uppgår till 450 000 personer. Det stämmer inte. Det finns ingen officiell statistik på svenskars religionstillhörighet. Omkring 150 000 religiöst aktiva muslimer är anknutna till olika muslimska organisationer. Lägg till 100 000 personer så hamnar vi grov uppskattning på 250 000 muslimer. Siffran 450 000 kommer från en sammanräkning av de individer som har invandrat från länder som har muslimsk majoritet. En stor del av dessa invandrare är icke-muslimer. I dessa länder förekommer hedersmord. Av den anledningen kommer jag att använda mig av siffran 450 000 vilket är 4,7% av den totala befolkningen i Sverige. Men det är viktigt att veta att det är så många invandrare som kommer från länder med hedersvåldskultur.

För att få en uppfattning om förekomst av hedersmord måste vi på hur stor del av populationen som är i gruppen som mördas. Antalet som är kvinnliga invandrare mellan 15 och 26 är 34 970 enligt folkbokföringen 2011.

Om vi beräknar förekomsten av hedersmord på unga kvinnor, 7, under perioden1986-2010 bland den del av befolkningen som kommer från länder med hedersvåldskultur, 34 970, ser vi att det är 0,011 % av gruppen. Professorn anger siffran 0,0001%.  Verkligheten är 114  ggr större än ”professorns” uppgift. Det är 1 mördad per 5 000 individer. I själva verket är siffran ännu högre eftersom antalet invandrare var mindre 1986 än de är 2010.

Professorn gör sedan något mycket konstigt. Han påstår att under en 20-års period har det begåtts sex hedersmord. Under samma period har 2 000 personer mördats. Sen jämför professorn antalet hedersmord med antalet totalt mördade och konstaterar nöjt att antalet hedersmördade bara är 0,3 % av alla mördade. Det är sen denna siffra, 0,3 %, och siffran 0,0001 % som ”professorn” använder sig av för att dra slutsatsen att omfattningen hedersvåld är uppförstorat av svenska feminister. Detta utan att ge ett enda fakta som bevis. Inte en enda statistisk uppgift om hedersvåld. Se professorns egen sammanfattning nedan:

Honour-related killings in Sweden less than 0,0001 percent Muslim ppl.
But four Swe newspapers published over One Thousand articles! Why?
Swe State-feminists are artificially magnifying the honour-related
violence. Why trying discredit Muslim minority on false ground?
You’ll see
Sweden needs desperately support for its occupation war in Afghanistan,
led by US., after the Saudi arms scandal
Duckpond+ConsensusMentality+Chauvinism = StateFeminism 1st 2 collaborate
in cultural-racist campaign! Discredit war-enemy by association?
Two thousand killings in Swe in twenty years. Only six are honour-
related = 0.3 percent of all killings. Why the State-feminism offensive?

Jag har svårt att tro att professor Marcello Ferrada de Noli anser att man kan använda beräkningar av antalet hedersmord för att göra en uppskattning av hur mycket hedersvåld det förekommer. Men det kan inte uteslutas. Professorns beräkningar säger absolut ingenting om hur stort eller litet problemet med hedersvåld är. Professorns beräkningar säger faktiskt inte ens något om hur vanligt förekommande hedersmord är. Det beror på att ”professorn” uppenbarligen inte vet hur man gör jämförelser. Man måste jämföra lika med lika.

Hur vanligt är hedersmord?

Forskningen om dödligt våld mot kvinnor är tyvärr sparsam. Så också forskning om hedersvåld. Denna brist på publicerad svensk forskning innebär också att fakta många gånger är obekanta för de som skriver och uttalar sig i frågan. Hedersmord blev tyvärr inte uppmärksammat i media förrän det brutala mordet på denunga kurdiska kvinnan Fadime Sahindal den 21 januari 2002.

Hedersmord är mord som begås av familjemedlemmar/släkt. Offret är oftast en ung kvinna i familjen. Men det kan också vara modern i familjen som dödas när hon vill skilja sig. Då är det oftast kvinnans man som är gärningsman.

Brottsförebyggande Rådet (Brå) för kriminalstatistik. Det finns ingen kategori för hedersmord av den enkla anledningen att det finns inget brott i brottsbalken som heter hedersmord. Hedersmord klassas som mord. För att få en uppfattning om hur vanligt hedersmord är måste vi därför finna en kategori i mordstatistiken som påminner om hedersmord. Den kategori som mest påminner om hedersmord är ”Dödligt våld inom familjen exklusive nära relation” i rapporten ”Utvecklingen av dödligt våld mot kvinnor i nära relationer 2007:6” finner vi statistik för perioden 1996 – 2004:

Under perioden 1990–2004 dödades enligt denna undersökning 53 kvinnor av någon annan familjemedlem än en man som de hade eller hade haft en nära relation till. Dessa brott begicks nästan uteslutande i hemmiljön, i över hälften av fallen i offrets egen bostad. I sex av fallen var gärningspersonen en kvinna. I 60 procent av familjefallen (23 fall) var gärningsmännen vuxna barn till offren. I övriga, enstaka fall handlar det om att gärningsmannen var förälder, syskon eller hade något annat släktförhållande till offret.

Under perioden begicks fyra hedersmord på kvinnor mellan 15 och 26 år.. I samtliga dessa fall var det en annan familjemedlem än den man offret hade eller hade haft en nära relation till. Så det är helt klart att det är denna kategori som bäst redovisar förekomst av familjevåld liknande hedersmord.

Under perioden mördades 23 kvinnor av vuxna barn. Då inget hedersmord under perioden var fråga om moder som mördats av vuxet barn drar vi bort dessa 23 fall från 53. Kvar återstår 30 mördade kvinnor. Av dessa var 4 hedersmord. Det innebär att 13,3 % av de kvinnor som mördats var offer för hedersmord. Riskgruppen, de som kommer från länder där hedersmord förekommer och är i riskzonen, är 0,37 % av  den totala befolkningen i Sverige. Denna grupp är mycket kraftigt överrepresenterad, 9,8 ggr. Det är en kvinna per 8 700 som mördas över en 15 årig period. Att notera är att under perioden inträffade inget mord med hedersproblematik inom den svenska populationen.

Av Brås statistik kan vi också se att såväl offer som gärningsmän med utländsk bakgrund är överrepresenterade. De utlandsfödda kvinnliga offren är överrepresenterade cirka tre gånger och gärningsmännen närmare fyra gånger.

”Majoriteten, drygt 50 procent, av de utlandsfödda gärningsmännen och offren var födda i Europa. Omkring 20 procent av de utlandsfödda offren och gärningsmännen var födda i Norden. Såväl antalet som andelen svenskfödda offer och gärningsmän är mer eller mindre oförändrat under perioden 1990–2004. Däremot har andelen offer som var födda i övriga Norden minskat påtagligt samtidigt som offer och gärningsmän från länder i Mellanöstern/Asien ökat.”

Med denna kunskap kan vi göra en bedömning av hur vanligt det är med hedersmord. Det ser onekligen ut så att det är vanligt med hedersmord inom gruppen invandrare från länder där hedersmord förekommer. 0,011 % av hela den invandrade riskgruppen faller offer för hedersmord. Att jämföra med 0,0012 % av kvinnor i Sverige som mördas av någon inom familjen annan än den man som hon hade eller hade haft en nära relation till. Det är alltså 9,7 ggr vanligare att en ung invandrarkvinna hedersmördas av sin familjen än att en kvinna i Sverige mördas av familjen. Att notera är att under perioden hedersmördades också en ung man.

Vad vi måste ha i åtanke är att det finns inga uppgifter om de 26 kvinnliga offren som mördas av familjen. Vi vet inte om några mördas av de 4,7 % av befolkningen som kommer från länder med hedersproblematik eller om det enbart är svenskar som står för morden. Inte heller vet vi om några av dessa mord också är hedersmord. Det enda vi kan säga är att vi vet inte.

Till dessa siffror ska läggas de hedersmord som är framtvingade självmord. Det förekommer att unga invandrarkvinnor faller mystiskt från balkonger. Något som är sällsynt när det gäller unga svenska kvinnor. Sen finns det givetvis fall där polis inte klassar det som hedersmord även om så är fallet.

Vad som är viktigt att notera i dessa fall av hedersmord är det unga kvinnor mellan 15-26 som är offer. Det är den gruppen invandrarkvinnor som är riskgruppen. För de övriga 26 som mördas av en familjemedlem finns det mycket små barn upp till vuxna kvinnor. I mina beräkningar har jag använt mig av den kvinnliga befolkningen som är mellan 2 och 40 år.

Slutsatser om professor Marcello Ferrada de Nolis studier.

”Muslims found to have statistically significant underrepresentation in cases of family-related violence with women resulting in a fatal outcome in Sweden.”

Detta är den slutsats som professorn drar av den ”forskning” han gjort. Vad jag visat är att hans slutsats är fullständigt felaktig. Istället för att offren för hedersmord är underrepresenterade är de överrepresenterade ca 10 ggr. Professorn har fullständigt fel. Och skillnaden är mycket mycket stor.

Jag har använt mig av en större population än den som professorn nämner. Om jag använder mig av gruppen muslimer så hedersmördas 0,021 % unga muslimska kvinnor i riskgruppen. Det är 1 kvinna av 4 850. Det är närmare 18 ggr fler än kvinnor i Sverige som är i riskgruppen, 1 på 85 500.

Av vad jag sett i professorns artiklar är att han haft tillgång till samma faktamaterial som jag, Brås rapport 2007:9. Jag kan inte tänka mig att en person som rimligen borde ha förmåga att kunna göra statistiska bedömningar kan göra så grova misstag som professorn gjort. Min bedömning är därför klar. Professorn har medvetet försökt vilseleda läsare om omfattningen av hedersmord i Sverige. Vad han också gjort är att han medvetet försökt att vilseleda läsare om omfattningen av hedersvåld i Sverige genom att jämställa hedersvåld med hedersmord.

I kommande artiklar om hedersvåld kommer jag visa att hedersvåldskultur är inte en fråga om religion. Och så kommer jag visa på mer felaktigheter professorns artiklar.

6 reaktion på “Professor Marcello Ferrada de Noli förminskar hedersvåld

 1. Jag är alldeles för okunnig i sakfrågan, och har inte lust att studera den för att bilda mig en uppfattning om vem av er som har mest rätt. men jag undrar varför du skriver ”professorn” med citationstecken? Har du någon information som visar att hans professur är fejk? I annat fall tycker jag du ska ta bort citationstecknen. Hans skriverier kanske är helt fel, men han är väl professor ändå (så länge inte motsatsen bevisas), precis som en felbehandlande sjuksköterska ändå är en sjuksköterska (tills hon får sparken).

  • Rolomayan,

   Jag är nog lite barnslig. Visst är han professor. Men jag har blivit så oerhört besviken på att en person som rimligen borde kunna förstå enkla samband, och brist på dem, kan skriva så tokiga saker. Håller på med en ny artikel om hedersmord och hedersvåld så det blir kort. Om man gör beräkningar på förekomst av hedersmord i Sverige (de är visserligen gjorda felaktigt) hur kan man från de beräkningarna uttala sig om förekomst av hedersvåld. Det måste ju en professor förstå att det kan man inte. Om det förekommer hedersmord i ett land kan man konstatera att det finns hedersvåld. Men om det skulle saknas hedersmord kan man inte dra slutsatsen att det inte finns hedersvåld. Jag tycker inte att man får göra så om man undertecknar sina artiklar med Professor Marcello Ferrada de Noli.

   Men jag skriver hädanefter Professor. OK. Och jag kommer troligen ta bort de värsta påhoppen som jag gjorde i min första artikel, om Lysenko-style forskning, när jag får ett i mitt tycke vettigt svar, alternativt om jag skulle komma på att jag har fel. Tack för ditt vänliga råd.

 2. OK, bättre utan citattecken. (Och jag tror det kan bli ännu bättre utan Lysenko.)
  I sakfrågan vet jag som sagt inget. Min misstanke är att ni båda utgår från statistiken, men sen gör helt olika bedömningar om hur stort isberget under den topp som syns i statistiken är. Och eftersom detta per definition är okänt, så kan bedömningarna variera väldigt mycket.

  • Det är enklare än så. Vi har statistik på mördade kvinnor mellan 15 och 19 år. För att göra en bedömning av hur ofta förekommande mord är så måste man titta på populationen av kvinnor 15-19 år. Om man inkluderar kvinnor av alla åldrar och män av alla åldrar så får man ett helt annat, och lägre tal, som inte säger något om hur vanligt det är att 15-19 åriga kvinnor blir mördade. Professorn är av en annan uppfattning. Därav de numera strukna ””.

   Gillar Lysenkoanalogin. Hans forskning gick ut på att komma med ett påstående som han sedan letade data för att kunna visa att påståendet var sant.

   But even Lysenko has to go someday

 3. Så jävla vidrigt att ta med min systers död i det här!!!!!!!!!!
  Hon begick självmord och det var inte hedersmord!
  Jag är gift med en man som inte är kurd och då skulle min pappa även dödat mig och knappast låtit mig välja min egen make!
  Sluta sprid lögner om min syster och familj!!!
  Ingen skam i kroppen!!!!

 4. Det här måste vara den sjukaste artikeln jag har läst. Vad är det här för skev fakta du presenterat? Vidare, så är du en generaliserandet hycklare som skriver: ”Riskgruppen, de som kommer från länder där hedersmord förekommer och är i riskzonen, är 0,37 % av den totala befolkningen i Sverige. Denna grupp är mycket kraftigt överrepresenterad, 9,8 ggr”

  Riskgruppen? Vilka är det? Vad baserar du det på? Är Sverige inkluderad? Sedan skriver du ”denna grupp”, syftar du på kurder? Vidrig artikel och vidrig representation, otroligt barnslig och dåligt skriven. Vad fan är det här?! herregud, svensk press alltså. Nivån är så låg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *