Våld mot kvinnor utreds ”oproffsigt”

I dagens Dagens Nyheter kan vi läsa att våld mot kvinnor utreds godtyckligt av polisen. Hur arbetet bedrivs avgörs inte av polisens egna föreskrifter utan det ankommer på enskilda polismäns uppfattningar, inställning och magkänsla. Det är bara 3 av 21 polismyndigheter som har som har rutiner, struktur och organisation för hur man ska arbeta med hot och riskbedömningar när det gäller våldsutsatta kvinnor. Det skriver Magnus Lindgren på Stiftelsen Tryggare Sverige i en rapport inför The Stockholm Criminology Symposium, en internationell konferens med 600 deltagare från 40 länder. -–

När det gäller våldsutsatta kvinnor ser vi hur polisens arbete skiljer sig mycket åt. Det kan fungera bra i ett närpolisområde, för att inte fungera alls i ett annat. Förutsättningarna att få hjälp och skydd beror på var man bor och vilken polis som tar upp anmälan. Men det är inte resurs- eller utbildningsbrist som är problemet. Det är en attitydfråga:– Statsmakten tror att ett strukturerat arbetssätt har slagit igenom, men det har det inte. Det handlar om att få tjänstemän att arbeta på ett nytt sätt och att öka trycket mot både polisen och politiker.

Det är naturligtvis inte acceptabelt att arbetet år 2010 bedrivs på detta sättet. Det visar återigen att det är långt från ord till handling. De flesta politiska företrädare säger sig vara mot våld och sexuellt våld mot kvinnor. I praktiken görs relativt lite. Det finns inget samlat grepp på hur vi ska komma tillrätta med problemet.