Organisationer för samtycke

På dessa sidor kan du finna de organisationer som är för sexuellt självbestämmande och som är för en lagstiftning som är baserat på samtycke.

Europadomstolen

Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter kräver av Sverige att vi ska ha en lagstiftning som visar respekt för mänskliga rättigheter, som ger offer och gärningsman lika värde i  domstol och har lagar som skyddar kvinnor och barn från sexuella och andra övergrepp. Det innebär att vi ska ha en lagstiftning baserad på en den enkla principen att den som genomför ett samlag med en kvinna mot hennes vilja ska dömas för våldtäkt.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten var i sitt remissvar, SOU 2001:14 Sexualbrotten, kritiska till att man inte införde en klausul om samtycke. De tillbakavisade också påståendena om att en samtyckesparagraf skulle sätta större fokus på offret. Hela svaret hittar du här.

Sammantaget skulle en reform med bristande samtycke som utgångspunkt alltså kunna innebära en framgång – och inte den tillbakagång som kommittén befarar. Lagens normerande verkan kan också förväntas bli till viktigt stöd för särskilt unga kvinnor som markering av att lagen ger dem all rätt att avvisa sexuella inviter liksom att avbryta en fysisk, sexuell kontakt om den blir motbjudande.

Härtill kommer att fler kvinnor minns att de sagt nej och att de värjt sig med att försöka hålla mannen ifrån sig än exakt vad mannen utsatte dem för form av tvång eller våld innan kvinnan väljer passivitet som strategi för att åtminstone slippa påtagliga fysiska skador utöver de ofrånkomliga psykiska.

Lagrådet

Lagrådet har till uppgift att yttra sig över lagförslag. Sådana yttranden avges på begäran Lagrådetav regeringen eller av riksdagsutskott. Lagrådet har ofta anledning att ta ställning till om föreslagna lagbestämmelser är förenliga med EG-rätten eller Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. I yttrandet om den nya sexualbrottslagen kan vi läsa:

Enligt Lagrådets mening finns det anledning att fästa större vikt vid den angivna domen mot Bulgarien än som har skett i lagrådsremissen. –Som en sammanfattning uttalade domstolen (punkt 166) att ”in  accordance with contemporary standards and trends – – -, the member States’ positive obligations under Articles 3 and 8 of the Convention must be seen as requiring the penalisation and effective prosecution of any non-consensual sexual act, including in the absence of physical resistance by the victim”. De citerade uttalandena i domen ger emellertid vid handen att Sverige, för att inte bryta mot Europakonventionen, är skyldigt att införa en lagstiftning som medför att varje ”sexual act” som inte bygger på samtycke utan är ”non-consensual”skall vara straffbar.

Sexualbrottskommittén och dåvarande regering (Socialdemokrater med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet) ansåg inte att man skulle fästa någon avsikt med lagrådets uttalande.

ROKS

ROKS tillhör en av få kvinnoorganisationer som öppet tar ställning för samtyckeslagstiftning.

– Dagens lagstiftning lämnar stora luckor i våldtäktsmål, Den senaste tiden har vi kunnat ta del av mycket allvarliga och grova våldtäktsnyheter. Kvinnor våldtas och förnedras. Domstolarna friar de misstänkta gärningsmännen eftersom det inte kan styrkas att de sexuella handlingarna skedde under tvång.
– Regeringen har som lagstiftare möjlighet att ersätta beviskravet kring tvång med ett lagstadgat krav på samtycke. Detta skulle täta luckorna, öka rättssäkerheten och dessutom uppfylla de mänskliga rättigheterna enligt Europakonventionen.

När nuvarande lagen infördes 2005 var ROKS emot en samtyckeslagstiftning. Man ”köpte” sexualbrottskommitténs slutsatser att med samtycke skulle sätta fokus på offrets beteende. ROKS har ändrat uppfattning sen ett antal år.  De har förstått att det inte är som kommittén sa. Det tycker vi är riktigt bra. Om fler följde ROKS exempel skulle kvinnor och barn få ett riktigt bra skydd mot våld och sexuella övergrepp.

Rättspolitisk talesman

Info
info@roks.se

ROKS

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *